20
05 2017
810

Curtea de Conturi a facut publice Rapoartele de activitate pentru anul 2016

În Monitorul Oficial, nr. 155-161 din 19 mai curent a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curţii de Conturi pentru anul 2016, împreună cu Hotărârea cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului instituţiei în exeriţiu bugetar 2016.

După cum a fost anunţat anterior, în cadrul unei conferinţe de presă, în anul 2016 Curtea de Conturi a aprobat 38 de rapoarte şi au fost auditate 575 de entități.

Din numărul total al misiunilor de audit, 3 au fost efectuate la solicitarea Parlamentului și comisiilor parlamentare, iar 8 – urmare a angajamentelor internaționale. Din cele 38 de rapoarte de audit aprobate pe parcursul anului 2016, 21 de rapoarte sunt audituri de conformitate, 11 – audituri de performanță, iar restul sunt audituri financiare și ale TI.

Potrivit datelor, în perioada raportată se atestă o ușoară descreștere a numărului rapoartelor de audit, însă a crescut numărul entităților verificate — de aproximativ 1,6 ori mai mult decât în anul 2015. Această creștere se datorează prevalării numărului misiunilor de audit cu abordarea de sistem, a auditurilor mai complexe și cu aria de cuprindere mult mai vastă.

Potrivit Raportului, acţiunile de audit ale Curţii s-au axat asupra exercițiul bugetar al autorităților/entităților publice, auditarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor medicale de stat, administrarea patrimoniului și veniturilor publice, dar şi asupra salarizării, educației, justiției, securităţii frontierei de stat etc.

Pe parcursul misiunilor de audit realizate în anul 2016, Curtea a depistat abateri și nereguli atât în gestionarea fondurilor publice, inclusiv a patrimoniului public, cât și în raportarea financiară.Cele mai semnificative nereguli constatate în perioada de referință țin de administrarea impozitelor și taxelor, fondurilor fixe edificate și necontabilizate în procesul investițional, bunurile neânregistrate în evidența contabilă, precum și necadastrarea lor în modul stabilit.

Cât priveşte valoarea neregulilor constatate în cadrul misiunilor de audit, aceasta este de circa 20,8 mld.lei sau cu aproximativ 20% mai mare decât în anul 2015. Pentru înlăturarea neregulilor atestate și îmbunătăţirea gestiunii financiare a fondurilor publice, Curtea de Conturi a înaintat, pe parcursul anului 2016, 1376 de cerințe și recomandări. Termenul de executare al recomadărilor începe, în mare parte, din a doua jumătate a anului 2017 sau în anul 2018.

În Raport se menţionează că pentru finanțarea bugetului Curții de Conturi de la componenta de bază a bugetului de stat au fost alocate pe parcursul trecut 28041,7 mii lei. Din contul cheltuielilor de bază în perioada de gestiune a anului 2016, cheltuielile de casă sumare au constitui 27632,8 mii lei, având nivelul de executare, în comparație cu planul precizat, în proporție de 98,5 la sută.

Totodată, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor publice din ţara noastră, Curtea de Conturi urmează să beneficieze de asistență în procesul de consolidare a bunei guvernări, a unei politici fiscale eficiente, care să contribuie la îmbunătățirea sistemului managementului finanțelor publice.

Conform datelor Raportul financiar privind executarea bugetului Curţii de Conturi în exeriţiu bugetar 2016, pentru remunerarea personalului Curţii s-au cheltuit 20823,6 mii lei, fiind preconizaţi în acest sens 20867,8 mii lei. Pentru deplasările de serviciu s-au chletuit 1140,9 mii lei, preconizaţi fiind 1252 mii lei. În scopul achitării prestaţiilor sociale s-au cheltuit 433 mii lei din volumul preconizat de 642,7 mii lei.

Analiza cheltuielilor pe anul 2016 denotă că pentru retribuirea muncii personalului, achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală au fost alocate 74,3% din totalul cheltuielilor precizate.

La capitolul active nefinanciare au fost precizate mijloace financiare în mărime de 1875,4 mii lei, executate fiind 1794,9 mii lei.

Potrvit datelor din Raport, la situația din 31.12.2016 activele de bilanț înregistrate la finele anului după închiderea conturilor au constituit 24933,1 mii lei, dintre care:
• valoarea de bilanț a mijloacelor fixe – 24074,4 mii lei;
• stocuri de materiale circulante – 795,2 mii lei;
• alte valori – 63,6 mii lei.

În total, la finele anului de raportare au fost închise 23647,4 mii lei la cheltuieli efective, rămânând în sold 1285,7 mii lei, ceea ce constituie suma datoriilor creditoare tranzitorii la situația din 31.12.2016.

La capitolul datorii, se specifică că datoriille creditoare formate sunt în sumă de 1285,7 mii lei şi includ:
• 1134,1 mii lei, sau 88,2% – datoriile față de personal la retribuirea muncii, la contribuțiile de asigurări sociale obligatorii de stat și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate pentru luna decembrie 2016, cu termenul de achitare în luna ianuarie 2017;
• 124,5 mii lei, sau 9,7% – defalcările față de diferiți creditori care au prestat serviciile;
• 27,1 mii lei, sau 2,1 la sută – procurarea activelor nefinanciare.

Raportul conţine şi priorităţile planificate de Curtea de Conturi pentru anul 2017.Acestea sunt:
• perfectarea și înaintarea modificărilor la cadrul legal
• dezvoltarea unui sistem de asigurare a independenței financiare și de gestionare a bugetului;
• definirea documentelor instituționale și aplicarea acestora în practică;
• asumarea unei noi abordări de management, bazată pe o gestionare eficientă a resurselor și pe o comunicare mai bună
• promovarea și sensibilizarea în baza auditurilor efectuate privind rolul, mandatul și noile abordări aplicate de Curtea de Conturi
• consolidarea și punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare postaudit (follow-up), a rapoartelor CCRM, cu implicarea Comisiei parlamentare de profil.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.