06
05 2015
2038

Comunicatul IFPS „Cu privire la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA conform art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-104 din 28.04.2015)”

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu punerea în aplicare, începînd cu 01.05.2015, a noii redacții art.112 alin.(2) din Codul fiscal comunică următoarele. Prin Legea nr.71 din 12.04.2015 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (Monitorul Oficial nr.102 – 104 din 28.04.2015) a fost modificat art.112 alin.(2) din Codul fiscal, care prevede dreptul la înregistrare benevolă în calitate de plătitor TVA. Astfel, potrivit noii redacții a normei menționate „Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).” Constatăm că, comparativ cu redacția precedentă a art.112 alin.(2) din Codul fiscal, a fost exclusă cerința de efectuare a livrărilor în valoare de cel puțin 100 mii lei. Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit la organul fiscal teritorial din aria de deservire. Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul IFPS nr.392 din 30.04.2015. Solicitanții înregistrării pot să solicite formularul cererii de la organul fiscal din aria de deservire sau să imprime formularul respectiv de sinestătător. În cadrul examinării cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul organului fiscal poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant. În cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile de înregistrare, acestuia i se eliberează certificatul de înregistrare ca plătitor a TVA, obligațiile ce rezultă din statutul de plătitor TVA survenind începînd cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare. Examinarea cazurilor de înregistrare ca plătitor a TVA şi eliberarea certificatului de înregistrare ca subiect impozabil plătitor a TVA se efecteuază într-un termen care să nu depăşească 14 zile calendaristice din data depunerii cererii. Este de menționat că dreptul la înregistrare în calitate de plătitori TVA poate fi realizat și de acei agenți economici, care și-au inițiat activitatea recent, fiind posibil ca persoanele cu funcții de răspundere a acestora încă să nu fi reușit să sesizeze consecințele obținerii statutului de plătitor TVA. Astfel, urmărind scopul de a nu admite survenirea unor consecințe neașteptate pentru solicitanții înregistrării benevole în calitate de plătitori TVA, recomandăm contribuabililor să estimeze cu atenție capacitățile proprii de onorare a obligațiilor ce vor lua naștere începînd cu momentul obținerii statutului de plătitor TVA. În primul rînd, este de menționat că potrivit art.187 alin.(21) din Codul fiscal, subiecții înregistrați în calitate de plătitori TVA sunt obligați să prezinte dările de seamă exclusiv în formă electronică, cele pe suport pe hîrtie nefiind acceptate. Această obligație determină necesitatea contribuabilului solicitant al înregistrării să asigure dotarea cu tehnica de calcul necesară și conexiunea la internet. Pe lîngă aceasta, pentru asigurarea autentificării conforme a datelor din darea de seamă electronică, urmează a fi obținute semnături electronice pentru conducătorul și contabilul-șef al întreprinderii. O altă obligație necesară de menționat, este cea de a depune declarații privind TVA lunar, pînă pe data de 25 a lunii ce urmează după perioada fiscală pentru care se depune darea de seamă. Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012 și presupune necesitatea reflectării valorilor corespunzătoare livrărilor impozitate cu TVA la cota standard (20%), cota redusă (8%), cota „zero” și scutite de TVA, ceia ce necesită asigurarea unei evidențe speciale a livrărilor respective, asigurîndu-se totodată ținerea registrelor de evidență a livrărilor și procurărilor. Pe lîngă aceasta, în conformitate cu art.1181 din Codul fiscal, plătorii TVA urmează să înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare, facturile fiscale cu valoarea livrării impozabile ce depășește 100 mii lei în Registrul general electronic al facturilor fiscale, nerespectarea obligației în cauză fiind pasibilă sancționării. Este de menționat, că în condițiile impactului semnificativ al taxei pe valoarea adăugată asupra procesului bugetar, față de plătitorii TVA se aplică măsuri speciale de administrare fiscală, îndreptate spre neadmiterea prejudicierii bugetului prin încălcarea legislației fiscale. În contextul celor expuse, se pune în sarcina IFS teritoriale informarea solicitanților înregistrării benevole în calitate de plători TVA despre totalitatea obligațiilor specifice deținătorilor statutului de plătitor TVA, în vederea neadmiterii survenirii pentru aceștia a unor consecințe neprevăzute.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.