06
06 2017
2293

Activitatea administratorilor autorizați va fi reglementată

Regulamentul privind modul de efectuarea a controlului activității profesionale a administratorilor autorizați a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 171-180 din 2 iunie curent. Documetul reglementează obiectul controlului, organizarea și funcționarea Comisiei de control, modul de organizare şi efectuare a controlului activităţii profesionale a administratorilor autorizați, precum şi de prezentare a rezultatelor controlului și actului de control. Potrivit Hotărârii, controlul activității administratorilor autorizați va fi efectuat de o comisie, formată din cel puțin trei membri desemnați prin ordinul ministrului justiției, dintre care: cel puțin doi angajați ai Ministerului Justiţiei și un administrator autorizat desemnat de Uniunea administratorilor autorizați. Comisia are dreptul să efectueze controlul activității profesionale a administratorului autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, să întocmească actul de control al activității profesionale și să decidă locul desfășurării controlului activității. În atribuțiile Comisiei mai intră constatarea prezenței sau lipsei încălcărilor obligațiilor profesionale ale administratorului autorizat supus controlului și întocmirea statisticii anuale cu privire la abaterile comise de către acesta și care urmează a fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Justiției. Menționăm că obiect al controlului activităţii profesionale a administratorului autorizat constituie următoarele acțiuni: - respectarea prevederilor Legii nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați și ale altor acte normative obligatorii pentru organizarea activității profesionale; - practicarea unor activităţi incompatibile cu activitatea de administrator autorizat; încălcarea obligaţiilor privind evitarea conflictului de interese în activitate; refuzul nejustificat de a fi desemnat în procesele de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanei juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali şi de a-şi exercita mandatul; - respectarea prevederilor privind limita numărului de proceduri de insolvabilitate în care este desemnat administratorul autorizat; - păstrarea corectă a documentației întocmite sau deținute, a registrelor şi ţinerea lucrărilor de secretariat; - utilizarea în activitate a registrelor prevăzute de lege, păstrarea arhivei, precum și respectarea orelor de program. În cazul depistării unor încălcări comise în exercitarea atribuțiilor de administratorul autorizat, Ministerul Justiţiei va comunica despre acest fapt instanţei de judecată care examinează cauza, iar dacă acţiunile administratorului sunt pasibile de răspundere contravenţională sau penală, materialele controlului vor fi transmise autorităţilor competente. Cât privește periodicitatea controlului, acesta poate fi: - din oficiu, o singură dată, în primii 5 ani de la eliberarea autorizaţiei; - neplanificat, pentru investigarea sesizărilor, plângerilor şi a informaţiilor cu privire la încălcarea de către administratorul autorizat a obligaţiilor sale profesionale. Administratorul autorizat are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul comunicării actului de control, să formuleze în scris obiecţiile sale în adresa Comisiei de control, cu anexarea probelor justificative. Menționăm că administratorii autorizați, potrivit Legii cu privire la administratorii autorizați, sunt persoanele desemnate să exercite atribuţii în procesele de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali. Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 332 din 26 mai 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.