03
04 2020
797

Compensarea prejudiciilor produse de vehicule

Comisia Națională a Pieței Financiare propune spre consultare publică proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule. Documentul reglemetează raporturile juridice dintre asigurători, asigurați şi persoane terțe ce derivă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și modul de realizare a acestui tip de asigurare. Asfel, potrivit proiectului, persoanele fizice și juridice care posedă vehicule înregistrate în RM vor fi obligate să încheie contracte de asigurare pentru orice cazuri de răspundere civilă pentru pagubele produse de accidentele de vehicule. Contractul de asigurare urmează să acopere în mod obligatoriu atât prejudiciile materiale, cât și vătămările corporale. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule va fi gestionată de o entitate nouă – Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, care este o asociație profesională, necomercială, cu statut de persoană juridică, constituită ca o asociație independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare. Biroul va avea ca atribuții: • supravegherea modului în care membrii săi exercită drepturile şi îndeplinesc obligațiile ce derivă din contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externe; • administrarea mijloacelor Fondului de protecție a victimelor străzii şi cele ale Fondului de compensare, • instrumentarea daunelor cauzate în accidente de vehicul produse pe teritoriul RM de autoturisme înmatriculate în străinătate, • reprezintarea RM în relațiile externe din cadrul Consiliului Birourilor; • reprezentarea în fața autorităților, inclusiv a instanțelor de judecată, din Republica Moldova, direct sau prin intermediar desemnat, societățile de asigurare străine care efectuează asigurarea „Carte Verde” și să apere drepturile şi interesele acestora. Potrivit documentului, prima de asigurare va fi calculată de asigurător astfel încât să se acopere toate obligațiile ce decurg din contractul de asigurare RCA. Limitele minime de răspundere acoperite de asigurarea RCA sunt următoarele: a) pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul părților vătămate, limita despăgubirii se stabilește la un nivel de 100 mii euro, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc comunicat de BNM la data producerii accidentului; b) pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente la un nivel de 100 mii euro pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500 mii euro – indiferent de numărul părților vătămate, c) pentru prejudicii materiale produse pe baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului de vehicul, valoarea maximă a despăgubirilor este stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere. Asigurătorul va ține evidența contabilă zilnică distinctă (în regim electronic şi pe suport de hârtie) referitor la AORCA şi va prezenta un raport lunar şi trimestrial în modul şi în termenele stabilite de autoritatea de supraveghere. În același timp, asigurătorul va elabora şi va ține zilnic, în regim electronic şi pe suport de hârtie, Registrul de evidență a contractelor de asigurare încheiate pentru AORCA internă și externă. Acesta va fi obligat să prezinte autorității de supraveghere şi Biroului Național informații despre fiecare contract de asigurare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.