Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

23
04 2018
232

Об отражении в Декларации по НДС налоговых накладных по товарам, которые не используются в предпринимательских целях

Нужно ли указывать в Декларации по НДС налоговые накладные по товарам, которые не используются в предпринимательских целях?
Detalii
21
04 2018
97

Об обязательстве дипломатических миссий по удержанию подоходного налога у источника выплаты из выплат, осуществленных в пользу физических лиц – граждан Республики Молдова

Возникает ли у дипломатических миссий обязательство по удержанию подоходного налога у источника выплаты из выплат, осуществленных в пользу физических лиц – граждан Республики Молдова за оказание услуг и относящихся к их заработным платам и/или иным выплатам, нежели зарплата?
Detalii
20
04 2018
163

Об основных принципах электронной торговли

Закон об электронной торговле № 284/2004 (далее – Закон), повторно опубликованный на основании лит. с) ч. (2) ст. II Закона № 59 от 6 апреля 2017 года (вступил в силу через 9 месяцев с момента опубликования в МО, т. е. 5 февраля 2018 года), устанавливает принципы регулирования электронной торговли, условия предоставления услуг информационного общества, ответственность поставщиков услуг и посредников, а также принцип поддержки сотрудничества между Республикой Молдова и другими странами в процессе предоставления услуг информационного общества.
Detalii
20
04 2018
181

Despre unele aspecte fiscale aferente calculării creșterii de capital

Urmează a fi calculată creșterea de capital de la înstrăinarea unui imobil care anterior, în anul 2013, a fost dobândit în timpul căsătoriei de către unul dintre soți și care pe parcurs a servit ca locuință de bază pentru aceștia, viza de reședință, conform documentelor confirmative, fiind înregistrată doar după unul dintre soți? Se calculează în cazul dat creșterea de capital? Care sunt criteriile după care o locuință se califică drept locuință de bază?
Detalii
19
04 2018
205

Referitor la calcularea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală angajatului care deține polița de asigurare medicală

Entitatea „Y” pe parcursul anului și-a mărit statele de personal cu trei unități. Ulterior la angajarea noului personal s-a depistat că unul dintre angajați și-a procurat polița de asigurare medicală pe parcursul anului. Urmează entitatea să calculeze angajatului care deține polița de asigurare medicală prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru salariul acordat?
Detalii
19
04 2018
848

Impozit pe venitul persoanelor fizice: scutirea personală şi cotele impunerii

Continuăm prezentarea informaţiei detaliate ce ţine de impozitul pe venitul persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător. Reamintim că prezentarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), dar şi achitarea impozitului, urmează a fi efectuată până la data limită – 30 aprilie, care în anul curent este extinsă până la 2 mai, reieşind din faptul că zilele de 30 aprilie şi 1 mai sunt zile de odihnă.

În prima publicaţie am vorbit despre obiectul şi subiectul impunerii. Astăzi reamintim cotele impozitului la diferite tipuri de venituri, care pot fi obţinute de persoanele fizice pe parcursul anului şi mărimea scutirii personale, acordate de legislaţia în vigoare.
Detalii
19
04 2018
147

Судебные расходы в гражданском деле

Согласно ст. 82 Гражданского процессуального кодекса, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Издержки, связанные с рассмотрением дела, предусмотрены ст. 90 ГПК и делятся на: издержки по рассмотрению дела, понесенные участниками процесса, и издержки по рассмотрению дела, понесенные инстанцией.
Detalii
19
04 2018
253

Despre prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică în cazul veniturilor obținute din mai multe surse

În perioada 2017 o persoană fizică cetățean a obţinut venituri sub formă de salariu doar de la entitatea „X” SRL și venit din înstrăinarea unoractive de capital care au fost comercializate la un preţ ce nu depăşeşte prețul cu care acestea au fost achiziționate anterior. Urmează de stabilit dacă în cazul dat cetățeanul este obligat să prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
Detalii