Catalogul tematic
Тематический каталог

Declarație TVA


Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A94

02
12 2021
374

28.23.14 În care cazuri agentul economic, care nu este plătitor al TVA prezintă Declaraţia privind TVA?

Potrivit prevederilor pct.7 din cap. III „Prevederi speciale” al Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA nr. 1164 din 25.10.2012, persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligaţia de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declaraţia privind TVA în următoarele situaţii:


Detalii

06
10 2021
1288

Contribuabilul nu a declarat suma TVA spre deducere în perioada fiscală anterioară. Modalitatea de corectare a Declarației TVA

 Care este modalitatea de corectare a Declarației TVA, în cazul în care contribuabilul nu a declarat suma TVA spre deducere în perioada fiscală anterioară, în care a fost primită factura fiscală de la furnizor? 

Potrivit art. 102 alin. (10) lit. a) CF, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitate sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.


Detalii

21
09 2021
623

TVA: aspecte tangențiale importului de bunuri

Contribuabilii continuă să ne pună întrebări ce țin de deducerea sumelor TVA aferentă importului de mărfuri, fapt pentru care am decis să precizăm unele aspecte ce se referă la perioada de reflectare în declarația TVA12 a deducerii respectivei taxe, ținând cont de diferite situații ce pot apărea în activitatea importatorilor.

 

Reflectarea în declarația TVA a sumei TVA rambursată de către organul vamal aferent importurilor anterioare


Detalii

04
08 2021
1009

SFS informează despre unele modificări operate în modalitatea de declarare a TVA

Serviciul Fiscal de Stat informează despre unele modificări operate în modalitatea de declarare a taxei pe valoarea adăugată, ca rezultat al modificărilor operate în art.102 alin.(12) Codul fiscal în partea ce ține de perioada fiscală în care subiecții impozabili își pot exercita dreptul la deducerea TVA aferent unor categorii de procurări, precum și urmare a solicitărilor parvenite de la mediul de afaceri.


Detalii

31
05 2021
830

Применение механизма обратного налогообложения. Заполнение декларации по НДС

В соответствии со ст. 94 лит. f) Налогового кодекса (НК), субъектами налогообложения НДС являются юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, включая лиц, осуществляющих профессиональную деятельность согласно законодательству, и приобретающие на территории РМ заложенное имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое наложен арест, у предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС.


Detalii

08
04 2021
1002

Importul de mărfuri plasate în regim de antrepozit vamal: unele aspecte contabile și fiscale

În prezentul articol sunt oferite răspunsuri la unele întrebări, care apar în activitatea agenților economici cu referință la modul de documentare și de contabilizare a operațiunilor derulate în cazul importului de mărfuri, care, până a fi puse în libera circulație, sunt plasate într-un regim vamal temporar, ce are drept efect suspendarea de drepturile de import. 


Ce acte normative reglementează regimul de antrepozit vamal?


Detalii

22
02 2021
394

(28.15.59) Sunt careva restricții privind perioada eliberării facturii fiscale cumpărătorului care a solicitat-o pe faptul procurărilor efectuate în locurile special amenajate pentru vânzarea cu amănuntul? Cum are loc reflectarea ei în Declarația privind TVA?

 În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.


Detalii