27
02 2018
751

Despre contituţionalitatea stimulării financiare a agenților constatatori IGP

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost sesizată privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (în continuare – Legea nr.355) și a Hotărârii Guvernului nr.172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - HG nr.172). Autorul sesizării a pretins că dispozițiile art. 212 din Legea nr.355, care reglementează stimularea financiară a agenților constatatori și HG nr.172, emise întru executarea legii menționate, contravin art. 1, 15, 16, 21 și 23 din Constituție. La 16 decembrie 2016 în Legea nr.355 a fost introdus articolul 212, potrivit căruia "agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, care prin examinarea contravenţiilor, conform competenţelor, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat sunt stimulați financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Inspectoratului General al Poliţiei." În scopul executării prevederilor art. 212 din lege, la 22 martie 2017, Guvernul, prin HG nr.172, a aprobat Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne. Având în vedere specificul activității unor categorii de salariați, Curtea reține că legiuitorul poate interveni pentru a stabili sporuri și stimulente, care să diferențieze în funcție de categoriile de personal. Orice diferenţă de tratament nu implică în mod automat o încălcare a art. 16 din Constituţie. În același timp, o distincţie este considerată discriminatorie dacă nu se bazează pe o justificare obiectivă şi rezonabilă, adică dacă nu urmăreşte un scop legitim sau nu există un raport de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. Legislatorul dispune de competenţa de a acorda funcţionarilor sporuri, stimulente, premii la salariul de bază şi este în drept, totodată, să diferenţieze sporurile în funcţie de categoriile de personal, le poate modifica, suspenda sau chiar anula, iar acest fapt se înscrie în marja de apreciere a Parlamentului şi nu contravine art. 16 alin.(2) din Constituţie. În speță, Curtea constată că toți agenții constatatori din cadrul autorităților publice sunt abilitați, în limitele competenţei lor, de a constata fapta contravenţională, iar în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi de a soluţiona cauza contravențională (art. 385 alin.(1) și (2) din Codul contravențional). Totodată, reieșind din specificul activității agenților constatatori, statutul acestora nu poate fi calificat ca fiind identic, or, statutul agenților constatatori din cadrul diferitelor autorități publice are particularităţi specifice. În Hotărârea nr.30 din 11 decembrie 2014 cu privire la controlul constituționalității art. 9 alin. (6) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Curtea a constatat că funcţiile nu pot fi calificate ca identice, or, fiecare funcţie are particularităţile sale specifice şi condiţiile în care acestea sunt exercitate. Prin prizma prevederilor legale, compararea funcţiilor şi a sistemului de salarizare se efectuează luând în considerare complexitatea competenţelor solicitate, gradul de angajare şi de responsabilitate în exercitarea prerogativelor de putere publică, precum şi nivelul instituţiilor în ierarhia organelor statului (HCC nr. 30 din 11 decembrie 2014, § 37). Curtea menționează că statutul special este conferit polițiștilor, având în vedere condiţiile speciale în care aceștia își îndeplinesc atribuţiile de serviciu, riscurile şi misiunile îndeplinite, care pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică, precum și de îndatoririle care le revin în exercițiul funcției. Așadar, agenții constatatori din cadrul IGP, având un statut special, nu se află în situaţii identice cu alte categorii de agenți constatatori din cadrul autorităților publice. În partea ce ține de alegațiile autorului sesizării potrivit cărora, în urma adoptării normelor contestate, agenții constatatori vor fi predispuși să aplice amenzi în interesul lor economic și, prin urmare, veniturile acestora vor fi excesive, Curtea reține că acestea sunt neântemeiate. Deși prevederile contestate stabilesc stimularea financiară trimestrială a agentului constatator din cadrul IGP în mărime de 25% din suma amenzilor încasate la bugetul de stat, în cazul în care procesul-verbal cu privire la contravenție este anulat de instanța de judecată, agentului constatator i se va reține suma de care a beneficiat anterior. Prin urmare, Curtea reține că, în ipoteza unor abuzuri ale agenților constatatori la stabilirea amenzilor contravenționale, procesele-verbale întocmite pot fi contestate în instanța de judecată, care, potrivit Codului contravențional, dispune de plenitudinea competenței în vederea stabilirii vinovăției persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional; existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante; necesitatea sancționării și, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale. La fel, Curtea observă că IGP este în drept să înainteze împotriva agentului constatator acțiune de regres privind repararea prejudiciului material și moral cauzat prin aplicarea ilicită a amenzii contravenţionale. Prin urmare, la 13 decembrie 2017, prin Hotărârea nr. 37, Curtea Constituțională a decis respingerea sesizării și recunoaște constituționale prevederile: - art. 212 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar; - Hotărârea Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul IGP al Ministerului Afacerilor Interne.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.