13
06 2018
2326

Costul transportului la declararea valorii mărfii importate în vamă

Curtea Constituţională a decis că textul „practicate pentru aceleași moduri de transport" de la pct.8 alin.3 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002, este formulat de o manieră imprecisă și neclară și le conferă autorităților care le aplică o marjă largă de discreție. Prin urmare, textul menționat nu îndeplinește standardul calității legii şi a fost declarat neconstituţional. Excepţia de neconstituţionalitate a pct.8 alin.3 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova a fost ridicată în rezultatul examinării în instanţa de judecată a cererii înaintate de SRL ”A-T” împotriva deciziei Serviciului Vamal, emise în rezultatul efectuării controlului post vămuire. În perioada 2014-2015, SRL ”A-T” a importat mărfuri, valoarea în vamă a acestora fiind determinată conform prevederilor art. 11 al Legii nr. 1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, fiind incluse în valoarea tranzacţiei cheltuielile de transport. Organul vamal la data depunerii declaraţiilor vamale a acordat liber de vamă, fără a formula careva pretenţii sau obiecţii referitor la valoarea mărfurilor sau la calculele cheltuielilor de transport. În 2015 Serviciul Vamal a efectuat control ulterior prin audit post vămuire, fiind calculate obligaţii vamale suplimentare. În actul de audit post-vămuire Serviciul Vamal a indicat următoarele concluzii: “La declararea valorii în vamă a mărfurilor în perioada supusă controlului se constată încălcarea de către SRL “”A-T” a prevederilor pct. 8 lit. c) alin. (2) al Hotărârii Guvernului nr. 600 din 14.05.2002, în cazul în care transportul mărfii este asigurat de mijlocul de transport propriu al cumpărătorului, cheltuielile de transport până la locul de introducere se calculă de către declarant potrivit mărimii cheltuielilor de transport practicate pentru aceleaşi moduri de transport şi se vor include în valoarea în vamă. Prin urmare, valoarea în vamă urma să se determine conform art. 14 alin. (5) al Legii nr. 1380 din 20.11.1997.” În rezultatul deciziei de regularizare emise, agentului economic i-au fost stabilite obligații vamale suplimentare spre plată în sumă de circa 1,13 mil. lei. În cadrul procesului judiciar (dosarul nr. 3-94/17 pendinte la Judecătoria Chișinău) a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate a pct. 8 alin.3 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova. Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că dispozițiile pct. 8 alin.3 din acest Regulamentul contravin art. 9, 16 alin. (2), 46, 102 și 126 alin. (1) din Constituție. Problema ridicată în această excepţie de neconstituţionalitate este dacă textul „practicate pentru aceleași moduri de transport" presupune existența unei definiții clare, astfel încât declarantul să poată deduce în mod rezonabil baza de calcul a cheltuielilor de transport incluse în valoarea în vamă şi dacă declaranților le pot fi impuse, prin decizia de regularizare, în baza art. 127 din Codul vamal și 228 din Codul fiscal, pe de o parte, obligații vamale suplimentare, iar pe de altă parte, penalități pentru declararea cheltuielilor de transport mai mici comparativ cu alte tranzacții similare, efectuate de alți agenți economici. Curtea Constituţională a notat că formula „pentru aceleași modalități de transport" poate presupune fie o comparație cu prețul mediu cerut de transportatorii profesioniști pe piața transporturilor, fie o comparație cu costul efectiv al unui asemenea transport, cu același mijloc de transport. Totodată, declaranții care sunt și proprietari de nave maritime pot suporta cheltuieli mai mici la transportarea mărfurilor în comparație cu prețul impus de transportatorii profesioniști. Costul poate fi mai mic și decât cel suportat de alți întreprinzători, care dețin mijloace de transport de același tip. Curtea observă că dispozițiile contestate permit interpretări diferite. Din acest motiv, nu se poate deduce, în mod rezonabil, care este baza de calcul a cheltuielilor de transport al mărfii. În consecinţă, prin Hotărârea nr.14 din 22.05.2018 , Curtea Constituţională a admis parțial excepția de neconstituționalitate, ridicată în dosarul nr. 3-94/17, pendinte la Judecătoria Chișinău şi a declarat neconstituțional textul „practicate pentru aceleași moduri de transport" de la pct. 8 alin.3 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.