Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Gheorghe Cojocari


șef adjunct al IFPS
16
11 2011
3256

Письмо № (26-08/2-02/1/5775)32 от 12.10.2011 о зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из зоны свободного предпринимательства

Территориальные ГНИ
УКПО зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из Зоны свободного предпринимательства в остальную часть таможенной территории республики
Detalii
16
11 2011
3099

Scrisoare IFPS Nr. (26-08/2-02/1/5775)32 din 12.10.2011 cu privire la trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă

IFS teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Cu privire la trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă pe restul teritoriului vamal al republicii

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, luînd în consideraţie acţiunea prevederilor art. 7 alin. (10) şi art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27/07/2011, aduce la cunoştinţa IFS teritoriale şi DMC următoarele.
Detalii
17
06 2013
2867

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/3–13–9154/4858 din 15.08.2011 Privind prevenirea neutilizării a maşinilor de casă şi control

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale

În ultima perioadă s-au înteţit adresările cetăţenelor și diferitor organizaţii obștești cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, exprimate prin neeliberarea de către comercianţi la vînzarea-cumpărarea bunurilor (lucrărilor, serviciilor) în numerar a bonurilor de casă, emise de mașinile de casă și control cu memorie fiscală, precum prevăd actele legislativ-normative în vigoare.
Detalii
16
11 2011
3652

Письмо № 26-08/1-10-644/5664/15 от 05.10.2011 О направлении информационного сообщения Министерства финансов

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО направлении информационного сообщения Министерства финансов № 14/3-07/238 от 23.09.2011 г. «О налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой»
Detalii
10
06 2013
3642

Gheorghe Cojocari: "Regimul fiscal în cazul lichidării şi reorganizării agenţilor economici"

Cadrul normativ şi legal:

 1. Codul Fiscal, Titlul II „Impozitul pe venit” nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
 2. Legea pentru punerea în aplicare a titlulurilor I şi II ale Codului Fiscal nr. 1164 — XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 62b, art. 524; republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
 3. Codul fiscal, Titlul V „Administrare Fiscală” nr. 407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 04 ianuarie 2002 nr. 1-3, articolul 4 al Codului Fiscal 1163-XIII din 24 aprilie 1997, republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
 4. Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art. 1081).
 5. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial nr. 82-86, art. nr 661.
 6. Lege cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992, publicat: 28.02.1994 în Monitorul Oficial nr. 2, art. nr. 33.
 7. Lege privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997, publicat: 01.01.2008 în Monitorul Oficial nr. 1-4, art. nr. 1.
 8. 8.Lege privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007, publicat: 17.08.2007 în Monitorul Oficial nr. 127-130, art. nr. 548.

Detalii
09
06 2013
2110

О порядке декларирования имеющихся денежных средств по состоянию на 01 января 2012 года

Согласно закону № 845-XII от 03.01.1992 (изменен законом № 178 от 11.07.2012), «Физические лица–граждане Республики Молдова, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и по состоянию на 1 января 2012 года имеющие денежные средства в сумме, превышающей 500 тыс. леев, или ее эквивалент в иностранной валюте, обязаны до 31 декабря 2012 года представить в территориальную налоговую инспекцию по месту жительства или по месту нахождения декларацию об имеющихся денежных средствах».

 • Учредитель, директор, согласно Гражданскому кодексу, являются физическими лицами. Но они занимаются предпринимательской деятельностью, являясь учредителем или директором предприятия. Значит, исходя из приведенного законодательного положения, они не обязаны представлять декларацию об имеющихся денежных средствах, даже если у них есть и 2, и 3 млн леев?
 • В случае, если директор или учредитель заключает договор займа со своим предприятием, то он выступает как юридическое лицо или как предприниматель?

Главная государственная налоговая инспекция в ответ на Ваш запрос, касающийся порядка декларирования имеющихся денежных средств по состоянию на 01 января 2012 года, сообщает следующее.
Detalii
09
06 2013
2259

Privind modalitatea de declarare a disponibilului de mijloace băneşti la situaţia din 01.01.2012

 • Conform Legii Nr. 845-XII din 01.03.1992 (modificată prin Legea Nr. 178 din 11.07.2012), „persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situația de la 1 ianuarie 2012, deține mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligația să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinței, pînă la 31 decembrie 2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace băneşti.” Fondatorul, Directorul în conformitate cu prevederile Codului Civil, sunt persoane fizice. Însă, în calitatea lor de fondator sau director al întreprinderii, sunt implicați în desfășurarea activității antreprenoriale. Prin urmare, în baza normei legale suscitate, aceștia nu sunt obligați să prezinte declarația privind disponibilul de mijloace bănești, avînd chiar și 2 și 3 milioane de lei?
 • În cazul în care directorul sau fondatorul încheie un contract de împrumut cu întreprinderea sa, acesta se consideră a fi o persoană juridică sau un întreprinzător?Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a examinat interpelarea Dvs. privind modalitatea de declarare a disponibilului de mijloace băneşti la situaţia din 01.01.2012 şi comunică următoarele.
Detalii
09
06 2013
1974

Каковы сроки и место подачи декларации об имеющихся денежных средствах?

Декларация об имеющихся денежных средствах представляется до 31 декабря 2012 года в территориальную Государственную налоговую инспекцию по месту жительства или нахождения*. В случае, если налогоплательщик не имеет места жительства или нахождения*, декларация представляется в территориальное подразделение Государственной налоговой инспекции, в радиусе которого обслуживается предприятие, являющееся последним местом работы физического лица. Физические лица, проживающие или находящиеся* в административно-территориальных единицах, не имеющих налоговых отношений с бюджетной системой Республики Молдова, представляют декларацию в территориальное подразделение Государственной налоговой инспекции, соответствующее радиусу обслуживания, установленному ч. (5) ст. 132 Налогового кодекса, а именно в управление налогового администрирования сектора Чокана Государственной налоговой инспекции по мун. Кишинэу.
Detalii
09
06 2013
2312

Care este termenul limită şi locul depunerii declarației cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?

Termenul limită de depunere a declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti este 31 decembrie* 2012, iar locul de depunere – inspectoratul fiscal de stat teritorial de la locul de domiciliu sau reşedinţă. În cazul în care contribuabilul nu dispune de domiciliu sau reşedinţă, declaraţia se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deserveşte întreprinderea, care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice. Persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, prezintă declaraţia la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, corespunzător razei de deservire stabilite potrivit art. 132 alin.(5) din Codul fiscal, la direcţia administrarea fiscală Ciocana a Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău.
Detalii
09
06 2013
1780

Будут ли считаться задекларированными денежные средства в сумме более 1 млн леев в случае, если к декларации прилагаются документы, подтверждающие наличие данной суммы на банковском счете, но по состоянию на любую другую дату, нежели 1 января 2012 года или 1 ноября 2012 года?

Даже если декларация физического лица об имеющихся денежных средствах представлена в установленные законодательством сроки, то есть до 31 декабря 2012 года, данная декларация не будет принята во внимание в случае, если приложенные документы не подтверждают наличие денежных средств, превышающих сумму в 1 млн леев, именно по состоянию на 1 января 2012 года или 1 ноября 2012 года.
Detalii