04
05 2017
868

Activitatea administratorilor autorizaţi va fi monitorizată

Un Regulament ce reglementează obiectul controlului, organizarea și funcționarea Comisiei de control, modul de organizare şi efectuare a controlului activităţii profesionale a administratorilor autorizați, precum şi de prezentare a rezultatelor controlului și actului de control, a fost aprobat de Guvern.

Prin Regulamentul privind modul de efectuare a controlului activităţii profesionale a administratorilor autorizați se va institui un mecanism de regementare a activitatăţii administratorului autorizat, se va asigura buna funcţionarea a acestuia, precum şi se va supraveghea comportamentul administratorului în ceea ce priveşte respectarea regulilor deontologice şi de etică profesională, în vederea consolidării calităţii actului de justiţie, economiei şi transparenţei activităţii desfăşurate de către administratorii autorizaţi.

Vreau să atrag atenţia că este vorba despre aplicarea modificărilor operate în Legea cu privire la administratorii autorizaţi, adică a administratorilor care participă în procedurile de insolvabilitate sau lichidare a unităţilor economice şi vorbim de un Regulament standardizat cu alte Regulamente de control al activităţilor în profesiile liberale. Astfel, uniformizăm toate practicile în acest sens. Regulamentul nu presupune anumite cheltuieli suplimentare, a declarat ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari.

Astfel, conform Regulamentului, comisia de control, care va verifica activitatea administratorilor autorizaţi, va decide locul desfășurării controlului activității profesionale a administratorului autorizat şi va întocmi actul de control al activității profesionale a administratorului.

Membrii Comisiei, în cadrul controlului, vor constata prezența sau lipsa încălcărilor obligațiilor profesionale, va sesiza dacă există practicarea unor activităţi incompatibile, încălcarea obligaţiilor privind evitarea conflictului de interese sau refuzul nejustificat de a fi desemnat în procesele de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanei juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali.

Administratorii autorizaţi vor mai fi verificaţi dacă au respectat prevederile privind limita numărului de proceduri de insolvabilitate în care au fost desemnaţi, dacă au păstrat corect documentația întocmită sau deținută, registrele, arhiva şi alte documente.

În cadrul efectuării controlului se va verifica respectarea prevederilor Legii nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați și ale altor acte normative obligatorii pentru organizarea activității profesionale a administratorilor autorizați.

În final va fi întocmită statistica anuală cu privire la abaterile comise de către administratorii autorizați, care va fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.

Regulamentul prevede că în cazul depistării unor încălcări comise de administratorul autorizat în exercitarea atribuțiilor sale într-un proces judiciar în derulare, Ministerul Justiţiei va comunica despre acest fapt instanţei de judecată care examinează cauza. În cazul în care acţiunile administratorului autorizat sunt pasibile de răspundere contravenţională sau penală, materialele controlului sunt transmise autorităţilor publice competente.

Comisia va putea efectua controlul activității profesionale, din oficiu, o singură dată, în primii 5 ani de la eliberarea autorizaţiei sau neplanificat, pentru investigarea sesizărilor, plângerilor şi a informaţiilor cu privire la încălcarea de către administratorul autorizat a obligaţiilor sale profesionale. Controlul neplanificat se va desfășura în baza sesizărilor şi a informaţiilor care indică în mod rezonabil existența unei abateri în activitatea profesională a administratorului autorizat.

În caz de necesitate, Ministerul Justiției poate solicita informații suplimentare de la petiționar.

Menţionăm că, potrivit art.3 al Legii nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi, aceştea desfăşoară o activitate de liber profesionist de interes public, care nu este activitate de întreprinzător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.