Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

13
09 2019
61

Suma încasată din impozitul pe venit din darea în arendă a imobilelor a sporit cu 41,3%

Activitățile Serviciului Fiscal de Stat de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă și au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate.

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-august 2019, la Direcțiile deservire fiscală au fost înregistrate 8 284 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile, iar la buget au fost încasate venituri în sumă de 14,1 mil lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 4,1 mil lei, creșterea constituind 41,3 %.
Detalii
10
09 2019
832

Косвенные методы оценки доходов физических лиц. Новые положения в НК

При определении Государственной налоговой службой дохода физического лица с применением косвенных методов оценки (метод расходов; денежного потока; собственности и иных методов, применяемых в международной практике), оцененный налогооблагаемый доход будет уменьшаться на сумму, взятую взаймы проверяемым налогоплательщиком только в случае если налогоплательщик предоставит доказательства, что из источника доходов заемной суммы были уплачены все обязательства перед бюджетом и/или указанный доход относится к необлагаемым (в соответствии с положениями ст.20 НК), и/или указанные суммы были задекларированы в ходе налоговой амнистии 2012 г.
Detalii
29
08 2019
376

Regimul fiscal al serviciilor de publicitate prestate de persoana fizică nerezidentă

Persoana fizică nerezidentă, prin intermediul rețelelor de socializare, a prestat agentului economic servicii de publicitate, postând pe profilul său produsele agentului economic rezident. Urmează oare agentul economic să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din plățile efectuate în folosul nerezidentului?
Detalii
28
08 2019
199

ORDIN SFS nr. 370 din 23. 08.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
08 2019
100

1. (37.36) Este obligat contribuabilul, rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, să efectueze recalculul impozitului pe venit al angajaților, prin excluderea sumei scutirilor de care aceștia au beneficiat până la tranziția la regimul special?

Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu (art. 375 din Codul fiscal).
Detalii
17
08 2019
1575

Completarea Dării de seamă (forma IRM19) în cazul suspendării contractului individual de muncă

În cazul în care angajatul își ia concediu din contul propriu angajatorul este obligat să declare acest fapt prin prezentarea Dării de seamă forma IRM19? Care indicatori din formularul menționat completăm și în special care cod al modificării raporturilor de muncă urmează să reflectăm în col.8 a Dării de seamă forma IRM19?

Detalii
17
08 2019
392

Розничная торговля на базе патента разрешена до конца 2022 г.

Вступил в силу Закон о внесении изменений в Закон о предпринимательском патенте, который предусматривает увеличение срока деятельности на основании патента в области розничной торговли.

Согласно документу, опубликованному «Monitorul Oficial» 16 августа, розничная торговля с лотков, прилавков, из палаток, киосков (ларьков), павильонов и автомашин, а также реализация пищевых продуктов и скоропортящихся товаров отечественного производства при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований их складирования, хранения и реализации разрешена до 31 декабря 2022 г. для владельцев патентов, которые на 31 декабря 2019 г. будут обладать патентами на соответствующие виды деятельности.
Detalii
12
08 2019
294

Приобретение товаров онлайн за границей и НДС

Как облагаются НДС приобретения товаров онлайн физическим лицом из-за границы?

В соответствии с положениями ст. 94 лит. b) НК, физические лица, импортирующие товары личного пользования или потребления, стоимость которых не превышает лимит, установленный действующим законодательством, не являются субъектами налогообложения.
Detalii