15
05 2019
857

Auditul asiguratorilor va fi efectuat conform Regulamentului

Comisia Națională a Pieței Financiare a propus spre consultare proiectul Regulamentului cu privire la auditul asiguratorilor (reasiguratorilor). Documentul reglementează cerințele față de entitatea de audit, efectuarea auditului extern, inclusiv celui al situațiilor financiare și în scop de supraveghere, documentarea și comunicarea dintre entitatea de audit, asigurător și CNPF, cerințele cu privire la rapoartele de audit, precum și atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile comitetului de audit. Regulamentul prevede că activitatea asigurătorilor se supune unui audit anual efectuat de către o entitate ce corespunde cerințelor Legii privind auditul situațiilor financiare și a Legii cu privire la asigurări. Astfel, entitatea de audit trebuie să nu fie persoană afiliată asiguratorului, să nu aibă aplicate măsuri disciplinare în procesul efectuării auditului în ultimii 3 ani, să dispună de o activitate de cel puțin 3 ani în domeniul auditului situațiilor financiare ale entităților de interes public. De asemenea, o condiție este să nu-i fie retrasă aprobarea autorității de supraveghere în contextul respectării prevederilor cadrului normativ aferent activităţii asigurătorilor şi/sau domeniului auditului extern al asigurătorului din ultimii 3 ani. Regulamentul prevede că o entitate de audit poate presta servicii indiferent de scopul auditului propus, în aceeaşi perioadă de gestiune, concomitent la câțiva asigurători, cu condiţia că, la data aprobării companiei de către autoritatea de supraveghere, activele cumulative ale asigurătorilor respectivi să nu depăşească 50% din totalul activelor din piața de asigurări. Entitatea de audit pentru auditul perioadei de gestiune va fi confirmată de către adunarea generală a acționarilor a fiecărui asigurător, până la data de 31 iulie a anului curent. Cererea pentru obținerea aprobării acesteia se prezintă autorității de supraveghere în termen de 20 de zile lucrătoare de la închiderea adunării generale a acționarilor. Asigurătorul trebuie să fie auditat anual de către o entitate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale sau consolidate întocmite conform SIRF. Ca urmare a auditului situațiilor financiare, entitatea de audit este obligată să emită raportul auditorului și scrisoarea adresată conducerii. Raportul va conține opinia auditorului asupra situațiilor financiare ale asiguratorului sau imposibilitatea de exprimare a acesteia, avizul auditorului privind coerenţa dintre raportul conducerii şi situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă de gestiune şi corespunderea acestuia cu prevederile legislaţiei și declaraţia cu privire la faptul dacă, pe parcursul auditului, s-au identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul conducerii, indicând natura acestora. În același timp, se efectuează un audit în scop de supraveghere în cazul scăderii indicatorilor de performanță stabiliți prin actele normative ale autorității de supraveghere pe parcursul a 3 trimestre consecutive, încălcării propriilor reglementări privind cheltuielile de achiziţii, nerespectării constituirii și menținerii categoriilor de active, precum și evaluării acestora la valoarea justă etc. Acest audit poate fi desfășurat simultan cu auditul situațiilor financiare sau separat, precum și de aceeași entitate de audit sau de o altă entitate aprobată de autoritatea de supraveghere. Regulamentul mai prevede că asiguratorul este obligat să constituie un comitet de audit, format din 3 membri desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor. Comitetul are ca responsabilități informarea adunării generale a acţionarilor cu privire la rezultatele auditului situațiilor financiare, monitorizarea procesului de raportare financiară și a eficienței sistemelor de control intern şi de administrare a riscurilor, revizuirea domeniul de aplicare şi frecvenţa auditului extern etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.