18
01 2018
1025

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii în anul 2017

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a prezentat raportul de activitate pentru anul 2017. Conform raportului, inspectorii de muncă au întreprins acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii. Astfel, au fost efectuate 3479 vizite de control, monitorizate 3135 unități cu un număr de 111,5 mii salariaţi, din care 55,2 mii femei (inclusiv 12,7 mii din mediul rural) și 7 minori. Din numărul total de vizite, 2772 au fost planificate, iar 707 - inopinate. În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale, în care au fost consemnate 27420 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii, înclusiv 20196 încălcări în domeniul relaţiilor de muncă. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, adaptarea condiţiilor de muncă la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă. Pe parcursul perioadei de gestiune, au parvenit 2731 informații-răspuns de la entități privind înlăturarea încălcărilor consemnate în procesele-verbale de control. La ISM, de la începutul anului 2017, au fost comunicate 410 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii. Inspectorilor de muncă le-au fost dispuse spre cercetare 105 accidente, din care 54 cu caracter mortal. În urma cercetării, 29 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă mortale, în urma cărora și-au pierdut viața 32 persoane și 34 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă grave, unde au avut de suferit 35 persoane. În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, de către inspectorii de muncă în perioada de gestiune au fost întreprinse vizite de control la 49 agenţi economici, care admit restanţe la plata salariilor (28,3 mil.lei față de 1853 persoane). Datoriile istorice la 18 unități constituie 10,7 mil. lei față de 538 persoane. De către inspectorii de muncă au fost stabiliţi termeni de lichidare a restanţelor salariale şi au fost întocmite 26 procese-verbale cu privire la contravenţie. Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, , au fost întreprinse acţiuni în cadrul vizitelor de control la 55 unități şi 44 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 170 persoane ce activau fără forme legale de angajare, care s-au soldat cu 92 procese-verbale cu privire la contravenţie. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse, 29 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii, un minor a fost retras din activitatea proscrisă persoanelor mai tinere de 18 ani. De asemenea, au fost întreprinse vizite de control în comun cu colaboratorii altor autorități publice. Cu colaboratorii Companiilor teritoriale de asigurări sociale au fost efectuate în comun 6 controale planificate. Au fost întreprinse 7 vizite de control cu reprezentanții Serviciului Ecologic de Stat. Câte 4 vizite au fost efectuate cu colaboratorii Centrului de Sănătate Publică și Direcției Situații Excepționale, iar cu funcționarii Serviciului Fiscal de Stat au fost efectuate 20 vizite de control cu examinarea a 2 petiții, fiind depistate 3 persoane, care prestau munca nedeclarată. În comun cu reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor (examinarea unei petiţii) au fost efectuate 2 vizite de lucru. Cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică și Agenței Naționale pentru Siguranța Alimentelor au fost efectuate câte 1 vizită de control. În baza sesizărilor Inspectoratului de Poliție au fost întreprinse 36 vizite de control, în cadrul cărora au fost consemnate 76 persoane, care prestau munca nedeclarată. Conform legislaţiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, au fost vizitate 1108 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Pentru plasarea în câmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 126 unităţi au fost rezervate 404 locuri de muncă. La 140 unităţi activează 358 persoane cu dizabilităţi. La 79 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. ANOFM a fost informat despre 15 locuri de muncă rezervate. Inspectorii de muncă au înaintat prescripţii, pentru conformarea unităților la prevederile legii nominalizate. În aceeaşi perioadă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea a 2418 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate, 45% constituie probleme ce ţin de salarizare; 9% - cazuri de concediere/reducere a personalului; 6% - sesizează munca nedeclarată; câte 4% - încălcări ce ţin de evidenţa şi completarea carnetelor de muncă, probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și sociale și probleme privind crearea unor condiţii de muncă adecvate; 2% ţin de încălcarea regimului de muncă; câte 1% sesizează cazuri de accidentare în câmpul muncii, abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 24% invocă alte probleme. De asemenea, au fost examinate 990 sesizări de la alte autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 1597 persoane. Concomitent, de către inspectorii de muncă, a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la 1160 cetăţeni. Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate şi înaintate spre examinare în instanța de judecată 197 procese-verbale cu privire la contravenţie. În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 1080 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 345 – de către persoana desemnată, la 17 – de către serviciul intern, la 35 – de către serviciul extern. Comitete pentru securitate şi sănătate în muncă activează la 61 unităţi monitorizate. Condițiile de muncă au fost evaluate la 95 unități. Au fost evaluate riscurile profesionale şi întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire la 242 unităţi economice monitorizate. La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 553 contracte colective de muncă. În perioada respectivă la inspecţiile teritoriale de muncă au fost prezentate spre înregistrare statele de personal de la 13435 unităţi cu un efectiv de 190990 unităţi de personal.


via | www.ism.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.