03
01 2022
1380

Achitarea şi evidența plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 decembrie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 153 din 27 decembrie 2021 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2022. 

În continuare vă propunem să luați cunoștință de Ordinul publicat.

Întru asigurarea achitării și evidenței plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2022,

 

ORDON:

 

1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022, conform anexei.

2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 166/2020 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021.

3. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie.

 

 MINISTRU AL FINANȚELOR                                         Dumitru BUDIANSCHI

Anexă

la Ordinul ministrului finanţelor

                153 din 27 decembrie 2021

 

MODUL
de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022

 

                                                   1. DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1 Încasările la bugetele componente ale bugetului public național constituie totalitatea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și primelor de asigurare obligatorie, precum și alte încasări stabilite prin legile/deciziile bugetare anuale.

1.2 Achitarea și evidența plăților la bugetul public național se efectuează conform Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 208/2015, cu modificările ulterioare.

1.3 Transferurile naţionale în folosul bugetului public național se efectuează cu utilizarea codurilor IBAN.

1.4 Pentru asigurarea controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public naţional se utilizează Registrul codurilor IBAN. Ministerul Finanţelor generează și actualizează codurile IBAN aferente încasărilor la bugetul public național.

1.5 Registrul codurilor IBAN conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I și nivelul II), bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

1.6 Registrul codurilor IBAN se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi prestatorilor de servicii de plată, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis subdiviziunilor/organelor subordonate pentru călăuză în activitate.

1.7 Plătitorii/contribuabilii au posibilitatea de a afla codurile IBAN pe pagina web al Ministerului Finanțelor mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionului în care se află contribuabilul și codului statistic al localității contribuabilului conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale (CUATM).

1.8 Obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător codului localității în care acestea sunt înregistrate.

1.9 Conform prevederilor art.7 alin. (6) din Codul fiscal, contribuabilii care dispun de subdiviziuni amplasate în unitățile administrative-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, plătesc impozitele și taxele la bugetul unității administrativ-teritoriale unde se află reședința de bază a întreprinderii, instituției, organizației.

În cazul amplasării sediului de bază în unitățile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, contribuabilii plătesc impozitele și taxele la codul statistic al localității 0140.

1.10 La achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar, contribuabilul/instituția financiară la rubrica ,,destinaţia plăţii” urmează să indice după caz:

- sintagma „/P102/” cu indicarea sumei în cazul achitării plăților de bază;
- sintagma „/M102/” cu indicarea sumei în cazul achitării majorărilor de întîrziere   (penalităților);
- sintagma „/A102/” cu indicarea sumei în cazul achitării amenzilor/sancțiunilor.

Exemplu: „Pentru achitarea obligației fiscale în sumă de 100,00 lei, inclusiv majorarea de întîrziere 20,00 lei, destinația plății va începe cu următorul text: „/P102/80,00/M102/20,00”, după care va urma indicarea nemijlocită a scopului plății.”

1.11. Începând cu 2 ianuarie 2018, contribuabilii au posibilitatea să achite obligațiile aferente bugetului public național prin intermediul Contului unic, în baza Notei de plată, generate de SIA „Contul curent al contribuabilului”.

Pentru achitarea plăților prin intermediul Contului unic, contribuabilul indică în mod obligatoriu în documentul de plată: numărul, data, suma care corespund datelor din Nota de plată și codul IBAN MD56TRPAAA518120A01344FC, cu destinația plății „Achitarea Notei de plată nr._____ din___” (fără a specifica tipul plății (plata de bază, penalitate, amendă)).

În cazul apariției unor neconcordanțe între documentul de plată și Nota de plată, Direcția Trezoreria de Stat, în procesul înscrierii plăților la buget urmează a se conduce de prevederile punctului 1.21.

1.12.  Taxa pe valoarea adaugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cod ECO 114110) achitată de către subiecții impozabili prevăzuți în art.94 lit.d) din Codul fiscal, se va vira la codul IBAN: MD04TRGAAA11411001000000.

 Înregistrarea subiecților impunerii, declararea și achitarea obligațiilor fiscale se va efectua prin intermediul SIA „e-Commerce VAT”.        

1.13 Încasarea impozitelor și taxelor de stat se efectuează la bugetul de stat, cu defalcarea ulterioară a cotei părți a bugetelor locale, conform Legii nr. 397-XV/2003 privind finanțele publice locale.

1.14 Încasările de la impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, conform Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, se efectuează la bugetul de stat cu defalcarea ulterioară a cotei părți la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, bugetul local, conform normativelor stabilite la art.14 al Legii nominalizate.


1.15 Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată sînt plătitorii/contribuabilii.


1.16 Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.


1.17 Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional, prestatorii de servicii de plată asigură controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.


1.18 Prestatorii de servicii de plată asigură controlul corespunderii codurilor IBAN, indicate în documentele de plată, cu Registrul codurilor IBAN.


1.19 Prestatorii de servicii de plată asigură controlul codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor cu datele despre contribuabil, plasate pe pagina web sfs.md la rubrica „Servicii”(oferirea informațiilor succinte despre contribuabili), în cazurile, cînd codul fiscal nu poate fi identificat.


1.20 Prestatorii de servicii de plată sînt obligați să remită plătitorului documentele de plată fără executare, în cazurile, cînd la primirea documentelor de plată se depistează greşeli în datele bancare (codurile IBAN, codul fiscal al plătitorului/beneficiarului, denumirea plătitorului/beneficiarului).


1.21 Sumele achitate incorect sînt înregistrate la „Venituri neidentificate” ale bugetelor respective, care ulterior se restituie plătitorilor.


1.22 Datele bancare ale băncilor corespondente ale Băncii Naționale a Moldovei pentru achitarea tuturor tipurilor de impozite/ taxe/ plăți la bugetul public național în valută străină (EUR/USD), sunt expuse în anexa nr. 7 la prezentul Ordin.


1.23 În conformitate cu art.70 alin. (1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, ci doar operaţiuni interne în sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor. 

 

2. Structura codului IBAN

 2.1.  Structura codului IBAN de tip „G” utilizat pentru veniturile generale:

”MD” – codul Republicii Moldova (cod litere);
”XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157/2013 „Regulamentul cu privire la Transferul de credit” (cod numeric);
”TR”  – identificatorul băncii, „TR” pentru TREZMD2X (cod litere);
”G” – cod ce descifrează tipul de structură a contului trezorerial incorporat în IBAN (cod litere);
”AAA” – cod ce descifrează informația despre contul de plăți (cod litere);
”EEEEEE” – cod ce descifrează codul clasificației economice – în continuare „cod ECO” (cod numeric);
”LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric) ;
”0000” – ”zerouri” (4 semne).

2.2. Informaţia referitor la codul IBAN pentru veniturile colectate sînt oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare respective, iar plăţile se virează conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
Codul IBAN: conform codurilor IBAN oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare;
Codul fiscal: codul fiscal al autorităților/instituțiilor bugetare;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

 

3. PRINCIPALELE MODIFICĂRI ÎN ADMINISTRAREA
VENITURILOR BUGETELOR COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL ÎN ANUL 2022
 

Începînd cu 1 ianuarie 2022

3.1 Încasările aferente codurilor economice 111130 - Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare și 114426 – Taxa pentru salubrizare, pentru sectoarele mun.Chișinău (conform Legii nr.764-XV/2001 - sectorul Botanica, sectorul Buiucani, sectorul Centru,  sectorul Ciocana, sectorul Rîșcani), se vor vira la următoarele coduri IBAN : MD28TRGAAA11113001000000 (Cod ECO 111130), MD52TRGDAK11442601000000 (Cod ECO 114426).


3.2 Taxa de stat (cod ECO 142220) se va vira la codul IBAN : MD94TRGAAA14222001000000, indiferent de localitatea dislocării organului care percepe taxa în cauză.

4. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL DE STAT

 

4.1 Plăţile ce constituie încasări ale bugetului de stat se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.1, conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

4.2 Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în UTA Găgăuzia, achită integral la bugetul de stat impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111125, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240, 111261, 111262). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 1.8.

4.3 Încasările aferente codului economic 111121, pentru sectoarele mun. Chișinău (conform Legii nr.764-XV/2001 - sectorul Botanica, sectorul Buiucani, sectorul Centru, sectorul Ciocana, sectorul Rîșcani) se vor vira la codul IBAN: MD20TRGAAA11112101000000.


4.4 Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se virează în funcţie de locul amplasării (localitatea) imobilului, cu excepția celor înregistrați în mun. Chișinău (vezi punctul 3.1).


4.5 Impozitul pe avere (cod ECO 113611) se va vira la bugetul de stat de către persoanele fizice proprietari a bunurilor imobile pe teritoriul Republicii Moldova la codul IBAN: MD67TRGAAA11361101000000.


4.6 Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.


4.7 Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat (cod ECO 114521) achitată pentru licenţele eliberate conform art.121 al Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, se va vira la buget în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, cu excepţia licenţelor eliberate de administraţia UTA Găgăuzia.


4.8 Taxa de eliberare a autorizațiilor de către Agenția Națională Transport Auto pentru transporturi rutiere internaționale (cod ECO 114525), se va vira de către agenții economici și/sau persoane fizice la codul IBAN: MD28TRGAAA11452501000000.


4.9 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cod ECO 114633) se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – proprietar de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată în destinația căruia se indică obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convențional al agregatului, nemarcat de producător, tipul și marca autovehiculului.

4.10 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (cod ECO 114632), calculată de către Agenția Națională Transport Auto se va vira la codul IBAN: MD80TRGAAA11463201000000


4.11 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) (cod ECO 114638) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD53TRGAAA11463801000000. Vinieta se va achita online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPAY), precum și la toate ghișeele BC’’Moldova Agroindbank’’S.A., care au oficii în punctele de trecere a frontierei de stat și pe întreg teritoriul țării.

4.12 Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat (cod ECO 141531) se va vira în funcție de localitatea amplasării terenului.


4.13 Arenda terenurilor fondului forestier, încasată în bugetul de stat (cod ECO 141534) se va vira la codul IBAN: MD77TRGAAA14153401000000.


4.14 Redevența din concesionarea activelor și terenurilor (cod ECO 141541) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN:MD94TRGAAA14154101000000. La acest cod se va vira redevența din concesionarea activelor conform contractelor încheiate prin parteneriat public-privat, precum și redevența anuală la drept de superficie asupra terenurilor care aparțin statului, conform prevederilor art.29 din Legea nr.1125-XV/2002 pentru punerea în aplicare a Codului Civil al Republicii Moldova.


4.15 Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate (cod ECO 142218) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN:MD06TRGAAA14221801000000. La acest cod IBAN se va vira taxa conform prevederilor art.1361 din Codul fiscal nr.1163-XIII/1997.


4.16 Taxele percepute de la participanții privați pentru schimbul de date prin platforma interoperabilitate (cod ECO 142219), aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.211/2019 ,,Privind platforma de interoperabilitate (MConnect)’’, se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD50TRGAAA14221901000000.


4.17 Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cod ECO 142243) se vor vira de către contribuabili în funcție de localitatea unde este amplasat terenul.


4.18 Amenzile și sancțiunile contravenționale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat (cod ECO 143112) se vor vira la codul IBAN:  MD57TRGAAA14311201000000. La acest cod IBAN se vor vira amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră.


4.19 Amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției (cod ECO 143113) se vor vira la codul IBAN:MD04TRGAAA14311301000000.


4.20 Amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul Agenției Naționale Transport Auto (cod ECO 143114) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD48TRGAAA14311401000000.


4.21 Amenzile aplicate de către Agenția Achiziții Publice (cod ECO 143115) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD92TRGAAA14311501000000  4.22 Amenzile aplicate de Consiliul Concurenței (cod ECO 143117) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000.

  4.23 Amenzile aplicate de Inspectoratul General de Carabinieri (cod ECO 143118) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD30TRGAAA14311801000000. La acest cod IBAN se vor vira amenzile constatate și aplicate conform prevederilor art.400 alin(41) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI/2008.


  4.24 Amenzile aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică (cod ECO 143210) se vor vira la codul IBAN: MD04TRGAAA14321001000000


  4.25 Amenzile aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cod ECO 143230) instalate din contul surselor bugetului de stat se vor vira la codul IBAN: MD11TRGAAA14323001000000. 


  4.26 Amenzile aplicate de Poliţia de Frontieră (cod ECO 143350) se vor vira la codul IBAN: MD53TRGAAA14335001000000.


  4.27 Amenzile aplicate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței  (cod ECO 143460) se vor vira de către toţi contribuabilii la codul IBAN:MD43TRGAAA14346001000000.  


  4.28 Amenzile aplicate de către Comisia Națională a Pieței Financiare (cod ECO 143361) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD52TRGAAA14336101000000.


  4.29 Mijloacele recuperate în scopul realizării prevederilor Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2018, se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN:MD10TRGAAA14518101000000.


  4.30  Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se virează la bugetul de stat, conform următoarelor date bancare:

  Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
  Codul IBAN: MD71TRPAAA114640A16361AA;
  Codul fiscal:1013620012945;
  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

  4.31 Plăţile în Fondul de susţinere a populaţiei se virează la bugetul de stat, conform următoarelor date bancare:
  - Plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241):
  Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
  Codul IBAN: MD31TRPAAA142241A16293AA;
  Codul fiscal:1017601000013;
  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
  - Taxa de portabilitate a numerelor (cod ECO 142392):
  Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
  Codul IBAN: MD16TRPAAA142392A16293AA;
  Codul fiscal: 1017601000013;
  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
  - Taxa aeroportuală (cod ECO 142393):
  Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
  Codul IBAN: MD75TRPAAA142393A16293AA;
  Codul fiscal: 1017601000013;

  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

  4.32 Plățile de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare, prevăzute în art.8 alin.(7) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, se virează de către agenții economici la codul ECO 142310, cod IBAN al Autorității Aeronautice Civile, conform următoarelor date bancare:  MD04TRPAAA142310A16341AA.

  4.33 Plățile pentru serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto, conform prevederilor art.10 alin.(5) din Codul transporturilor rutiere nr.150/2014, se virează de către agenții economici și/sau persoanele fizice, la codul ECO 142310, cod IBAN al Agenției: MD53TRPAAA142310A16340AA.

  4.34 Plățile pentru serviciile prestate sau chiria bunurilor proprietate publică de stat către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (conform prevederilor Legii nr.114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală) se virează de către agenții economici și/sau persoanele fizice, pentru servicii la cod ECO 142310, cod IBAN al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală: MD55TRPAAA142310A15851AA și pentru chiria bunurilor proprietate publică de stat la cod ECO 142320, cod IBAN: MD63TRPAAA142320A15851AA.  

  4.35 Mijloacele încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune (cod ECO 141241) se vor vira la codul IBAN:MD86TRGAAA14124101000000. La acest cod IBAN se vor vira și mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului bugetar precedent în cazurile în care Consiliul autorității/instituției publice va decide virarea mijloacelor financiare respective în bugetul de stat.

  4.36 Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public (cod ECO 145113) se vor vira la codul IBAN: MD25TRGAAA14511301000000.

  4.37 Mijloacele încasate în bugetul de stat de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, din contul executării garanțiilor (cod ECO 145191) se vor vira la codul IBAN: MD62TRGAAA14519101000000.

   

  5. ACHITAREA DREPTURILOR DE EXPORT-IMPORT ŞI A
  ALTOR PLĂŢI ADMINISTRATE DE ORGANELE VAMALE

   

  5.1 Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, amenzile aplicate pentru contravenţiile vamale, contravaloarea mărfurilor și penalitatea) la cod ECO 518300, cu indicarea următorului cod IBAN: MD77TRPAAA518300A01344AA. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de export-import sînt prevăzute în art.124 şi 125 din Codul vamal al Republicii Moldova.

  5.2 Prin derogare de la prevederile punctului 5.1. se virează la bugetul de stat plata-garanție de la drepturile de export-import (cod ECO 518200), codul IBAN: MD94TRPAAA518200A01344AA.
   

  6. ÎNCASĂRILE LA BUGETELE LOCALE

   

  6.1 Plăţile ce constituie încasări ale bugetelor locale se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.2, conform următoarelor date bancare:
  Beneficiar: Denumirea trezoreriei regionale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3)
  Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
  Codul fiscal: 1006601000037;
  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

  6.2 Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului (cod ECO 111124), se va vira integral la bugetul local în dependență de adresa domiciliului/reședinței contribuabilului.

  6.3 Impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi, conform Titlului VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlului VII „Taxele locale” şi Titlului VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, Legii nr.397-XV/2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele locale respective.

  6.4 Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se va vira în funcție de locul amplasării (localitatea) imobilului.

  6.5 Contribuabilii, înregistraţi în UTA Găgăuzia, vor vira integral la bugetul central al UTA Găgăuzia impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111125, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240, 111261, 111262). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 1.8.

  6.6 Încasările aferente codurilor economice 113171, 113220 și 113240 pentru sectoarele mun.Chișinău (conform Legii nr.764-XV/2001 - sectorul Botanica, sectorul Buiucani, sectorul Centru, sectorul Ciocana, sectorul Rîșcani), se vor vira la următoarele coduri IBAN: MD25TRGDAK11317101000000 (cod ECO 113171), MD47TRGDAK11322001000000 (cod ECO 113220) și MD54TRGDAK11324001000000 (cod ECO 113240).  

  6.7 Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cod ECO 114110) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cod: 114211, 114213, 114215, 114221, 114241, 114271), se vor vira de contribuabilii înregistraţi în UTA Găgăuzia, integral la bugetul central al UTA Găgăuzia.

  6.8 Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II (cod ECO 114526) achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia, se va vira în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, la bugetul central al UTA Găgăuzia.

  6.9 Taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, precum și construcțiile subterane exploatate de către persoane fizice și juridice care desfășoară activitatea de întreprinzător se va vira la bugetul local de nivelul II în funcție de locul amplasării spațiilor subterane (cod ECO 114614 - Taxa pentru folosirea subsolului).

  6.10 Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 141532 și 141533) se va vira în funcție de localitatea amplasării terenului.

  6.11 Redevența din concesionarea activelor și terenurilor conform contractelor încheiate prin parteneriat public-privat, precum și redevența anuală la drept de superficie asupra terenurilor care aparțin unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor art.29 din Legea nr.1125-XV/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova se va vira la bugetul local de nivelul II (cod ECO 141542) și nivelul I (cod ECO 141543) în funcție de locul amplasării (localitatea) obiectului de redevență.

  6.12 Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 142214 și 142215) se va vira în funcție de localitatea amplasării obiectului pentru care a fost eliberat certificatul sau adeverinţa.

  6.13 Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar (cod ECO 142245) se va vira integral la bugetul local, conform codurilor IBAN specificate în Anexa nr.6.

  6.14 Impozitele și taxele locale încasate de către perceptorii fiscali din cadrul Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din primării, se vor achita la buget prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) utilizând în acest scop SIA SCITL (Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale), fiind generate notele de plată prin sistemul respectiv.

   

  7. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

   

  7.1 Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS), se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.4, conform următoarelor date bancare:
  Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
  Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
  Codul fiscal: 1006601000037;
  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

  7.2 Amenzile şi sancţiunile contraventionale aplicate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat pentru contravențiile prevăzute la art.263 alin. (2), 3011 (3) al Codului Contravențional, se virează în bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143150) în funcție de locul amplasării contribuabilului.

  7.3 Amenzile aferente plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143430) sînt aplicate de organele abilitate cu funcții de control aferente corectitudinii calculării și virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

  7.4 Mijloacele încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară (cod ECO 142237) se virează conform documentelor instanțelor de judecată privind tragerea la răspundere subsidiară a persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entitaților radiate din Registrul de stat al unităților de drept.

   

  8. ÎNCASĂRILE LA FONDURILE ASIGURĂRII OBLIGATORII
  DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

   

  8.1 Plăţile ce constituie încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM), se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.5, conform următoarelor date bancare:
  Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
  Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
  Codul fiscal: 1006601000037;
  Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

   

  9. STINGEREA OBLIGAŢIILOR BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL PRIN
  COMPENSARE, TRECEREA PLĂŢILOR DE LA UN TIP DE PLATĂ
  LA ALTUL ŞI RESTITUIREA PLĂŢILOR LA CONTURILE
  CURENTE ALE CONTRIBUABILILOR

   

  9.1 Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor/plătitorilor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit administratorilor de venituri, respectiv subdiviziunilor fiscale teritoriale/specializate, Serviciului Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Agenţia Proprietăţii Publice şi autorităților/instituţiilor bugetare.

  Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului/plătitorului, se atribuie: Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM, APP şi autorităților/instituţiilor bugetare.

  Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat

  9.2. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235/2017.

  Plăţile administrate de către Serviciul Vamal

  9.3 Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile plătitorilor vamali a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal, se vor efectua în conformitate cu prevederile art.1271, art.128 şi respectiv art.130 ale Codului vamal.

  Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale

  9.4 La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr.489-XIV/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

  9.5 Plăţile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.

  9.6 În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.

  Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină

  9.7 Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100, 143322 și 143325 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.

  Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare

  9.8 Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la autorităţile/instituţiile bugetare, cu anexarea documentelor justificative.

  Plăţi administrate de către Agenţia Proprietăţii Publice

  9.9 Mijloacele din arenda terenurilor cu destinație agricolă, încasată în bugetul de stat (cod ECO 141523), arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă încasată în bugetul de stat (cod ECO 141531), redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul de stat (cod ECO 141541) și mijloacele încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cod ECO 142243), achitate în plus sau incorect se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui de către Agenţia Proprietăţii Publice la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la Agenția Proprietății Publice.

  9.10 Mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică de stat în bază de proiecte individuale (cod ECO 415231), privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică (cod ECO 415232), privatizarea întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice (cod ECO 415233), privatizarea obiectelor nefinalizate, complexelor de bunuri, bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile (cod ECO 415234), vînzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată (cod ECO 415235) încasate la bugetul de stat, se vor restitui de Ministerul Finanţelor (Direcţia Trezoreria de Stat) în baza borderoului documentelor de plată completat de Agenţia Proprietăţii Publice cu informaţii ce ţin de competenţa sa, conform solicitării depuse de beneficiar la Agenţia Proprietăţii Publice, cu anexarea documentelor justificative, de la următoarele coduri economice: rambursarea mijloacelor bugetare în cazul rezilierii contractului de privatizare în bază de proiecte individuale (cod ECO 415411), rambursarea mijloacelor bugetare în cazul rezilierii contractului de privatizare a pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică (cod ECO 415412), rambursarea mijloacelor bugetare în cazul rezilierii contractului de privatizare a întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice (cod ECO 415413), rambursarea mijloacelor bugetare în cazul rezilierii contractului de privatizare a obiectelor nefinalizate, complexelor de bunuri, încăperilor nelocuibile (cod ECO 415414), rambursarea mijloacelor bugetare în cazul rezilierii contractului vînzării terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată (cod ECO 415415).

  9.11. Mijloacele din realizarea clădirilor (cod ECO 311210), realizarea terenurilor                   (cod ECO 371210) și mijloacele din privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică încasate la bugetul local (cod ECO 415232), se vor restitui de către autorităţile publice locale, la bugetele cărora au fost încasate.

   

  10. REGLEMENTĂRI PRIVIND TRANSFERUL DE CREDIT
  ŞI EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN NUMERAR

   

  10.1 Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:

  a. Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei nr. 138/2014. (Monitorul Oficial nr.217-222/1094 din 01.08.2014).

  b. Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.78/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.133-141/585 din 27.04.2018);

  10.2 Băncile şi alţi prestatori de servicii de plată participanţi la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), vor asigura achitarea plăţilor/serviciilor publice, integrate cu MPay, în conformitate cu prevederile contractelor (acordurilor) încheiate cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”.

  11. DISPOZIŢII FINALE

   

  11.1. Prevederile prezentului ordin nu se aplică asupra încasărilor instituțiilor publice la autogestiune deservente prin Contul Unic Trezorerial (CUT) al Ministerului Finanțelor.

   

  Anexe. 

  0 comentarii

  Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.