16
09 2020
442

Contractul de societatea civilă în cazul constituirii organismelor de plasament colectiv

Contractul de societate civilă încheiat în cazul constituirii organismelor de plasament colectiv trebuie să conțină informații privind identitatea fondului de investiții: denumirea, sediul, data constituirii, numărul şi data avizului de constituire eliberat de Comisia Naţională a Pieței Financiare, adresa web și e-mail.
 
CNPF a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul hotărârii de modificare a unor acte normative, care prevede completarea Regulamentului privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/2014  cu o anexă ce va reglementa conținutul minim al contractului de societate civilă.

 

Astfel, pe lângă informațiile menționate supra, acesta va mai conține cadrul legal aplicabil constituirii și funcționării fondului, descrierea obiectivelor de investiții, caracteristicile unității de fond: definiţie, descriere, mod de emitere, vânzare, răscumpărare a unităților de fond, informații privind identitatea societății de administrare.

 

 

De asemenea, în contract vor fi stipulate:

 • limita maximă a comisionului de administrare perceput de societatea de administrare pentru administrarea fondului de investiții
 • informații privind depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare
 • drepturile şi obligaţiile părţilor
 • modul de repartizare a venitului investiționl între participanţi
 • clauze privind faptul că retragerea unui participant în rezultatul vânzării sau răscumpărării unităților de fond nu duce la dizolvarea fondului de investiții, ci doar la eliminarea acestuia
 • clauze de continuare a contractului cu moştenitorii investitorilor
 • lichidarea şi fuziunea fondului: cauze, procedură și modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri
 • forţa majoră și modul de soluţionare a litigiilor
 • un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea cererii de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune, după caz
 • clauză prin care să se specifice că investitorii ulterior atraşi de respectivul fond de investiții devin parte la contractul de societate civilă şi îşi asumă prevederile regulilor respectivului fond de investiții prin subscrierea de titluri de participare
 • procedura de modificare a contractului de societate civilă fără acordul comun al tuturor participanților.

 

Regulamentul privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare stabileşte modul de solicitare, examinare şi eliberare de către CNPF a avizului prealabil la constituirea companiilor investiţionale şi a fondurilor de investiţii şi la operarea modificărilor şi/sau completărilor în documentele care au stat la baza eliberării avizului prealabil, precum şi în cazul înlocuirii societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor şi a depozitarului.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.