Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

15
08 2022
5

Cu privire la sursele de venit impozabile obținute peste hotarele Moldovei

Cetățeanul Republicii Moldova a prestat servicii de consultanță de la locul său de reședință unei entității nerezidente din Elveția. Conform legislației elvețiene, plățile menționate nu sunt pasibile impozitării, deoarece au fost obținute în cadrul unui proiect internațional de dezvoltare economică. Constituie aceste plăți surse de venit ce urmează a fi declarate și supuse impozitării în RM?


Detalii
08
08 2022
1026

Modificarea procedurii de pornire a urmării penale pentru unele infracțiuni economice

Prin Legea nr. 189/2022 pentru modificarea unor acte normative au fost operate mai multe modificări la Codul de procedură penală. Astfel, conform modificărilor, începând cu 26 iulie 2022  la art. 2761 din Codul de procedură penală, pornirea urmăririi penale în cazul existenței bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunilor prevăzute de Codul penal la:

Art.241 Practicarea ilegală a activității de întreprinzător
Art. 242 Pseudo activitatea de întreprinzător
Art. 244
Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor
Art. 2441 Evaziunea fiscală a persoanelor fizice


Detalii

08
08 2022
338

Reținerea impozitului pe venit la sursă din plata în rate acordată nerezidenților

O întreprindere rezidentă de construcție a procurat un teren ce constituie proprietate comună a doi nerezidenți – soț și soție, cu scopul de a construi un bloc locativ. Cum urmează a fi efectuată reținerea impozitului pe venit din plățile acordate nerezidenților, luând în considerare că înstrăinarea a avut loc în baza contractului de vânzare-cumpărare ce prevede că plata mijloacelor bănești urmează a fi efectuată în rate fixe pe parcursul a 2 ani consecutiv?

Detalii
02
08 2022
247

Entitatea acordă burse private pentru studii în străinătate. Regimul fiscal

Care va fi regimul fiscal aplicat cheltuielilor suportate de entitate pentru acordarea burselor private pentru studiile în străinătate?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (21) din Codul fiscal (CF) se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru acordarea burselor private, în modul stabilit de Guvern.

 

 În acest sens, potrivit pct. 68 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe
Detalii

02
08 2022
291

Activitatea independentă în comerţ în cazul realizării cafelei și ceaiului

Este în drept persoana fizică care vinde ceai și cafea să desfășoare activitate independentă?

 

 Conform art.5 pct. 361) din Codul fiscal (CF) activităţi independente  reprezintă activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.


Detalii

29
07 2022
467

Fondatorul SRL vinde partea sa socială societății. Consecințele fiscale

Este în drept persoana fizică, fondatorul  SRL ,,X”, să vândă partea sa socială societății și nu altui fondator? Ce consecințe fiscale pot surveni în situația examinată?

 

Reieșind din prevederile art. 26 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135/2007 (Legea nr. 135/2007) societatea poate dobândi, dacă au fost achitate integral, părţi sociale proprii doar:
a) de la asociatul care a propus spre vânzare partea socială sau o fracţiune din ea dacă adunarea generală a asociaţilor, la cererea vânzătorului, a hotărât ca aceasta să fie dobândită de societate;


Detalii

01
08 2022
528

Sechestrul ca măsură de asigurare: modificări în Ordinul IFPS nr. 379/2017

Începând cu data de 8 iulie 2022, aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat a sechestrului ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale se efectuează conform unui cadru normativ ajustat, în contextul în care prin Ordinul SFS nr. 271 din 22 iunie 2022 au fost aprobate un șir de modificări la prevederile Ordinului IFPS nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.
 
Noutățile aduse prin modificările menționate vizează nu doar aspectele procedurale (formale) aferent întocmirii actelor privind aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, dar și condițiile de aplicare a sechestrului pe bunurile contribuabilului, ce rezultă din cadrul de reglementare în vigoare.


Detalii

25
07 2022
197

Confirmarea statutului de rezident al RM în baza formularelor emise de statele străine

Conform art.5 pct.5) din Codul fiscal, rezident reprezintă orice persoană fizică care corespunde uneia din următoarele cerinţele:
i) are domiciliu permanent în RM, inclusiv:
              - se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
              - este persoană cu funcţii de răspundere a RM, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
ii) se află în RM cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;


Detalii

19
07 2022
372

Прирост капитала: налоговые обязательства физического лица, обладающего двойным гражданством

Физическое лицо, обладающее двойным гражданством (Республики Молдова и Украины), произвело отчуждение принадлежащего ему недвижимого имущества на территории РМ. При определении налогового обязательства будет ли он вправе воспользоваться личным освобождением?
 
В соответствии со ст. 33 Налогового кодекса, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент), имеющий годовой налогооблагаемый доход менее 360000 леев, исключая доходы, предусмотренные ст. 901 НК, имеет право на личное освобождение в размере1,
Detalii
05
07 2022
678

Creșterea de capital: obligațiile fiscale ale persoanei fizice cu dublă cetățenie

Persoana fizică, având dubla cetățenie (a Republicii Moldova și Ucrainei) a înstrăinat un bun imobil ce îi aparținea pe teritoriul RM. La determinarea obligației fiscale, va fi în drept acesta să utilizeze scutirea personală?
 
Potrivit art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din CF, are dreptul la o scutire personală în cuantumul1 stabilit anual la art.33.
 


Detalii