31
01 2017
20149

Au intrat în vigoare noi prevederi privind fişa postului funcționarului public

În Monitorul Oficial din 27 ianuarie 2017 a fost publicată Hotărârea cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, care prevede punerea în aplicare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Astfel, conform Metodologiei cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului, aceasta se elaborează pentru fiecare funcţie publică, poartă un caracter nonpersonal şi se aduce la cunoştinţa titularului funcţiei publice la data numirii în funcţia publică. Fişa postului este elaborată în scopul instituirii unui sistem organizatorico-juridic pentru activitatea funcţionarului public, facilitării recrutării corecte a personalului pentru funcţiile publice, delimitării raţionale a muncii în cadrul autorităţii publice. De asemenea, fişa postului asigură obiectivitatea în procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public, corectitudinea dezvoltării carierei şi managementului resurselor umane în autoritatea publică, precum şi soluţionarea eventualelor conflicte de serviciu. În fişa postului se includ sarcinile care conduc la realizarea obiectivelor subdiviziunii structurale din care face parte funcţia publică respectivă, precum şi a obiectivelor autorităţii publice, iar introducerea în fişa postului a sarcinilor care nu ţin de specificul autorităţii publice este interzisă. Fişa postului conţine componentele:
 • „Autoritatea publică” conţine denumirea autorităţii publice din care face parte funcţia publică;
 • componenta „Titlul funcţiei” indică denumirea completă a funcţiei publice conform statului de personal al autorităţii publice;
 • componenta „Subdiviziunea structurală” cuprinde date despre subdiviziunea structurală a autorităţii publice din care face parte funcţia publică - direcţia generală, direcţia, secţia, serviciul sau oricare altă subdiviziune structurală existentă;
 • componenta „Codul funcției” cuprinde codul funcției conform Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 • componenta „Nivelul funcţiei” arată categoria funcţiei publice respective - funcţie publică de conducere de nivel superior, funcţie publică de conducere sau funcţie publică de execuţie;
 • componenta „Conducătorul direct” prevede sub a cui conducere se află titularul funcţiei publice;
 • componenta „Conducătorul ierarhic superior” prevede sub conducerea cui se va afla titularul funcţiei publice în cazul absenţei conducătorului direct.
 • componenta „Colaborarea internă” include posturile şi subdiviziunile din cadrul autorităţii publice cu care titularul funcţiei publice colaborează în procesul exercitării sarcinilor funcției;
 • componenta „Colaborarea externă” indică autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile şi instituţiile de drept privat, organizaţiile internaţionale şi persoanele din exteriorul autorităţii publice cu care titularul funcţiei publice colaborează în procesul exercitării sarcinilor funcției;
 • componenta „Scopul general al funcției” prevede direcţiile principale de activitate
 • componenta „Sarcinile de bază ale funcției” arată domeniile principale de activitate în corespundere cu scopul general al funcţiei publice. Fişa postului trebuie să cuprindă un număr rezonabil de sarcini pentru a putea fi realizate de titular, de regulă între 3 şi 7, precum și ponderea timpului de muncă alocat pentru fiecare sarcină. Nu se admite expunerea vagă şi fără sens a sarcinilor, precum şi folosirea unor expresii de tipul „exercită şi alte sarcini stabilite de conducătorul subdiviziunii structurale sau al autorităţii publice”.
 • componenta „Calificări profesionale” conţine următoarele subcomponente: „Studii”, „Experienţă profesională”, „Cunoştinţe”, „Abilităţi” şi „Atitudini /comportamente”
 • componenta „Responsabilităţi” conţine informaţia cu privire la modul de exercitare a sarcinilor funcției.
 • componenta „Împuternicirile” conţine informaţii cu privire la limitele drepturilor titularului funcţiei publice în procesul decizional al autorităţii publice. Componenta „Împuternicirile” specifică, de asemenea, dreptul titularului funcţiei publice de a înainta propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii autorităţii sau subdiviziunii structurale în legătură cu realizarea sarcinilor sale, eficientizarea realizării funcţiilor autorităţii publice, precum şi dreptul de a face parte din componenţa grupurilor de lucru pentru elaborarea anumitor documente.
 • componenta „Alte informații” specifică dacă pentru realizarea sarcinilor stabilite, funcția publică necesită/ implică acces la secret de stat.
Proiectul fişei postului se prezintă subdiviziunii resurse umane din cadrul autorităţii pentru consultarea opiniei şi vizare. Subdiviziunea resurse umane îşi expune poziţia, în principal, referitor la respectarea structurii, corectitudinea completării componentelor structurale ale fişei postului, precum şi distribuirea sarcinilor pentru funcţiile publice, inclusiv din alte subdiviziuni structurale ale autorităţii, pentru a nu admite dublarea acestora. Fişa postului, semnată de responsabilul de elaborarea ei şi vizată de subdiviziunea resurse umane, se transmite conducătorului autorităţii publice pentru aprobare. La solicitarea conducătorului autorităţii, fişa postului se vizează, anterior aprobării, şi de către funcţionarul public de conducere de nivel superior care coordonează activitatea subdiviziunii structurale din care face parte funcţia publică respectivă. După aprobare, pe fişa postului se aplică ştampila autorităţii publice respective. Subdiviziunea resurse umane o înregistrează în Registrul de evidenţă a fişelor de post, care conţine numărul fişei postului, denumirea funcţiei publice, denumirea subdiviziunii structurale, precum şi date despre modificarea şi/sau completarea acesteia. După înregistrare, pe fişa postului se consemnează numărul acesteia, după care aceasta se plasează într-o mapă specială. După emiterea actului administrativ de numire în funcţie, fişa postului, înregistrată în Registrul de evidenţă a fişelor de post, se aduce la cunoştinţa funcţionarului public, contra semnătură, odată cu actul administrativ de numire. O copie a fişei postului aduse la cunoştinţa funcţionarului public se înmînează acestuia, a doua – conducătorului lui ierarhic superior, iar a treia se plasează în dosarul personal al funcţionarului public. Modificarea sau completarea fişei postului survine ca urmare a necesităţii operării unor schimbări în componentele fişei şi se realizează prin elaborarea unei noi fişe a postului. După înregistrare, noua fişă a postului se aduce la cunoştinţa funcţionarului public respectiv, contra semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia. Fișele postului aprobate până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la modificarea și aprobarea structurii și efectivului-limită a autorităților publice în contextul procesului de reformă a administrației publice conform Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.911 din 25 iulie 2016. Autoritățile publice care au fost deja supuse procesului de reformă a administrației publice vor elabora și vor aproba fișele postului în conformitate cu prezenta hotarîre. Totodată, autoritățile publice care nu vor fi supuse procesului de reformă a administrației publice vor elabora și vor aproba fișele postului conform noilor prevederi pînă la 1 ianuarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.