Știri

Accente demne de reținut pentru participanții în procedurile de achiziții publice

Operatorii economici, participanți la licitațiile de achiziții publice, care consideră că prin procedurile de achiziții, autoritatea contractantă le-a încălcat drepturile, pot depune contestație. Potrivit unui proiect de modificări și completări la Legea privind achizițiile publice din 13 aprilie 2007, care conține prevederea respectivă, contestațiile depuse ar urma să fie însoțite de ”o garanție de bună conduită”. Aceasta va fi constituită prin virament bancar al unor mijloace financiare la contul Agenției Achiziții Publice. Cuantumul garanției de bună conduită se propune să fie stabilit prin raportare la valoarea estimată a contractului de achiziție, ce urmează a fi atribuit agentului economic. Astfel, cuantumul va fi de 1% din valoare estimată a contractului, dacă aceasta este mai mare decît 10 mil. lei, 4% din valoarea estimată, dacă aceasta constituie de la 1 mil. lei pînă la 10 mil. lei, inclusiv și de 5% din valoarea estimată, dacă aceasta este pînă la 1 mil. lei. Garanția de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puțin 90 de zile, să fie irevocabilă în măsura în care contestația va fi respinsă ca inadmisibilă atît de către Agenție, cît și de instanța de judecată. Dacă Agenția, respectiv, instanța de judecată admit contestația, Agenția va avea obligația de a restitui contestatorului garanția de bună conduită, în cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul rămînerii definitive a deciziei. Suma încasată de către Agenție de la garanția de bună conduită va fi vărsată în bugetul de stat. Agenţia ar urma să examineze și să emită în termen de 10 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, o decizie argumentată, conţinînd măsurile de redresare a situaţiei, ce vor fi luate, în cazul în care contestaţia se va adeveri. Proiectul modificărilor și completărilor la Legea privind achizițiile publice a fost elaborat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Necesitatea acestora este explicată prin dificultățile întîmpinate la adjudecarea proiectelor de construcție din punct de vedere al multiplelor contestări din partea agenților economici, participanți la licitațiile de achiziții ale lucrărilor. Un alt motiv, invocat de MDRC ar fi evitarea riscului diminuării gradului de cheltuire a surselor financiare alocate din bugetele de toate nivelurile, inclusiv sursele financiare alocate de către investitorii și donatorii externi. Totodată, existența unui număr mare de contestații, afectează eficiența autorităților contractante, creează condiții pentru neachiziționarea de către acestea la timp a lucrărilor și serviciilor. Potrivit datelor din Raportul Agenției Achiziții Publice pentru anul 2013, în cadrul procedurilor de achiziţie publică, din partea operatorilor economici au parvenit un număr de 1179 contestaţii. Examinînd obiecţiile evidențiate de operatorii economici, 600 pretenţii au fost respinse, constatîndu-se că deciziile grupului de lucru sînt conform legislaţiei pentru domeniul achiziţiilor publice, 39 de pretenţii au fost satisfăcute, cu operarea modificărilor corespunzătoare în documentele de licitaţie, prelungirea termenelor de depunere a ofertelor, desemnarea contestatorilor drept cîștigători ai procedurilor de achiziţie, precum şi 77 contestaţii au fost satisfăcute parţial. Urmare a examinării contestaţiilor depuse, au fost anulate 125 licitaţii, 32 licitaţii – parţial anulate, 113 concursuri prin metoda cererii ofertelor de preţuri total anulate și 14 concursuri prin metoda cererii ofertelor de preţuri parțial anulate. Pe cale amiabilă, de către operatorii economici au fost retrase 54 contestaţii. Agenția Achiziții Publice au desfășurat 110 ședințe publice, la care au fost prezenți participanții procedurilor de achiziții. În cadrul acestora au fost examinate și emise decizii pe marginea a 200 contestații. Pe parcursul anului 2013, Agenția Achiziții Publice a fost citată în 36 de procese în ordine de contencios administrativ, în calitate de pîrît cu referire la deciziile emise pe marginea contestațiilor operatorilor economici participanți la achizițiile publice și în calitate de intervenient accesoriu. Dintre acestea, 8 cereri de chemare în judecată au fost respinse ca și nefondate, 8 au fost scoase de pe rol de către instanța de judecată, iar în cinci cazuri pretențiile reclamanților au fost admise de către instanțele de fond. Hotărîrile respective au fost atacate în ordine de apel, iar în două cazuri apelul a fost admis casîndu-se hotărîrile primei instanțe, în unul din cazuri a fost menținută hotărîrea primei instanțe și în două cazuri instanța de apel urmează să se expună în viitorul apropiat pe marginea cererilor de apel. În opinia MDRC, datele prezentate arată că numărul mare de contestații neîntemeiate conduc nu numai la împovărarea personalului Agenției Achiziții Publice cu atribuții suplimentare, dar, acestea afectează procesul de realizare a investițiilor publice în construcții. Acesta avînd în vedere și caracterul sezonier al lucrărilor în construcție.În nota informativă la proiectul modificărilor și completărilor expus pentru consultări publice pe site particip.gov.md se mai menționează că o asemenea garanțe de bună conduită, care însoțește contestațiile procedurilor de achiziție, este prevăzută și în legislația altor țări, inclusiv a României.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1546 vizualizări

Data publicării:

14 Ianuarie /2015 10:24

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

operatori | economie | achiziţiile publice | contestări

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon