Catalogul tematic
Тематический каталог

Declarație TVA


Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A94

14
04 2016
877

Întreprinderea noastră acordă servicii de arendă a spațiilor comerciale. Lunar apare obligația refacturării cheltuielilor compensate. Care aste modalitatea de întocmire a documentelor de strictă evidență și reflectarea acestora în registrele livrărilor/procurărilor, precum și în declarația privind T.V.A.?

În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (10) din CF, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală, eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.

În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.
Detalii
13
04 2016
413

Este necesară eliberarea facturii fiscale de către asistentul în brokeraj- intermediar în asigurări persoanelor juridice ce contracarează contracte de asigurare?

Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. g) din CF, se scutesc de T.V.A. operațiile de asigurare și/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora.

Totodată, în conformitate cu art. 1 din Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006, activitate de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări reprezintă o
Detalii
13
04 2016
571

Как осуществляется документирование получения товаров на хранение и их последующее приобретение лицом, осуществлявшим хранение?

Следует отметить, что получение товаров на хранение и их последующее приобретение лицом, осуществлявшим хранение, являются отдельными экономическими операциями – услугой хранения и поставкой товара.

Согласно ст. 1086 и ст. 1088 Гражданского кодекса,
Detalii
12
04 2016
751

Как документировать возврат товара, полученный от неплательщика НДС, и есть ли необходимость в корректировке зачета НДС?

В связи с тем, что поставщик товаров или услуг не является плательщиком НДС, он, в соответствии с положениями лит. а) п. 2 Инструкции о порядке заполнения накладной, утверждённой Приказом Министерства финансов № 47 от 31.03.2010 г., при осуществлении поставок активов и услуг (работ) выписывает накладную.
Detalii
15
02 2016
1669

В какой налоговый период декларируется налоговая накладная в декларации по НДС в случае, когда дата поставки услуги отличается от даты ее выдачи?

В соответствии с ч. (1) ст. 117 НК, субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан представить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку.
Detalii
20
11 2015
929

Cînd are dreptul agentul economic la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate și cum se vor reflecta în Declarația privind T.V.A. factura fiscală, în care data eliberării facturii fiscale nu corespunde cu data livrării?

În conformitate cu prevederile art. 117 (1) din CF, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108 al CF.
Detalii
28
05 2014
3006

Au fost modificate Codurile facilităţilor fiscale şi vamale

La data de 23 mai Serviciul Vamal a publicat Ordinul Nr. 209 din 12.05.2014 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (Monitorul Oficial Nr. 127-133, art Nr. 676).
Detalii
28
05 2014
2461

Таможенная служба опубликовала новые изменения кодов освобождений

Приказом Таможенной службы Nr. 209 от 12.05.2014, опубликованным 23 мая в Официальном мониторе № 127-133, внесены дополнения в Приложение № 11 к Приказу Таможенной службы №346-о от 24.12.2009 «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации»

В соответствии с положениями п. 1 и 9 ст. II и ст. V Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 64 от 11.04.2014 (Официальный монитор № 110-114 от 9.05.2014), таможенная процедура «42» дополнена кодом освобождения 034:
Detalii
14
11 2013
2623

Лилиана Агаркова: НДС на экспорт услуг

«Никогда не следует облагать налогом ту продукцию, которая предназначена для отправки за границу. Такой налог лишает сельскохозяйственное производство, фабричное производство стимулов к развитию» ( Поль Анри Гольбах — французский философ ).

В равной степени это высказывание можно отнести и к услугам.


Detalii
05
11 2013
2819

Просим разъяснить порядок заполнения Декларации по НДС, а именно графы 1, графы 2 и графы 11.1, в случае получения авансовых платежей в октябре месяце и погашения их в следующем налоговом периоде (в ноябре).

Согласно положениям главы I Приказа об утверждении бланка декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС № 1164 от 25.10.2012 г., Декларация по НДС составляется на официальном бланке на основании данных, отраженных в регистрах учета поставок и приобретений за соответствующий налоговый период.
Detalii