Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

04
11 2019
306

В 2020 г. изменятся некоторые коды в бюджетной классификации

Министерство финансов внесло изменения и дополнения в Приказ №208 от 24 декабря 2016 г. «О бюджетной классификации». Согласно опубликованному в «Monitorul Oficial» документу, они вступят в силу с 1 января 2020 г.

В частности, в Классификации программ по видам деятельности (Приложение №8) будут внесены 13 новых кодов:
00495 — Поддержка реформирования войск карабинеров;
00496 — Восстановление жилищного фонда;
Detalii
30
10 2019
370

Opinia auditului intern va fi inclusă în raportul consolidat al entității publice

În cazul în care entitatea publică dispune de subdiviziune de audit intern, opinia acestuia va fi inclusă în fiecare capitol din compartimentul VII al Raportului anual consolidat privind controlul intern managerial, cu excepția capitolului I. Opinia auditorului va conține informaţii aferente situaţiei constatate ca rezultat al desfăşurării activităţii de audit intern în cadrul entităţii publice și, după caz, în cadrul entităților subordonate.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr. 4 din 9 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială.
Detalii
21
10 2019
188

11. (29.1.3.5.8) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică IFRS?

Standardele Internaționale de Contabilitate nu prevăd clasificarea activelor ca obiecte de mică valoare și scurtă durată.

Totodată, potrivit prevederilor pct. 6 din Standardul Internațional de Contabilitate 16 „Imobilizări corporale”, aplicat pe teritoriului Republicii Moldova, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 109 din 19 decembrie 2008, imobilizări corporale sunt elemente corporale care:
Detalii
21
10 2019
291

В План счетов бюджетного учета внесены изменения

В «Monitorul Oficial» 18 октября 2019 г. опубликован и вступил в силу приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом Министра финансов №216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, в План счетов бухучета в бюджетной системе внесены шесть новых субсчетов второго уровня:

143118 – Штрафы, налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров;
Detalii
18
10 2019
201

Изменения в Классификаторе экономических кодов

Минфин внес ряд изменений и дополнений в Приказ №205 от 21 декабря 2018 г. «0 порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства Финансов в 2018 году», чтобы отразить все предпринятые изменения, внесенные в бюджетную классификацию.

Так, Классификатор экономических кодов поступлений государственного бюджета (приложение №1 к приказу) дополнен позицией 143118Штрафы, налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров.

Этот же код внесен в раздел «Основные изменения в администрировании доходов бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет в 2019 году».
Detalii
09
10 2019
282

Dreptul agentului economic de a imprima facturile pe foi de format mai mic decât cel standard

Pentru optimizarea cheltuielilor întreprinderea preconizează să imprime facturile pe foi de format mai mic decât cel standard — foaia A4. Are aceasta un asemenea drept, urmează să fie obținută o autorizare în acest sens?

Aspectele generale de utilizare a documentelor primare cu regim special sunt stabilite de Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017).
Detalii
23
09 2019
177

Механизм применения международных договоров в области взаимной административной помощи по налоговым вопросам изменен

Для обеспечения надлежащего налогового администрирования и сокращения задолженностей перед национальным публичным бюджетом, Министерство финансов разработало и внесло изменения в Приложение к Приказу МФ № 71 от 25 апреля 2019 г. (Приказ МФ № 71/2019) об исполнении п. 43 Положения о механизме применения положений международных договоров РМ в области взаимной административной помощи по налоговым вопросам (Положение), утвержденного Постановлением правительства № 1275 от 26 декабря 2018 г.

Напоминаем, этот пункт предусматривает, что Министерству финансов необходимо определить порядок, в соответствии с которым компетентный орган взыскивает налоговое требование/ налоговую задолженность в национальной валюте Республики Молдова и передает ее запрашивающему государству.
Detalii
20
09 2019
171

Дополнена бюджетная классификация

В «Monitorul Oficial» в пятницу, 20 сентября, опубликован Приказ Министерства финансов №119 от 4 сентября 2019 г. об изменении и дополнении бюджетной классификации. В частности, Минфин дополнил классификацию программ по видам деятельности, а также внес восемь новых кодов экономическую классификацию, дополнив приложения №8, №11 и №12 Приказа МФ №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации».

В классификации программ (Приложение 38) появились три новых кода:
70268 — Проект «Эффективное вовлечение заинтересованных сторон в процесс внешней оценки качества (Erasmus+)»;

70269 — Проект «Общий фонд по развитию услуг для молодежи, в том числе для наиболее уязвимых;
Detalii
20
09 2019
1337

Valoarea tichetelor de masă nu include contribuțiile de asigurări sociale de stat

Valoarea tichetelor de masă nu include contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii. Informațiile despre contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și achitate se vor reflecta în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

În Monitorul Oficial de astăzi, 20 septembrie 2019, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 121 din 10.09.2019 cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază.
Detalii
02
09 2019
279

Изменение в порядке зачисления и учета платежей в НПБ

Минфин внес изменения и дополнения в Приказ №205 от 21 декабря 2018 г. «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2019 году».

Согласно поправкам, опубликованным в «Monitorul Oficial» от 30 августа, средства, поступившие в госбюджет от превышения доходов над расходами публичного органа/публичного учреждения на самоуправлении (код – 141241, согласно Классификатору экономических кодов поступлений госбюджета, Приложение №1), будет администрировать Государственная налоговая служба, а не Министерство финансов.
Detalii