17
10 2018
3431

Ambrozia, motiv pentru amendă

Prin Hotărârea Guvernului nr.967 din 3 octombrie 2018 a fost aprobat Regulamentul privind combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii ambrozia, acesta fiind publicat în MO al RM din 12 octombrie curent, prevederile căruia vor intra în vigoare începând cu 12 noiembrie 2018. Astfel, acesta stabilește norme juridice ce reglementează obligaţiile subiecților responsabili de gestionarea terenurilor și ale autorităților publice centrale în vederea asigurării unui mediu sănătos de viaţă prin diminuarea riscurilor pentru sănătatea omului pe care le prezintă buruiana menționată. În partea ce ţine de subiecţii responsabili de gestionarea terenurilor, menţionăm că aceştea sunt: titulari ai dreptului de proprietate, de posesiune, de folosință asupra terenurilor din orice categorie de destinație. În conformitate cu art. 2 din Codul funciar, în funcție de destinaţia principală, avem următoarele categorii de terenuri: - cu destinaţie agricolă; - din intravilanul localităţilor; - destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale; - destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale zonelor verzi; - ale fondului silvic; - ale fondului apelor; - ale fondului de rezervă. Prin urmare, dacă deţii/administrezi un teren din orice categorie de destinaţie în baza unui titlu de proprietate, contract de arendă sau în folosinţă, eşti obligat să contribui la combaterea şi prevenirea răspândirii ambroziei, în caz contrar poţi fi amendat. Pct. 4 din Regulamentul nominalizat prevede că subiecții responsabili de gestionarea terenurilor au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea acesteia în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane. Astfel, hotarul intravilanului desparte teritoriul localității de extravilan şi se stabilește în planul urbanistic general al localității, aprobat în modul stabilit de legislație. În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, subiecții responsabili de gestionarea terenurilor vor desfăşura lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, tratare cu produse de uz fitosanitar (pct. 6 din Regulament). În scopul monitorizării prevederior menţionate, subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică vor verifica și vor identifica terenurile infectate cu buruiana ambrozia, primăvara după răsărirea acestea, inclusiv până la data de 30 mai a fiecărui an ( pct. 5 din Regulament). În această ordine de idei, menţionăm faptul că pentru nerespectarea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor a prevederilor nominalizate, inspectorii subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și ai ANSA, întocmesc un proces-verbal, cu indicarea termenului de lichidare a neconformităților depistate (pct. 9 din Regulament), iar nerespectarea indicaţiilor incluse în procesul-verbal constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă conform art. 117 şi 405 din Codul contravențional (pct. 10 din Regulament). Astfel, în corespundere cu articolele menționate, neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform destinaţiei se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Totodată, menţionăm faptul că, în cazul în care este imposibilă identificarea subiecților responsabili de gestionarea terenurilor sau în cazul persoanelor vârstnice cu afecțiuni medicale care se află în imposibilitatea aplicării măsurilor de combatere și prevenire a buruienii ambrozia ori în caz de litigii, decese, responsabilitatea pentru întreținerea conformă a terenurilor revine autorităţilor publice locale, în a căror rază teritorială este situat terenul infectat (pct. 11 din Regulament).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.