04
09 2018
869

Curtea de Conturi: nereguli la MADRM

Rapoartele financiare consolidate nu oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară prezentată a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017, este concluzia Curții de Conturi, ca urmare a desfășurării misiunii de audit la MADRM. Una din problemele identificate de auditori se referă la neevaluarea și necontabilizarea terenurilor aflate în folosință, ce a determinat raportarea neveridică și necompletă a informațiilor din situațiile financiare, acestea fiind diminuate cu 3,4 mld. lei. Probele de audit mai denotă că situația patrimonială a fost denaturată cu 11,8 mil. lei urmare a neevaluării și necontabilizării bunurilor imobile gestionate. Procedurile de audit au atestat că, din totalul de 709 de bunuri imobile administrate de MADRM și entitățile din subordine, 157 nu sunt evaluate conform cerințelor cadrului regulator și, respectiv, contabilizate. De menționat că o parte din bunurile neevaluate și necontabilizate - 20 bunuri imobile, - au fost evaluate de organele cadastrale la 9,1 mil. lei. Totodată, valoarea bunurilor imobile administrate a fost denaturată cu 37,0 mil. lei din cauza neajustării valorii acestora la valoarea lor cadastrală. Urmare a procedurilor de audit se atestă că valoarea contabilă a 66 de bunuri imobile (22,1 mil. lei) este subestimată cu 37,0 mil. lei, comparativ cu cea estimată de organele cadastrale (59,1 mil. lei). Contabilizarea și raportarea neadecvată a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale au condiționat denaturarea informațiilor din situațiile patrimoniale, se mai spune în Raport. Astfel, probele de audit denotă că MADRM nu a calculat amortizarea pentru toate activele nemateriale contabilizate. Astfel, din 11 poziții de active nemateriale amortizate, aceasta a fost calculată doar la 4 poziții, din care la 2 poziții neregulamentar, cheltuielile fiind diminuate cu 0,03 mil. lei și la 7 poziții amortizarea nu a fost calculată deloc, deși acestea se utilizează de mai mulți ani, valoarea amortizării necalculate constituind 2,6 mil. lei Probele de audit mai denotă probleme în administrarea și gestionarea bunurilor imobile proprietate publică a statului amplasate pe teritoriul Transnistriei și Ucrainei. Astfel, se atestă neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor amplasate pe teritoriul Transnistriei - 13 bunuri imobile, a căror valoare constituie 5,4 mil. lei. De asemenea, s-a contatat că creanțele incluse în raportul financiar consolidat au fost denaturate semnificativ. Probele de audit denotă că Agenția „Apele Moldovei”, urmare a neefectuării regulamentare a verificării decontărilor cu agenții economici, a majorat creanțele cu 4,0 mil. lei sau cu 23,0% din totalul creanțelor consolidate aferente cheltuielilor și activelor nefinanciare. Neînregistrarea la organele cadastrale a unor bunuri imobile și terenuri este o altă neregularitate identificată. Acest fapt generează riscul de înstrăinare necontrolată a bunurilor proprietate publică a statului. Probele de audit denotă că, din totalul de 709 de bunuri imobile gestionate de MADRM și de instituțiile din subordine, 306 (43,8%) nu au fost înregistrate la organele cadastrale, din acestea 205 bunuri imobile având valoarea contabilă de 127,5 mil. lei, scrie în Raportul Curții de Conturi. Alte nereguli: • Clasificarea și contabilizarea necorespunzătoare a activelor nefinanciare au denaturat cu 0,3 mil. lei informațiile din situațiile financiare. • Casarea neregulamentară a mijloacelor fixe a determinat denaturarea informațiilor aferente situațiilor patrimoniale. • Sistemul de management financiar și control intern nu a fost instituit în toate entitățile din subordine. • Datele din Raportul financiar privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale au fost denaturate cu 30,6 mil. lei. • Reflectarea în evidența contabilă a faptelor economice în lipsa documentelor justificative a denaturat cheltuielile și rezultatul financiar al anului de gestiune. Recomandări: • să se asigure evaluarea și contabilizarea terenurilor gestionate, • să se întreprindă măsuri pentru ajustarea valorii bunurilor imobile la valoarea lor cadastrală, • să se clarifice situațiile de înstrăinare a bunurilor imobile, care, conform înscrisurilor din Registrul cadastral, aparțin persoanelor terțe și să întreprindă măsurile de rigoare ce se impun de cadrul regulator, • să se întreprindă măsuri de remediere și ajustare la situația reală a capitalului social al acestora raportat la indicatorul „Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării”, • să se inițieze verificarea cu agenții economici a datoriilor și creanțelor aferente proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național, pentru asigurarea raportării reale a acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.