19
04 2017
3140

Calificarea salariaţilor va fi efectuată de Guvern

Angajatorul va putea concedia salariatul dacă se constată că acesta nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, care deja nu va mai fi confirmată prin hotărârea comisiei de atestare, dar, a Guvernului. În acest sens, Guvernul va adopta un Regulament privind modul de atestare a salariaţilor din unităţi. Acordarea acestui drept Guvernului are ca misiune înlăturarea lacunelor existente în legislaţia naţională, excluderea abuzurilor din partea angajatorilor în procesul de atestare a salariaţilor, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereslor legale ale salariaţilor în procesul de atestare. Un proiect de lege ce se referă la modificarea Codului Muncii este propus spre consultare de către Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familiei. Totodată, concedierea poate surveni şi în cazul săvârşirii unei contravenţii sau infracţiuni contra patrimoniului unităţii, stabilite prin hotărârea instanţei de judecată sau a organului constatator. Comiterea de către salariatul care mânuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale, sau care are acces la sistemele informaţionale ale angajatorului, cum ar fi cele de colectare şi gestiune a informaţiei sau cele administrate de angajator, a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv, la fel, se va considera motiv de concediere. Proiectul propus prevede că încălcarea, chiar şi o singură dată, a obligaţiilor de serviciu, va servi drept motiv de desfacere a contractului de muncă. Concedierea va putea surveni şi în cazul în care salariatul deţine statutul de pensionar pentru limită de vârstă. Totodată, autorii propun ca aceştea să poată fi angajaţi pe o perioadă determinată, de până la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi. Stabilirea noului temei de concediere nu urmăreşte în nici un caz discriminarea pensionarilor, ci are ca scop gestionarea optimă a forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă. Încetarea raporturilor de muncă cu o parte din persoanele care şi-au stabilit pensia pentru limită de vârstă va spori oportunităţile de angajare pentru persoanele tinere, care în prezent nu-şi pot găsi un loc de muncă potrivit calificării. Totodată, formula propusă va permite persoanelor de vârstă pensionară, care au o capacitate de muncă corespunzătoare, să-şi valorifice în continuare dreptul la muncă, se specifică în nota proiectului. În acelaşi timp, se prevede reducerea perioadei concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de la 6 la 4 ani, în scopul neadmiterii reducerii participării femeilor cu copii mici pe piața muncii, pierderii de către salariate a abilităților profesionale, discriminării indirecte a femeilor la angajare și, ulterior, la promovare, precum şi a efectelor negative asupra mărimii pensiei. Ministerul mai propune completarea Codului Muncii cu un nou articol intitulat Încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă Potrivit articolului, acţiunile care vor fi recunoscute drept încălcare gravă a obligaţiilor de muncă sunt:
  • Cauzarea unui prejudiciu material în mărime care depăşeşt cinci salarii medii lunare pe economie
  • Folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi
  • Acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii
  • Primirea şi eliberarea de bunuri, precum şi de mijloace băneşti, fără perfectarea documentelor cuvenite
  • Nerespectarea clauzei de confidenţialitate
  • Încălcarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, constatată în formă scrisă de conducătorul unităţii sau lucrătorul desemnat
  • Refuzul de a trece examenul medical atunci când este obligatoriu
Totodată, proiectul conţine şi prevederi ce ţin de imposibilitatea prezentării la serviciu a angajatului. Astfel, în scopul responsabilizării şi disciplinării angajaţilor, asiguării drepturilor şi intereslor legale ale angajatorului şi a bunei funcţionări a unităţii, salariatul va fi obligat să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu, cu prezentarea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după reluarea activităţii de muncă, a documentelor care motivează absenţa. La rândul său, anagatorul va fi obligat să aprobe în prima lună de la începutul activităţii unităţii, iar în continuare, în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii. Astfel, angajatorii vor fi scutiţi de obligaţia de a prezenta inspecţiei teritoriale de muncă statele de personal. Modificarea dată are drept scop reducerea poverii administrative asupra angajatorului, precum şi susţinerea mediului de afaceri şi îmbunătăţirea climatului investiţional din ţara noastră. Totodată, angajatorii urmează a fi scutiţi de obligaţia de a elibera salariaţilor permise nominale de acces la locul de muncă. O altă modificare a Codului Muncii se referă la emiterea ordinului de angajare, care va deveni opţională. Totodată, în cazul în care angajatorul va utiliza, totuşi, ordinele de angajare, acesta va avea obligaţia să le aducă la cunoştinţă salariatului şi să-i elibereze o copie. Potrivit autorilor, proiectul ce vizează modificarea şi completarea Codului Muncii este elaborat în sensul perfecţionării legislaţiei muncii în vigoare, aducerii legislaţiei în concordanţă cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă şi asigurării respectării drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi a raporturilor de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.