Catalogul tematic
Тематический каталог
Scrisori IFPS
19
03 2012
1385

Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1615)09/12 от 02.02.2012 О процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

Главная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями и дополнениями Налогового кодекса, внесенными Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №267 от 23.12.2011 (Мониторул Офичиал № 3-14/32 от 13.01.2012), доводит до сведения территориальных ГНИ и Управления крупных налогоплательщиков (далее – УКН) порядок возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам).
Detalii
19
03 2012
1522

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012 Cu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabiliCu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu modificările și completările Codului fiscal operate prin Legea „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” nr. 267 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012), aduce la cunoștinţa IFS teritoriale și Direcţiei marilor contribuabili (în continuare – DMC) modalitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale.

În conformitate cu prevederile punctului 18) al art. 93 din Codul fiscal în redacţia legii menţionate, investiţiile (cheltuielile) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea și/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).
Detalii
19
03 2012
3464

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-77/672/6 от 06.02.2012 О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий

Главная государственная налоговая инспекция, на основе разъяснений, представленных Министерством финансов в информационном сообщении № 14/3-07/13 от 27 января 2012 г. «О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий», в целях правильного применения налогового законодательства, для ознакомления и использования в работе сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
5560

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-77/672/6 din 06.02.2012 Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în baza explicaţiilor acordate de Ministerului Finanţelor prin comunicatul informativ nr. 14/3-07/13 din 27 ianuarie 2012 „Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale”, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale pentru cunoștinţă și călăuză în lucru comunică următoarele.


Detalii
19
03 2012
1753

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10- 63/456/3 от 27.01.2012 О налогообложении дивидендов

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О налогообложении дивидендов

В соответствии с положениями ст. 133 Налогового кодекса, а также в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Мониторул Офичиал Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) Законом № 267 от 23 декабря 2011 года, Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения и использования в работе следующее.

Согласно положениям ч.(31) ст. 901 Налогового кодекса, лица, указанные в статье 90, удерживают и уплачивают в бюджет налог в размере:
Detalii
19
03 2012
2180

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-64/457/4 din 27.01.2012 cu privire la impozitarea dividendelor

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale
DMCCu privire la impozitarea dividendelor

În conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările și completările efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză următoarele.

Conform prevederilor alin. (31) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin și achită la buget un impozit în mărime de:
Detalii
13
06 2013
3297

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10- 63/456/3 от 27.01.2012 О налогообложении дохода в виде роялти (периодических платежей)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО налогообложении дохода в виде роялти (периодических платежей)

В соответствии с положениями ст. 133 Налогового кодекса, а также в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Мониторул Офичиал Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) Законом № 267 от 23 декабря 2011 года, Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения и использования в работе следующее.

Detalii
19
03 2012
2408

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10- 63/456/3 din 27.01.2012 Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale
DMCCu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)

În conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările și completările efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză următoarele.

Conform prevederilor lit. h) art. 18 din Codul fiscal, venitul sub formă de royalty (redevenţă) reprezintă sursă de venit impozabilă.

Potrivit prevederilor pct. 1) art. 12 din Codul fiscal, royalty (redevenţă) constituie venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor și/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau știinţifice, inclusiv filme de cinema și filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau știinţific, a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau știinţific.
Detalii
19
03 2012
2962

Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение № 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.

Вниманию территориальных Государственных налоговых инспекций и экономических агентов

Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение
№ 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.


В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Мониторул Офичиал Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) (далее – Кодекс) Законом № 267 от 23 декабря 2011 года, Главная государственная налоговая инспекция сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
2334

Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010

În atenţia inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi agenţilor economici

Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
nr. 10 din 19.01.2010


În legătură cu modificările și completările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) (în continuare Cod) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele.
Detalii