Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (28)2015

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
20
11 2015
1885

Каким образом может реализовать выгодоприобретающий собственник товаров/услуг право на зачет НДС при импорте товаров, в случае когда сумма НДС была уплачена в его пользу другим хозяйствующим субъектом?

На основании ч. (1) ст. 102 НК, субъектам налогообложения, зарегистрированным в качестве плательщиков НДС, при уплате НДС в бюджет разрешается зачет уплаченной или подлежащей уплате поставщикам–плательщикам НДС суммы НДС на товарно-материальные ценности, услуги, приобретаемые (в том числе передаваемые при реализации договора комиссии) для осуществления облагаемых поставок в процессе предпринимательской деятельности.
Detalii
20
11 2015
1767

Este obligat agentul economic să aplice scutirea de T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29 din CF, dacă la momentul transmiterii activelor materiale pe termen lung în fondul statutar nu se cunoaște destinația lor de mai departe sau se cunoaște ferm că nu vor fi îndeplinite condițiile pentru facilitate?

Conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, sunt scutite de T.V.A. activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
Detalii
20
11 2015
1794

Какую ставку НДС следует применить субъекту налогообложения в отношении неделимого товара, относящегося к поставке в рамках реализации проектов технической и/или инвестиционной помощи, включенных в ПП № 246 от 08.04.2010, в случае когда часть финансирования является грантом донора, а оставшаяся часть – вкладом хозяйствующего субъекта?

В соответствии с лит. c1) ст. 104 НК, по нулевой ставке НДС облагаются импорт и/или поставка на территории страны товаров, услуг, предназначенных для:

  • проектов технической помощи, реализуемых на территории Республики Молдова международными организациями и странами-донорами в рамках договоров, стороной которых она является;

Detalii
20
11 2015
2667

Cînd are dreptul agentul economic la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate și cum se vor reflecta în Declarația privind T.V.A. factura fiscală, în care data eliberării facturii fiscale nu corespunde cu data livrării?

În conformitate cu prevederile art. 117 (1) din CF, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108 al CF.
Detalii
20
11 2015
3740

A fost încheiat un contract de societate civilă între 2 părți, X și Y, prin care partea X își asumă obligația de a produce un produs determinat, iar partea Y își ia angajamentul de a efectua studii de marketing a pieței de desfacere și realizarea acestui produs cumpărătorilor. Care ar fi modalitatea de transmitere, în cadrul unui astfel de contract sau a unei astfel de colaborări de societate civilă, a produsului fabricat de partea X părții Y? Produsele fabricate de partea X

se transmit părții Y în baza facturii fiscale sau în baza facturilor? Livrarea produselor de către partea Y cumpărătorilor finali are loc în baza facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1339 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociați, participanți) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărțind între ele foloasele și pierderile.
Detalii
20
11 2015
1766

На дату 01.07.2015 компания X, в качестве покупателя, зарегистрировала в кадастровом офисе инвестиционный контракт и акт приема-передачи облагаемой НДС собственности. Налоговая накладная на покупку данной недвижимости была получена в августе (дата, указанная в накладной, - 13.08.2015). На дату 01.08.2015 компания Х (покупатель) была зарегистрирована как субъект налогообложения НДС, в соответствии с ч. (1) ст. 112 Налогового кодекса. Учитывая описанную выше ситуацию,

возможно ли отнесение на зачет НДС, уплаченного по приобретенному недвижимому имуществу, в соответствии с положениями ч. (6) ст. 102 Налогового кодекса?

В соответствии с ч. (1) ст. 117 НК, представление налоговой накладной осуществляется на момент возникновения налогового обязательства, установленного ст. 108, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом.
Detalii
20
11 2015
1677

Предприятие организует рекламную акцию в виде розыгрыша призов на территории РМ для предприятия-нерезидента. Розыгрыш проводится среди физических лиц. Нужно ли выписывать налоговую накладную физическому лицу при непосредственной передаче призов?

В соответствии с ч. (4) ст. 105 НК, поставка товаров, сопряженная с поставкой услуг, считается частью поставки услуг.
Detalii
19
11 2015
1872

Каким образом надлежит применять НДС для товаров, приобретенных вне таможенной территории РМ у резидента/нерезидента и впоследствии реализованных без введения на таможенную территорию республики?

На основании ч. (1) ст. 95 НК, объектами налогообложения являются:

  1. поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова;

Detalii
19
11 2015
2111

Cum se va documenta o livrare impozabilă, efectuată de către un plătitor T.V.A. nou înregistrat, pînă la primirea formularelor facturilor fiscale de la organul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1)-(2) din Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare care se întocmesc în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operațiunii sau după producerea evenimentului.
Detalii
19
11 2015
2011

Cum se va aplica T.V.A. în cazul comercializării activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social), cu aplicarea scutirii stabilite de art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, pînă la expirarea termenului de 3 ani de la procurarea/importul acestora?

Potrivit art. 103 alin. (1) p. 29) din CF, activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) se scutesc de T.V.A., în modul și în termenele prevăzute de legislație.
Detalii