Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

19
01 2021
39

Регистрация национальных туристических маршрутов

Проект постановления правительства об утверждении методологических норм по разработке и утверждению национальных туристических маршрутов призван упростить деятельность по разработке, утверждению, продвижению и благоустройству национальных туристических маршрутов. В документе установлены критерии определения туристического маршрута, определены критерии, которым должны следовать его авторы, правила подачи заявки и регистрации нового маршрута, порядок его включения и исключения в/из Перечня национальных туристических маршрутов.
 
Регистрация новых туристических маршрутов является добровольной и осуществляется в Агентстве по инвестициям. Заявители на его регистрацию должны подать в Агентство техническую карточку маршрута, перечень и паспорта туристических объектов, включенных в него,
Detalii
18
01 2021
410

Echipamentele individuale de protecție la locul de muncă. Obligațiile angajatorului

Angajatorul este obligat să acorde gratuit lucrătorilor echipamente individuale de protecție. Totodată, înainte de a-l alege, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul pe care intenționează să îl folosească corespunde tuturor cerințelor stabilite. În același timp, în cadrul unității se pun la dispoziție informațiile indispensabile privind fiecare tip de echipament individual de protecție.
 
În Monitorul Oficial din 15 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Detalii
15
01 2021
204

Refuzul de recepție a raportului lucrării de formare a bunului imobil ar putea fi contestat

În cazul comasării tuturor încăperilor izolate existente din construcție, care au fost formate anterior prin metoda separării, în modul stabilit de Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Legea nr. 354/2004), în decizia de formare proprietarul va dispune expres faptul radierii din registrul bunurilor imobile a tuturor înscrierilor privind încăperile izolate existente din construcție.
 
Normă poate fi inclusă în Legea nr. 354/2004 și se conține în proiectul de lege elaborat de Agenția Relații Funciare şi Cadastru care a fost discutată în cadrul ședinței secretarilor de stat din 14 ianuarie curent.
 

Detalii
15
01 2021
161

Повышение квалификации госслужащих в 2021 г.

В нынешнем году 1080 госслужащих центральных и местных органов публичного управления пройдут курсы повышения квалификации. Соответствующий проект госзаказа на повышение квалификации кадров органов публичного управления был рассмотрен на заседании госсекретарей министерств.
 
Всего запланировано 12 программ обучения для 775 госслужащих центральных органов власти и 305 госслужащих местных органов публичного управления. Обучение пройдет в рамках Академии публичного управления, в том числе и дистанционно, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.
 

Detalii
15
01 2021
558

Noul Registru de stat a evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 14 ianuarie curent a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere al Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Potrivit proiectului, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor în sistemul public de asigurări sociale se realizează în baza codului personal, atribuit fiecărui asigurat.
 
Registrul va constitui unica sursa de informaţii privind CAS calculate, plătite şi declarate la BASS de către angajatori şi persoanele fizice asigurate pe cont propriu, care au statut de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
15
01 2021
495

Planul controalelor activității rezidenților ZEL pentru anul 2021

Pe parcursul anului curent vor fi verificați 33 de rezidenți ai zonelor economice libere, potrivit Planului controalelor asupra activității rezidenților ZEL pentru anul 2021 care a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 14 ianuarie curent. Comparativ cu anul 2020, controalelor vor fi supuși mai puțin rezidenți, în Graficul controalelor pentru anul precedent fiind incluși 66 întreprinderi din cadrul ZEL.
 
Astfel, în Planul controalelor pentru anul 2021 din zona antreprenoriatului liber „Expo-Business-Chișinău” sunt incluși 10 rezidenți, din cadrul ZEL „Bălți”
Detalii
18
01 2021
120

Finanțarea proiectelor ON din bugetul public

Finanțarea nerambursabilă directă (grant) a organizațiilor necomerciale înregistrate conform cadrului normativ, care activează la nivel local, național și internațional, reprezintă sumele alocate direct din fondurile publice pentru implementarea proiectelor de către ON, menite să contribuie la realizarea acțiunilor sau programelor de interes public general, regional sau local, autorități finanțatoare fiind cele publice centrale (APC) și locale (APL), care oferă granturi pentru implementarea proiectelor ON conform priorităților de dezvoltare stabilite, în baza concursurilor realizate, cu respectarea procedurilor descrise în proiectul regulamentului – cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor necomerciale.

Detalii
12
01 2021
147

Порядок ведения учета заявителей и получателей субсидий

Информация, хранящаяся в Государственном реестре сформированном информационной системой «Учет заявителей и получателей субсидий», будет использована для их учета; получения необходимой информации с целью разработки политики в области развития сельского хозяйства и сельской местности; статистического учета и мониторинга распределения средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности; учета дел на предоставление субсидий для налоговых и других целей в соответствии с законодательством, предусматривает Положение о порядке ведения Государственного реестра, сформированного информационной системой «Учет заявителей и получателей субсидий» (Положение), утвержденное постановлением правительства № 963 от 22 декабря 2020 г. и опубликованное в «Официальном мониторе» от 8 января текущего года.

Detalii
12
01 2021
177

Hotărârea privind aprobarea proiectului Codului funciar, publicată

Crearea unui cadru legislativ nou de reglementare a relaţiilor funciare adaptat realităților actuale este scopul elaborării Codului funciar în redacție nouă, în Monitorul Oficial din 8 ianuarie curent fiind publicată Hotărârea Guvernului nr. 957 din 22 decembrie 2020 cu privire la aprobarea proiectului Codului Funciar. După aprobare, acesta va substitui Codul pus în aplicare în anul 1991, precum și un șir de acte normative adoptate ulterior.
 
Documentul este structurat în XIII capitole și 78 articole și reglementează o nouă clasificare a terenurilor, modul de folosință a acestora, proprietatea asupra lor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, a fondului forestier, fondului apelor, destinate construcțiilor și amenajărilor, celor cu destinație specială sau destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală.

Detalii
06
01 2021
213

Produsele marcate cu timbru de consum

Vor fi supuse marcării cu „Timbru de consum” produsele alcoolice, precum și produsele din tutun introduse pe teritoriul Republicii Moldova destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale.
 
În Monitorul Oficial din 31 decembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 940 din 22 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern, inclusiv a HG nr.1481/2006 cu privire la marcarea producției alcoolice și a HG nr. 1427/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun.
 

Detalii