Catalogul tematic
Тематический каталог

Declarație TVA


Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A94

27
10 2017
187

О праве предприятия на возмещение НДС на основании ч. (3) и (5) ст. 101 Налогового кодекса

Предприятие, перерабатывающее молоко и производящее молочные продукты, часть собственной продукции отправляет на экспорт, а остальную часть реализует на территории Республики Молдова с применением ставки 8% НДС. Имеет ли право предприятие получить возмещение всего НДС – и по ч. (3), и по ч. (5) ст. 101 НК?
Detalii
26
10 2017
1102

Intrările de bunuri (1) în zona economică liberă: aspecte juridice, contabile și fiscale

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere/zonele antreprenoriatului liber (în continuare ZEL), care sunt amplasate în toate regiunile țării. Accesul liber al mărfurilor în zonă, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de capital străin în zona liberă. Obiectivul articolului îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente activității ZEL cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acesteia.
Detalii
16
10 2017
308

Referitor la lipsa obligației de reflectare în Declarația privind TVA a serviciilor prestate de către un nerezident, locul livrării cărora, în conformitate cu art. 111 din Codul fiscal, nu este teritoriul Republicii Moldova

Care este modalitatea de reflectare în Declarația privind TVA a faptului participării conducătorului întreprinderii la un seminar organizat și desfășurat de către un nerezident peste hotarele țării?

Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA şi a Modului de completare a Declarației privind TVA.
Detalii
16
08 2017
1489

Unele aspecte cu privire la restituirea TVA

Contribuabilul „X” a depus cerere de restituire a TVA pentru luna martie 2017 datorită faptului că subiectul impozabil a efectuat livrări care se impozitează la cota zero. Suma indicată spre restituire în declarația privind TVA constituie 62 mii lei.

Luând în considerare modificările operate la HG nr. 93 din 1 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, prin HG nr. 1392 din 22 decembrie 2016, vom exemplifica posibilele situații de restituire a TVA sub aspectul termenului limită de restituire a TVA pentru a determina data maximă până la care SFS trebuie să efectueze restituirea TVA.

Detalii
22
06 2017
385

Despre aplicarea cotei zero a TVA

Întreprinderea noastră a încheiat contract cu compania „X” care execută lucrările de construcție în adresa beneficiarilor proiectului de asistență tehnică. Are dreptul întreprinderea, ca subantreprenor al contractorului, să aplice cota zero a TVA pentru lucrările de turnare a betonului prestate acestuia?
Detalii
20
06 2017
377

О периоде отражения в приложении к Декларации о НДС налоговой накладной, полученной по услугам, поставляемым на регулярной основе

В каком налоговом периоде отражается в приложении к Декларации о НДС налоговая накладная, полученная на услуги, поставляемые на регулярной основе в течение шести месяцев подряд, а также на электрическую энергию, тепловую энергию, природный газ, услуги телефонной связи, коммунальные услуги покупателем до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имела место документированная соответствующей налоговой накладной поставка?
Detalii
19
06 2017
601

Referitor la eliberarea facturii fiscale pentru o livrare impozabilă pe teritoriul țării

O companie rezidentă a Republicii Moldova intenționează să procure bunuri mobile de la o companie nerezidentă care deține cu titlu de proprietate bunuri mobile păstrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Luând în considerare faptul că plata se face în adresa nerezidentului
, iar bunurile deținute de acesta cu titlu de proprietate sunt stocate pe teritoriul Republicii Moldova, poate nerezidentul să elibereze o nouă factură fiscală pe livrarea aceasta?
Detalii
16
06 2017
537

Reflectarea în factura fiscală a cheltuielilor refacturate

Cum se reflectă facturile fiscale în registrul de procurări/livrări și în declarația TVA în cazul costurilor refacturate?

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din CF, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/ livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/ eliberării lor.
Detalii
12
06 2017
1062

Lista agenţilor economici impozitaţi cu cota zero la TVA a fost completată

Prin Ordinul Ministerului Economiei nr.84 din 31 mai 2017 a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici — întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
Detalii