22
01 2021
960

Completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 ianuarie 2021, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 180 din 31 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar,


ORDON:


În Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări:


1. În anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”,
1.1. În capitolul I „PREVEDERI GENERALE”,
1.1.1. În pct. 1.4.5.1., subpunctul 1), lit. a), ultimul alineat se modifică și se expune în următoarea redacție:
„- în cazul deținerii, dar nereflectării în evidența contabilă a costului terenurilor, valoarea de recunoaștere a acestora se determină în baza extrasului din registrul bunurilor imobile sau prin metoda de calcul a prețului normativ (în baza tarifelor indicate) în conformitate cu Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997.
- în cazul deținerii, dar nereflectării în evidența contabilă a valorii clădirilor și construcților speciale, valoarea de recunoaștere a acestora este valoarea estimată a bunului imobil în baza extrasului din registrul bunurilor imobile.”
1.1.2. De a se completa pct. 1.4.5.2., alineatul 3 cu următorul text:
„Reevaluarea clădirilor și construcțiilor speciale se efectuează o dată la 5 ani, dar și în cazul ieșirii acestora din sistemul bugetar. Clădirile și construcțiile speciale sunt reevaluate la valoarea estimată a bunului imobil în baza extrasului din registrul bunurilor imobile.

Autoritatea/instituția bugetară este în drept să se adreseze la serviciul cadastral teritorial în raza de acţiune a căruia este amplasat bunul imobil pentru obţinerea informaţiei cu privire la valoarea estimată. Procedura de eliberare a informaţiei solicitate despre valoarea estimată se determină în conformitate cu normele privind furnizarea informaţiei cadastrale. Documentul primar pentru contabilizarea rezultatelor reevaluării clădirilor și construcțiile speciale este extrasul din registrul bunurilor imobile. Reevaluarea altor active nefinanciare transmise în afara sistemului bugetar se efectuează de către o comisie creată de către autoritatea/instituția bugetară sau de către un evaluator independent. Reevaluarea poate fi efectuată de către comisia de inventariere a autorităţii/ instituţiei bugetare sau de către o altă comisie creată la decizia conducătorului. În acest caz, documentul primar pentru contabilizarea rezultatelor reevaluării este raportul evaluatorului independent sau actul de reevaluare semnat de către membrii comisiei.”

1.1.3. De a se completa pct. 1.4.5.2. cu următorul alineat:
“În cazul reevaluării mijloacelor fixe se va examina durata de funcționare utilă, iar în cazul modificării acesteia se va recalcula valoarea uzurabilă anuală.”
1.1.4. Pct. 1.4.7.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:
1.4.7.2. Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale se calculează pe parcursul lunii decembrie pentru lunile anului de gestiune următoare lunii recepției lucrărilor, dării în folosință sau punerii în funcțiune a acestora. Aceste operațiuni economice se înregistrează în evidența contabilă cu ultima zi lucrătoare a anului.”
1.1.5. De a se completa pct. 1.4.7.4. cu următorul alineat:
1.4.7.41. În cazul ieșirii și transmiterii gratuite a mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, uzura și amortizarea se determină în luna ieșirii activelor nefinanciare şi se calculează pentru lunile anului de gestiune, inclusiv pentru luna în care acestea au fost scoase din evidența contabilă.”


1.2. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
1.2.1. De a se completa descrierea subcontului de nivelul II 281500 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară”, pct. 3.2.49., cu următorul alineat:
„Subcontul de nivelul II 281500 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară” se utilizează doar pentru evidenţa executării de casă a bugetelor componente a bugetului public naţional (metoda de casă). Acest subcont nu se utilizează pentru evidenţa cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare (metoda de angajamente).”


1.2.2. În pct. 3.3.3., se exclude ultimul alineat cu următorul conținut:

“Tot la subclasa dată se reflectă leasing-ul financiar – vînzarea de către persoana care dă în arendă activul (bunul) arendaşului. Leasing-ul financiar reprezintă un credit acordat arendaşului de către persoana care dă în arendă. Sumele transferate sub formă de leasing financiar se reflectă la procurarea bunurilor respective. ”
1.2.3. În descrierea subcontului de nivelul II 311280 „Clădiri
transmise la terţi”, pct. 3.3.10., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.4. În descrierea subcontului de nivelul II 312280 „Construcții speciale transmise la terţi”, pct. 3.3.14., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.5. În descrierea subcontului de nivelul II 313280 „Instalații de transmisie transmise la terţi”, pct. 3.3.17., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.6. În descrierea subcontului de nivelul II 314280 „Mașini și utilaje transmise la terţi”, pct. 3.3.21., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.7. În descrierea subcontului de nivelul II 315280 „Mijloace de transport transmise la terţi”, pct. 3.3.25., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.8. În descrierea subcontului de nivelul II 316280 „Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc transmise la terţi”, pct. 3.3.29., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.9. În descrierea subcontului de nivelul II 317280 „Active nemateriale transmise la terţi”, pct. 3.3.33., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.10. În descrierea subcontului de nivelul II 318280 „Alte mijloace fixe transmise la terţi”, pct. 3.3.36., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.11. În descrierea subcontului de nivelul II 321280 „Rezerve materiale de stat transmise la terţi”, pct. 3.3.72., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.12. În descrierea subcontului de nivelul II 322280 „Rezerve de mobilizare transmise la terţi”, pct. 3.3.76., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.13. În descrierea subcontului de nivelul II 323280 „Alte rezerve materiale transmise la terţi”, pct. 3.3.79., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.14. În descrierea subcontului de nivelul II 331280 „Combustibil, carburanți și lubrifianți transmis la terţi”, pct. 3.3.100., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.15. În descrierea subcontului de nivelul II 332280 „Piese
de schimb transmise la terţi”, pct. 3.3.105., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.16. În descrierea subcontului de nivelul II 333280 „Produse alimentare transmise la terţi”, pct. 3.3.112., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.17. În descrierea subcontului de nivelul II 334280 „Medicamente și materiale sanitare transmise la terţi”, pct. 3.3.116., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.18. În descrierea subcontului de nivelul II 335280 „Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri transmise la terţi”, pct. 3.3.120., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.19. În descrierea subcontului de nivelul II 336280 „Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou transmise la terţi”, pct. 3.3.124., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.20. În descrierea subcontului de nivelul II 337280 „Materiale de construcție transmise la terţi”, pct. 3.3.127., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.21. În descrierea subcontului de nivelul II 338280 „Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte transmise la terţi”, pct. 3.3.130., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.22. În descrierea subcontului de nivelul II 339280 „Alte materiale transmise la terţi”, pct. 3.3.134., cuvântul „terți” se substituie cu “entități”.
1.2.23. Descrierea grupei de conturi 363 „Activele moştenirii culturale”, pct. 3.3.154., se modifică și se expune în următoarea redacție:

„3.3.154. La grupa de conturi 363 „Activele moştenirii culturale” se ţine evidenţa clădirilor istorice, monumentelor, sculpturilor, altor obiecte de artă şi de anticariat, care prezintă o valoare istorică, artistică, științifică și memorială, aflate în gestiunea autorităţilor/instituţiilor bugetare, muzeelor, inclusiv exponatele muzeale.”
1.2.24. Pct. 3.3.165. se modifică și se expune în următoarea redacție:

„3.3.165. Uzura mijloacelor fixe se calculează pe parcursul lunii decembrie pentru lunile anului de gestiune următoare lunii recepției lucrărilor, dării în folosință sau punerii în funcțiune a acestora. Aceste operațiuni economice se înregistrează în evidența contabilă cu ultima zi lucrătoare a anului.”
1.2.25. De a se completa pct. 3.3.1691. cu următorul alineat:
„3.3.1692. În cazul reparației capitale, valoarea uzurabilă se recalculează pentru lunile următoare lunii recepției lucrărilor (act de recepție/ proces-verbal de recepție finală), dării în folosință sau punerii în funcțiune a mijloacelor fixe reparate.”
1.2.26. De a se completa pct. 3.3.1731. cu următorul alineat:
„3.3.1732. În cazul ieșirii mijloacelor fixe, uzura se determină în luna ieșirii activelor nefinanciare şi se calculează pentru lunile anului de gestiune, inclusiv pentru luna în care acestea au fost scoase din evidența contabilă.”
1.2.27. De a se completa pct. 3.3.175., alin. 6 cu următorul alineat:
„În cazul ieșirii activelor nemateriale, amortizarea se determină în luna ieșirii activelor nefinanciare şi se calculează pentru lunile anului de gestiune, inclusiv pentru luna în care acestea au fost scoase din evidența contabilă.”
1.2.28. De a se completa descrierea subcontului de nivelul II 418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la buget”, pct. 3.4.22., cu următorul alineat:
„Acest subcont se utilizează doar pentru evidenţa executării de casă a bugetelor componente a bugetului public naţional (metoda de casă).”
1.2.29. Descrierea subcontului de nivelul II 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedenţi ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”, pct. 3.7.11., se modifică și se expune în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 723000 „Corectarea rezultatelor anilor precedenţi ale autorităţilor/instituţiilor bugetare” se ţine evidenţa rezultatelor corectărilor efectuate în perioada de gestiune în operaţiile aferente perioadelor precedente ce țin de evidența activelor nefinanciare și deplasarea soldurilor de mijloace bănești între conturile bugetelor componente ale bugetului public național.
Tot la subcontul respectiv se reflectă transmiterea/primirea activelor și pasivelor, în cazul reorganizării autorităților/instituțiilor bugetare și restructurării bilanțului contabil.”

1.3. În capitolul V „POLITICA DE CONTABILITATE – TIP”,
1.3.1. Pct. 5.3.3., alin. 13 se modifică și se expune în următoarea redacție:
„Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale se calculează pe parcursul lunii decembrie pentru lunile anului de gestiune următoare lunii recepției lucrărilor, dării în folosință sau punerii în funcțiune a acestora. Aceste operațiuni economice
se înregistrează în evidența contabilă cu ultima zi lucrătoare a anului.”

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR                                                           Serghei PUȘCUȚA


Nr. 180. Chişinău, 31 decembrie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.