Catalogul tematic
Тематический каталог

Declarație TVA


Fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

(11) Declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

(2) Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A94

05
11 2013
3780

Просим разъяснить порядок заполнения Декларации по НДС, а именно графы 1, графы 2 и графы 11.1, в случае получения авансовых платежей в октябре месяце и погашения их в следующем налоговом периоде (в ноябре).

Согласно положениям главы I Приказа об утверждении бланка декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС № 1164 от 25.10.2012 г., Декларация по НДС составляется на официальном бланке на основании данных, отраженных в регистрах учета поставок и приобретений за соответствующий налоговый период.
Detalii
05
11 2013
2419

Rugăm să ni se explice modul de completare a Declaraţiei privind T.V.A., şi anume a boxelor 1, 2 şi 11 pct. 1, în cazul primirii a plăţilor sub formă de avans în luna octombrie, pentru care livrarea se va efectua în altă perioadă fiscală (noiembrie)?

Conform prevederilor capitolului I din Ordinul IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind T.V.A. şi a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. nr. 1164 din 25.10.2012, Declaraţia privind T.V.A. se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr. 1 la acest ordin în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor.
Detalii
16
09 2013
2344

În care boxă a Declarației privind T.V.A. se indică sumele T.V.A., calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A., aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012, suma T.V.A. aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14, se indică în boxa 15 din Declaraţia privind T.V.A.
Detalii
24
07 2013
3237

De către întreprindere se casează un mijloc fix, în contextul de al înlocui cu unul mai performant. Aferent valorii de bilanţ a mijlocului fix care se casează apare obligaţia de calculare a T.V.A.? Cum se va reflecta în Declaraţia privind T.V.A. (forma TVA12) operaţiunea de casare a mijloacelor fixe?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal, obiecte impozabile constituie
Detalii
24
07 2013
2701

Există o datorie compromisă, care este confirmată prin hotărîrea judecătorească şi actele corespunzătoare ale executorului judecătoresc privind imposibilitatea executării hotărîrii instanţei de judecată. Pentru această livrare compania noastră a achitat T.V.A.

Conform art. 116 alin. (1) Codul fiscal „dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A.”. Cum se trece în cont T.V.A.-ul, în cazul în care datoria devine compromisă? Pentru asigurarea evidenţei corecte a obligaţiilor privind T.V.A., în care registru şi boxă a Declaraţiei privind T.V.A. urmează a fi reflectată?
Detalii
24
07 2013
2225

Contribuabilul plătitor al T.V.A. este înregistrat şi în calitate de rezident al zonei economice libere. Pe lîngă livrările efectuate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, sunt efectuate livrări rezidenţilor zonei.

Pentru asigurarea corectitudinii reflectării obligaţiilor T.V.A., livrările efectuate în interiorul zonei economice libere, altor rezidenţi, se vor reflecta în boxa 5 „Livrări la cota „0”” sau boxa 6 „Livrări scutite” din Declaraţia privind T.V.A.?

În conformitate cu prevederile articolului 95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu T.V.A.
Detalii
13
06 2013
3078

Întreprindere activează în domeniul prestării serviciilor de construcții şi este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A.

În luna septembrie a fost întocmit actul de îndeplinire a lucrărilor în sumă de 115 895 lei şi emisă factura fiscală în adresa cumpărătorului serviciilor.
Conform clauzelor contractuale, este stabilită achitarea a doar 90% din volumul serviciilor prestate, restul de 10% urmînd a fi achitate la semnarea procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor.

Entitatea beneficiar solicită de a fi eliberată o factura fiscală la valoarea de 90% din volumul serviciilor prestate şi alta pentru 10% (11 589,5 lei) după semnarea procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor. Cît sunt de întemeiate solicitările cumpărătorului? Care valoare urmează a fi reflectată în factura fiscală eliberată de prestator? Care valoare urmează a fi reflectată în Declarația privind T.V.A.?


În conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108 din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul menţionat.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, potrivit art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, o constituie valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată.
Detalii
18
03 2013
1723

Cum urmează a fi reflectate în noua Declarație privind T.V.A. (forma TVA12) facturile fiscale aferente procurărilor neutilizate în activitatea de întreprinzător?

În conformitate cu art. 102 alin. (1) din Codul Fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art. 112, li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Totodată, potrivit alin. (4) al articolului menţionat, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
Detalii
18
03 2013
1915

Cum se va completa factura fiscală şi ulterior aceasta se va reflecta în anexa T.V.A. LIVR a Declarației privind T.V.A. (forma TVA12), în cazul emiterii facturilor fiscale de către persoanele fizice străine, care, respectiv, nu dețin un cod fiscal în Republica Moldova?

În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză.

Totodată, alineatul (3) al articolului menţinat stabileşte că, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate condiţiile indicate la respectivul alineat.
Detalii
21
01 2013
3106

Compania rezidentă, plătitoare a T.V.A., a importat servicii de consultanţă de la un resident al Germaniei. Factura pentru serviciile prestate de nerezident este din luna noiembrie a anului 2012. Achitarea pentru serviciile date încă nu a fost efectuată, fiind preconizată pentru lunа decembrie. În care boxe a Declaraţiei privind T.V.A. pentru luna noiembrie se va reflecta valoarea serviciilor importate?

În confornitate cu art. 101 alin. (4) şi art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, utilizate la desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.
Detalii