Catalogul tematic
Тематический каталог

Declarație TVA


Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A94

25
06 2018
1392

Evidența facturilor fiscale primite de la neplătitorii de TVA

Este obligatorie, pentru plătitorii de TVA, reflectarea în Anexa la declarația privind TVA (Forma TVA FACT) reflectarea facturilor fiscale primite de la
neplătitor de TVA?


În conformitate cu Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”,
Detalii
21
06 2018
740

Декларация НДС при продаже основных средств ниже себестоимости

Как правильно заполнить декларацию по НДС при продаже ОС в 2018 г. по цене ниже себестоимости? НДС на разницу начислен согласно ч. 5 ст.97 НК. Должна ли быть указана разница в Форме TVALIVR?

В соответствии с положениями ч. (5) ст.97 НК, облагаемой стоимостью облагаемой поставки активов, с амортизированных или подлежащих амортизации поставщиком, является наибольшая величина из их бухгалтерской и рыночной стоимости.
Detalii
19
06 2018
551

Декларация НДС при осуществлении поставок с правом и без права вычета

Должен ли налогоплательщик, осуществляющий поставки, облагаемые НДС на общих основаниях и поставки, освобожденные от НДС с правом вычета (ст. 104 лит. с1) НК), декларировать их, предоставляя две декларации или все-таки одну?

В соответствии с положениями п. 6 Порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного приказом Главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25.10.2012 г., поставки, по которым в соответствии с законодательством предусмотрено освобождение от уплаты в бюджет НДС
Detalii
19
06 2018
202

Prorata în cazul reorganizării întreprinderii

Firma Z a fost constituită în urma reorganizării prin dezmembrare (divizare) a persoanei juridice întreprinderea X SRL, în 2017. La bilanțul entității, conform Actului de transmitere a activelor și pasivelor din 2017, a fost înregistrat un autovehicul, care ulterior (2018) a fost vândut, respectându-se prevederile art. 103 al. (24) din CF.

Entitatea nu a efectuat procurări aferente întreținerii autovehiculului respectiv sau a deservirii acestuia, cheltuielile pentru perfectarea actelor de însoțire fiind suportate de către cumpărător. Apare în aceste circumstanţe necesitatea aplicării proratei în anul 2018?

Detalii
14
06 2018
567

Refuzul de primire a facturii fiscale

Firma X oferă în arendă un local. Pe motiv că plata de arenda şi pentru serviciile comunale nu o fost integral achitata lunar, factura fiscală a fost elibarată pentru câteva luni consecutive. Este greşit? Firma Y refuză să primească factura fiscală din diferite motive neintemeiate. Care este procedura în acest caz?
Detalii
14
06 2018
395

Completarea Declaraţiei TVA la efectuarea importului de servicii

În luna aprilie a fost efectuat şi achitat import de servicii. În declarația TVA aceasta sumă trebuie reflectata ân boxa 7 si 14, TVA calculat — înn boxa 8, 15 şi boxa 20, dacă totalul sumei TVA pentru această lună este reflectată in boxa 21 ( spre deducere)? Este greşit, dacă această suma de import de servicii a fost reflectată doar în boxele 14 si 15, rezultatul lunii fiind în boxa 21 (TVA spre deducere în luna ulterioară)?
Detalii
04
06 2018
464

3. (28.5.13) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?

La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.

Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.
Detalii