Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

13
09 2013
2872

Следует ли осуществлять удержание из доходов, направленных в пользу судебного исполнителя, который арендует (имущественный наем) недвижимое имущество у физического лица?

На основании предписаний п. d) ст. 18 НК, доход от сдачи имущества в аренду представляет собой источник дохода, облагаемый налогом.

А, согласно положениям ст. 2 Закона №113 от 17 июня 2010 г. о судебных исполнителях, судебный исполнитель является физическим лицом.
Detalii
13
09 2013
2067

Urmează sau nu a fi efectuare rețineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc, care ia în locațiune un imobil de la o persoană fizică?

Conform art. 18 lit. d) al Codului fiscal, venitul din chirie (arendă) reprezintă sursă de venit impozabilă.

Potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc este persoană fizică.
Detalii
13
09 2013
1661

Вероника Врагалева и Юлия Черникова: Механизм автоматизированного возмещения сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога

Возмещение физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога осуществляется в соответствии со ст. 175 и 176 Раздела V НК, с положениями Раздела II НК и с учетом предписаний Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога, утвержденного Приказом ГГНИ № 770 от 14 сентября 2011 г.
Detalii
13
09 2013
2998

Где можно получить информацию или консультацию о косвенных методах оценки доходов, и сколько стоят такие консалтинговые услуги?

Во-первых, информация общего характера о применении косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода доступна в любое время на официальном сайте ГНС www.fisc.md. Кроме того, чтобы получить ответ на конкретные вопросы, можно звонить по номеру 0 8000 1525 — звонок бесплатный на территории всей страны и с любой телефонной сети.
Detalii
13
09 2013
1811

Unde se pot obține informații sau consultanții referitor la metodele indirecte de estimare a venitului și cît costă serviciile de consultanță?

În primul rînd, informații de ordin general, referitoare la aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, pot fi găsite în orice timp pe portalul oficial www.fisc.md. Concomitent, pentru a primi răspuns la întrebări concrete, puteți apela la numărul 0 8000 1525, apel gratuit de pe tot teritoriul țării și de la orice rețea telefonică.
Detalii
13
09 2013
2884

Информируют ли проверяющие органы граждан об инициировании налогового контроля?

Начиная уже со второго этапа процедуры проведения налоговой проверки с применением косвенных методов – предварительная налоговая проверка – физические лица должны быть оповещены.
Предварительная налоговая проверка позволяет установить величину разницы между оцененным налогооблагаемым доходом, определенным, исходя из установленной предварительной налоговой ситуации, и налогооблагаемым доходом, задекларированным физическим лицом; а также необходимость проведения налогового контроля или прекращения процедуры установления оцененного налогооблагаемого дохода. Результаты предварительной налоговой проверки отражаются в отчете о предварительной налоговой проверке. Продолжительность предварительной налоговой проверки не должна превышать 45 дней со дня уведомления об инициировании предварительной проверки.
Detalii
13
09 2013
2026

Informează oare organele de control cetățenii despre inițierea controlului fiscal?

Deja, începînd cu etapa a doua a procedurii de efectuare a verificării fiscale prin metode indirecte – verificarea fiscală prealabilă — persoana fizică trebuie să fie înştiințată. Prin verificarea prealabilă se stabileşte mărimea diferenţei dintre venitul impozabil estimat, determinat din situaţia fiscală prealabilă constatată şi venitul impozabil declarat de persoana fizică, precum şi necesitatea efectuării controlului fiscal sau încetării procedurii de determinare a venitului impozabil estimat. Rezultatele verificării fiscale prealabile se consemnează într-un raport de verificare fiscală prealabilă. Durata verificării fiscale prealabile nu va depăși 45 de zile de la data înștiinţării privind inițierea verificării prealabile.
Detalii
13
09 2013
2580

В чем разница между налоговой проверкой, осуществленной с применением косвенных методов, и проверкой с использованием прямых методов? В каком из этих случаев применяемые штрафные санкции выше?

Как уже упоминалось выше, процедура проверки физического лица с применением косвенных методов оценки состоит из следующих этапов:
Detalii
13
09 2013
2903

Каким образом происходит отбор физических лиц для проведения проверки с применением косвенных методов? Каковы шансы того, что, являясь гражданином Республики Молдова и получая доход лишь в виде заработной платы, я буду подвергнут проверке с применением косвенных методов?

Потенциальными субъектами оценки косвенными методами являются физические лица – граждане Республики Молдова, которые в течение одного налогового года, начиная с 1 января 2012 года, получают в собственность имущество (недвижимость, ценные бумаги, транспортные средства, денежные средства), в совокупности превышающее сумму в 1 миллион леев. Физические лица–собственники недвижимого имущества, строительство которого было начато до 1 января 2012 года, а регистрация в кадастровом органе осуществлена после этой даты, не считаются субъектами оценки только в отношении указанного недвижимого имущества. Информацию о приобретении собственности Государственная налоговая служба получает из косвенных источников. Помимо того, физические лица, которые в течение одного налогового года, начиная с 1 января 2012 года, производят отличные от вышеуказанных индивидуальные расходы, превышающие сумму в 500 тысяч леев, также считаются потенциальными субъектами оценки косвенными методами.
Detalii