20
08 2018
15450

Codul administrativ al RM, în vigoare din 1 aprilie 2019

În Monitorul Oficial din 17 august 2018 a fost publicat decretul de promulgare a Codului administrativ al Republicii Moldova. Prevederile Codului determină statutul juridic al participanților la raporturile administrative, atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă și cea de contencios administrativ. Codul cuprinde 258 de articole în care sunt sistematizate toate reglementările legale existente ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice. Astfel, potrivit Codului, participanți la procedura administrativă sunt autoritatea publică, orice persoană fizică și juridică care a solicitat inițierea procedurii sau în privința căreia procedura a fost inițiată, precum și orice altă persoană atrasă de autoritatea publică în procedura administrativă. actul administrativ individual. În același timp, actul de procedură administrativă este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public. Documentul reglementează și termenele de procedură administrativă. Termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată este de 30 de zile, însă din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În mod excepțional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile. Autoritatea publică este obligată să primească și să înregistreze imediat petiția sau alte documente depuse în cadrul procedurii administrative și nu are dreptul să refuze primirea petițiilor doar din motiv că nu se consideră competentă sau pentru că ar considera petiția ca fiind inadmisibilă sau neîntemeiată. Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat. În cazul petițiilor sau al documentelor depuse în formă electronică, autoritatea publică este obligată să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleași mijloace, numărul de înregistrare al petiției. Legea menționează că accesul la informații este gratuit și că nu pot fi solicitate sume pentru activitatea de identificare și analiză a informațiilor publice solicitate. Totodată, în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. Costul unei copii de pe fiecare pagină va fi de 0,02 u.c. Codul mai reglementează și procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, cu excepția creanțelor bănești bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe și alte plăți cărora li se aplică prevederile Codului fiscal. Competența pentru executarea creanțelor bănești îi revine Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, în calitate de debitor poate fi revendicată persoana care datorează o prestație și persoana care răspunde personal pentru prestația altuia. În cazul executării creanțelor bănești ale persoanelor juridice de drept public, înainte să înceapă executarea, autoritatea de executare va trebui să prezinte ministrului de finanțe sau unei persoane abilitate de acesta o listă cu bunuri ale debitorului persoană juridică de drept public. Executarea se poate face doar în privința acelor bunuri pentru care ministrul finanțelor sau persoana abilitată de acesta își dă acordul. Codul administrativ va intra în vigoare la 1 aprilie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.