26
06 2020
2473

Ordinul MF nr. 74 din 15.06.2020 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 iunie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 74 din 15.06.2020 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019.

În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22) şi întru asigurarea metodologică a entităților în contextul implementării modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019,


ORDON:


1. Se aprobă Recomandările metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
nr.48/2019, conform anexei.
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRU AL FINANȚELOR

Serghei PUȘCUȚA

Anexă
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 74 din 15 iunie 2020


Recomandări metodice privind implementarea
modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019


1. Prevederile Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
nr.48/2019 (de modificare a Standardelor Naționale de Contabilitate) se aplică după întocmirea situațiilor financiare și reformarea bilanțului pe anul 2019.


2. Diferențele aferente implementării modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate se contabilizează în contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări
contabile”, cu întocmirea înregistrărilor contabile conform situației din 1 ianuarie 2020.


3. La implementarea modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate se vor:
a) exclude elementele contabile, care nu corespund criteriilor de recunoaștere prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate: capitalul suplimentar negativ
se decontează în contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”, iar cel pozitiv - în contul 317 ”Prime de capital”;
b) reclasifica elementele contabile, care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate:
- soldul creanțelor ale părților afiliate pe termen lung înregistrat în contul 161 ”Creanțe pe termen lung” se va transfera în contul 162 ”Creanțe ale părților afiliate pe
termen lung”;
- soldul avansurilor acordate pe termen lung înregistrat în contul 162 ”Avansuri acordate pe termen lung” se va transfera în contul 163 ”Avansuri acordate pe termen lung”;
- soldul datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar înregistrat în contul 413 ”Datorii pe termen lung privind leasingul financiar” se va transfera în contul 421
”Datorii comerciale pe termen lung”;
- soldul datoriilor preliminate privind leasingul financiar înregistrat în contul 541 ”Datorii preliminate” se va transfera în contul 521 ”Datorii comerciale curente”;
- surplusul de reevaluare înregistrat în contul 343 ”Alte elemente de capital propriu” se va transfera în contul 343 ”Rezerve din reevaluare”;

c) derecunoaște activele și datoriile amânate privind impozitul pe venit înregistrate în conturile 172 ”Alte active imobilizate”, 428 ”Alte datorii pe termen lung” și se vor deconta la contul 335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”.

4. Elementele contabile recunoscute pînă la intrarea în vigoare a modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019 se vor contabiliza conform regulilor în vigoare pînă la 31 decembrie 2019 (de exemplu uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată în mărime de 50% din valoarea acestora transmise în exploatare, valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport aferentă parcursului efectiv, duratei de exploatare rămasă, cheltuielile anticipate aferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației imobilizărilor corporale suportate pentru menținerea în stare funcțională, avansurile acordate pentru procurări/livrări de active și servicii în valută străină etc.).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.