Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

25
10 2021
133

Изменения в бюджетной классификации

Министерство финансов внесло изменения в Приказ №208/2015 о бюджетной классификации, скорректировав некоторые коды и добавив новые. Приказ №123 был подписан 11 октября и опубликован в «МО» 22 октября, вступив в силу с даты публикации. Исключением являются три кода, связанные с компенсациями на лекарства и медоборудование, которые начнут применяться с 1 января 2022 года - «8022», «00515» и «00516».
 

В частности, в Классификации программ по программам и подпрограммам (Приложение №7) внесены новые коды:


Detalii
18
10 2021
325

Noi prevederi în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 15 octombrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 26 august 2021 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 216/2015.
 
Astfel, capitolul III ce se referă la modul de aplicare al Planului de conturi contabile în sistemul bugetar a fost completat cu un subpunctul 3.3.481 ce reglementează operațiunile aferente contractului de comodat, care se încheie doar între două autorități bugetare. Acestea se înregistrează în evidența contabilă, după cum urmează:


Detalii

17
09 2021
1029

Минфин внес изменения в НСБУ, план счетов и бюджетную классификацию

Министерство финансов опубликовало в МО сегодня, 17 сентября, три приказа о внесении изменений и дополнений в некоторые ранее утвержденные ведомством документы.
 
Так, претерпел ряд редакционных изменений Приказ №118/2013 об утверждении Национальных стандартов бухгалтерского учета. Они касаются НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы», «Договоры лизинга», «Доходы» и «Договоры на строительство» (Приказ №110 от 13 сентября 2021 г.).


Detalii

10
09 2021
10416

Sectorul bugetar. Astăzi au intrat în vigoare două Ordine ale Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 10 septembrie 2021, Ordinul nr. 75 din 1 iunie curent cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul MF nr. 215/2015.

 

Potrivit documentului, sintagma „extrasul trezorerial (Forma FD-033) se substituie cu sintagma „extrasul din cont bancar (Forma FD-031), iar cap. V (Raportarea bugetară) a fost completat cu puncte ce vizează activitatea Trezoreriei de Stat și a celor regionale ale Ministerului Finanțelor.


Detalii

25
06 2021
268

Noi prevederi în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN

Administratorii de venit prezintă Ministerului Finanțelor informația privind restanțele la plățile pe care le administrează lunar către data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune și anual până la data de 25 februarie a anului următor anului de gestiune.
 
Ministerul Finanțelor a aprobat modificări și completări în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul nr.215/2015 al ministrului Finanțelor. Cu prevederea citată supra este suplinit capitolul III („Managementul încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional”).


Detalii

16
06 2021
373

TAXI18: modificările în formular vor exclude neclaritățile

Pentru cazurile în care administratorul entității este și unicul fondator, precum și pentru întreprinzătorul individual, care nu sunt stabiliți în calitate de angajați și efectuează  transport rutier de persoane în regim de taxi, în darea de seamă (Forma TAXI18) urmează să se reflecte numele, prenumele acestora, iar în rubricile ce vizează obligația aferentă impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare  obligatorie de asistență medicală urmează să reflecte indicatorul „0” (zero).
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Ordinul nr.154/2018, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma TAXI18)
Detalii
19
04 2021
611

Modificarea Clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 16 aprilie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 7 aprilie 2021 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.


În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului Finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează :


Detalii

13
04 2021
1408

Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

Începând cu perioada de gestiune 2020, entitățile-mamă ale grupurilor mari de entități, precum și ale celor mici și mijlocii în cazul în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public, în conformitate cu prevederile stipulate în art. 27 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) și pct. 12 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 93/2019 cu modificările ulterioare) sunt obligate să întocmească și să prezinte bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă la situațiile financiare consolidate.


Detalii

29
03 2021
447

Modificări în Cerințele de întocmire a Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

În Monitorul Oficial din 26 martie curent a fost publicat Ordinul nr. 45 din 9 martie curent privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016.


Detalii

22
03 2021
474

Modificări în componența Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor

În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 47 din 12 martie 2021 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.101/2019.

În temeiul art. 9 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), precum și în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,


Detalii