12
04 2021
446

Modificarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA

În Monitorul Oficial din 9 aprilie curent a fost publicat Ordinul SFS nr. 189 din 2 aprilie 2021 privind modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392  din 30.04.2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

În temeiul art.1323 alin. (10) precum și art.112 alin.(5) din  Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare,


ORDON:


1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015 „Privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 110-114/733) se completează după cum urmează.


1) După punctul 2 se introduce pct.21 cu următorul cuprins: „Se aprobă formularul Înștiințării privind reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului de plătitor de TVA , conform anexei 3 la prezentul ordin ”.

2) Se introduce anexa nr.3 cu următorul conținut:


Anexa nr.3
la Ordinul IFPS
nr.392 din 30 aprilie 2015

Declar că informația prezentată în înștiințarea dată este veridică.
Confirm faptul, că cunosc despre obligația de înregistrare ca plătitor a TVA, ca rezultat al
transmiterii drepturilor și/sau obligațiilor de către întreprinderea reorganizată, deținătoare a statutului de plătitor de T.V.A., în urma reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare, de la data:
- înregistrării de stat a noilor persoane juridice, în cazul reorganizării prin contopire,
dezmembrare sau transformare, cu depunerea înștiințării despre reorganizare în termen de 5 zile
lucrătoare de la data înregistrării de stat a noii persoane juridice;
- înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante în cazul reorganizării prin absorbție, cu depunerea înștiințării despre reorganizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.
Confirm faptul că cunosc despre obligația stabilită fa܊ă de subiecții înregistrați în calitate de plătitori de TVA prin art.187 alin.(21) din Codul fiscal, de prezentare a dărilor de seamă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

____________________                                                                     ________________________

(Numele, prenumele conducătorului)                                         (semnătura)

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


3. Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOR                                                                                Serghei PUȘCUȚA

Nr. 189. Chişinău, 2 aprilie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.