Catalogul tematic
Тематический каталог

Obligație fiscală


Articolul 129. Noţiuni
obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

11
10 2019
422

Despre plata intermediară a dividendelor

Situația I

Este în drept Societatea cu răspundere limitată să distribuie preliminar profitul anului de gestiune asociaților săi? Care este corectitudinea achitării prealabile a impozitului pe venit în cazul repartizării dividendelor? Ce obligații fiscale apar în cazul dat?
Detalii
10
10 2019
164

Onorarea obligațiilor fiscale de către entitatea ce prestează servicii de transport de persoane în regim de taxi, în cazul concediului/concediului medical al angajatului

În cadrul entității care prestează servicii de transport rutier de persoane în regim de taxi, un angajat a decis să plece în concediu pe toată durata lunii de gestiune, iar alt angajat pe parcursul lunii de gestiune a plecat în concediu medical. Cum urmează entitatea să-și onoreze obligațiile fiscale, luând în considerare faptul că prezentarea dărilor de seamă se efectuează în mod premergător lunii de gestiune?
Detalii
08
10 2019
100

Право на освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество и местных сборов для вновь образованных госучреждений

В соответствии с положениями лит. а) ч. (1) ст. 283 НК, органы публичной власти и учреждения, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, освобождены от уплаты налога на недвижимое имущество. А в соответствии с лит. а) ст. 295 НК органы публичной власти и учреждения, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, освобождаются от уплаты всех местных сборов. В соответствии с Постановлением правительства об организации и функционировании некоторых государственных, театральных и концертных учреждений № 5 от 18.01.2019 г. (в силе с 22.02.2019 г.) (ПП № 5/2019), государственные предприятия, отраженные в п. 1 указанного постановления, преобразовываются в
Detalii
07
10 2019
166

Eliberarea facturii în cazul vinderii bunului gajat

Creditorul gajist, pentru exercitarea dreptului de gaj, vinde bunul gajat care se află în proprietatea debitorului gajist. Cine și cui urmează să-i elibereze factura fiscală și care este valoarea livrării ce urmează a fi indicată în ea?

Conform prevederilor art. 667 din Codul civil (CC), gajul este dreptul real în al cărui temei titularul (creditorul gajist) poate pretinde, din valoarea obiectului gajului, satisfacerea creanţelor sale garantate cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori ai titularului obiectului gajului (debitorul gajist).
Detalii
07
10 2019
311

Учет обязательств перед бюджетом: новая справка формы СС 04 СВМ

В «Monitorul Oficial» 4 октября 2019 г. были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ Государственной налоговой службы №400 от 14.03.2014 об утверждении Инструкции по учету обязательств перед бюджетом. Они предприняты в связи со вступлением в силу Административного кодекса, начиная с 1 апреля 2019 г., а также с учетом положений Налогового кодекса.

В соответствии с п.9) ст. 136 НК, ГНС обязана выдавать справки об отсутствии или наличии у налогоплательщика недоимок в бюджет и справки о регистрации в качестве плательщика НДС и акцизов. Они выдаются по письменному заявлению налогоплательщика, в котором указывается ее назначение, в установленных законодательством случаях или по требованию законно уполномоченных органов и публичных властей. Типовые формы указанных справок утверждаются ГНС.
Detalii
28
08 2019
160

1. (37.36) Este obligat contribuabilul, rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, să efectueze recalculul impozitului pe venit al angajaților, prin excluderea sumei scutirilor de care aceștia au beneficiat până la tranziția la regimul special?

Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu (art. 375 din Codul fiscal).
Detalii
13
08 2019
199

5. (28.15.72) Care este modul de eliberare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării?

Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02 august 2019), începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura)
Detalii
12
08 2019
275

Corectarea erorii comise la plata impozitului funciar

Entitatea M SRL la plata din 28.06.2019 cu reducere de 15% a impozitului funciar a indicat greșit codul IBAN. Greșeala constă în faptul că la generarea codului IBAN în loc de o localitate rurală a fost selectată alta. În ce mod urmează a fi corectată eroarea comisă? Cum afectează eroarea respectivă reducerea de 15% a impozitului funciar?
Detalii
22
07 2019
584

Prezentarea Declarației VEN12 pentru anul 2018 de către gospodăriile țărănești

Au fost obligate gospodăriile țărănești (de fermier), înregistrați în calitate de plătitori a TVA, să declare impozitul pe venit distinct în două etape pentru anul 2018? Care a fost modul de prezentare a Declarației forma VEN12 pentru etapele menționate?

Potrivit modificărilor operate în legislația fiscală prin Legea nr. 178 din 26.07.2018, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, activitate profesională în sectorul justiției și sunt înregistrate în una din forme organizatorice cu statut de persoane fizice, au fost obligate să-și determine obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 separat, în două etape.
Detalii