26
10 2021
174

Activitatea economică: autorizare integrată pentru prevenirea poluării mediului

Autoritățile au elaborat proiectul legii privind emisiile industriale, ce va stabili cadrul juridic privind prevenirea și controlul poluării provocate de activitățile industriale și economice, în vederea reducerii emisiilor și prevenirii generării deșeurilor, fiind propusă crearea unui sistem de autorizare integrată de mediu. Documentul va fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Astfel, autorizaţia integrată de mediu reprezintă actul permisiv emis de Agenția de Mediu, care acordă dreptul de a exploata, în totalitate sau în parte, o instalaţie şi/sau practicarea unor activităţi economice cu risc semnificativ asupra mediului, cum ar fi: rafinarea țițeiului și a gazului, producerea cocsului, arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică egală sau mai mare de 50 MW și alte activități enumerate în anexa nr. 1 la proiect, pe când autorizația de mediu este actul permisiv care va acorda dreptul de a realiza activități industriale și economice cu risc redus asupra mediului, cum ar fi producţia/ transportul/distribuția de energie electrică și alte activități stabilite în anexa nr.2.
 
Totodată, proiectul prevede că activitățile industriale și economice cu impact nesemnificativ (fabricarea îngrășămintelor și a altor produse chimice organice de bază (anexa nr.3)) se vor desfășura în baza Regulilor generale obligatorii de funcţionare a operatorului.
 
Autorizaţia integrată de mediu, precum și autorizația de mediu se vor emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, contra plată, pentru una, două sau mai multe instalaţii sau părţi ale instalaţiilor exploatate de către acelaşi operator pe acelaşi amplasament. La etapa actuală sistemul de autorizare a emisiilor în aer, apă și sol este stabilit pentru agenții economici, dar nu pentru fiecare instalație (sursă de poluare), care se află în același amplasament.
 
Pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu/ autorizaţiei de mediu operatorul va depune la Agenţia de Mediu cererea pentru emiterea actului permisiv însoţită de dosarul tehnic care conţine o serie de informaţii, precum:
  • numele şi/sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului, sediul sau domiciliul operatorului;
  • numele şi funcţia persoanei responsabile de amplasament;
  • caracteristica instalaţiei și denumirea instalaţiei pentru care se solicită autorizarea, capacităţile de producere;
  • materia primă şi auxiliară, substanţele şi sursa de energie utilizată în cadrul instalaţiei sau generate de aceasta;
  • sursele de emisie din instalaţie, substanţele emise în apă, aer, sol;
  • tehnologiile propuse şi alte tehnologii non-poluante pentru prevenirea sau pentru reducerea emisiilor din instalaţii;
  • Avizul expertizei ecologice de stat etc.
 
 
Potrivit proiectului, autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu va conţine informații privind valorile limită de emisie pentru substanţele poluante, cerinţele pentru protecţia solului şi a apelor subterane, măsurile privind monitorizarea şi managementul deşeurilor generate de instalaţie, cerinţele privind pH-ul, temperatura şi debitul evacuărilor de ape uzate şi alte date necesare care permit autorităţii competente să verifice conformitatea cu condiţiile de autorizare.
 
Prevederile proiectului nu se vor aplica activităţilor de cercetare şi dezvoltare sau testării de noi produse şi procese.
 
Potrivit notei informative, adoptarea proiectului va contribui la reducerea impactului negativ al activităților economice asupra mediului, reducerea până în anul 2030 a emisiilor totale de gaze cu efect de seră nete cu  circa 64% mai mic comparativ cu nivelul anului 1990, precum și la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030.
 
Conform analizei impactului de reglementare, în prezent nu există o bază de date a întreprinderilor cu impact asupra mediului care urmează să activeze în baza actului permisiv, ceea ce cauzează lacune în sistemul de control al acestora, de detectare a contravențiilor și de utilizare eficientă a resurselor.
 
Potrivit rapoartelor statistice, cantitatea totală de poluanți emiși în atmosferă din sursele fixe, pe parcursul anului 2018, a constituit 25 mil. tone. În țara noastră principala sursă de poluare a aerului o constituie transportul, căruia îi revine 86,2% din volumul substanțelor nocive emise.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.