27
03 2017
901

A intrat în vigoare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice

În Monitorul Oficial nr.85-91 din 24 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită a acesteia. Potrivit Regulament, Agenţia este autoritate administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice şi este finanţată de la bugetul de stat. Agenţia asigură implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice şi procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară. Instituţia de ocupă de implementarea actelor normative din domeniul achiziţiilor publice şi elaborarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei privind achiziţiile publice. De asemenea, Agenţia Achiziţii Publice se ocupă de monitorizarea şi evaluarea funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice şi de efectuarea controlului ex-post privind aplicarea de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice. În vederea efectuării controlului ex-post, Agenţia va efectua, în mod selectiv, controlul ex-post, pe baza datelor analizate şi conform indicatorilor de risc stabiliţi în Metodologia de efectuare a controlului ex-post, va verifica modul în care au fost atribuite contractele de achiziţie publică de către autorităţile contractante, ca urmare a semnalelor şi sesizărilor transmise de Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor şi alte instituţii publice, constatînd faptele prin care se încalcă sau se ignoră prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice. Totodată, instituţia va constata săvârşirea contravenţiilor, va încheia procese verbale cu privire la contravenţii şi va aplica, după caz, sancţiuni în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova, precum şi va transmite constatările făcute în cadrul controlului ex-post instituţiilor, structurilor sau organelor de control ale statului cu atribuţii în sancţionarea/corectarea respectivelor abateri, în cazurile în care sancţionarea sau corectarea abaterilor ţine de competenţa instituţiilor respective. Potrivit Regulamentului, în scopul efectuării controlului ex-post, Agenţia va analiza implementarea măsurilor dispuse de către Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor prin funcţia de soluţionare a contestaţiilor sau de către alte organe de control. Hotărârea Guvernului prevede şi efectivul-limită al Agenţiei Achiziţii Publice, care este în număr de 51 de unităţi, din care funcţionari publici, care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008, şi personal contractual, care cade sub incidenţa legislaţiei muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.