02
01 2017
5498

Detalii privind aplicarea unor modificări și completări operate la Codul contravențional prin Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016

În Monitorul Oficial nr. 441-451 din 16 decembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. Modificările şi completările operate la Codul contravenţional (în continuare – Cod) vor intra în vigoare la 16 martie 2017 (termen de 3 luni de la data publicării Legii nr. 208 din 17 noiembrie 2016 în Monitorul Oficial). Astfel, după 16 martie 2017 procedura de constatare a contravenţiilor va suferi următoarele schimbări în coraport cu procedura existentă de constatare a contravenţiilor şi anume: 1. Unitatea convenţională începând cu 16 martie 2017 va fi 50 lei. Până la 15 martie 2017 inclusiv, unitatea convenţională este 20 lei. Conform art. 3 din Cod, caracterul contravenţional al faptei şi sancţiunea ei contravenţională se stabilesc de Cod în vigoare la momentul săvârşirii faptei. Legea contravenţională care înăspreşte sancţiunea sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvârșirea unei contravenţii nu are efect retroactiv (art. 3 alin. (2) din Cod). Astfel, la examinarea după 16 martie 2017 a contravenţiilor constatate de către agenții constatatori până la 15 martie 2017 inclusiv, se va aplica sancţiunea în vigoare la momentul săvârșirii contravenţiei, cu excepţia cazului când prin Legea nr. 208 nu este stabilită o sancţiune mai blândă. În cazul în care după 16 martie 2017 agentul constatator va constata contravenţii săvârşite până la 15 martie 2017 inclusiv, la examinarea acestora se va aplica sancţiunea în vigoare la momentul săvârșirii contravenţiei, cu excepţia cazului când prin Legea nr. 208 nu este stabilită o sancţiune mai blândă. 2. Conform art. 3 alin. (3) din Cod, fapta care, printr-o lege nouă, nu mai este considerată contravenţie, nu se sancţionează, iar sancţiunea stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi nu se execută. Dacă legea nouă prevede o sancţiune contravenţională mai blândă, se aplică această sancţiune. În cazul aplicării sancţiunii din legea veche, această sancţiune se execută în limita maximului sancţiunii din legea nouă. Dacă legea nouă nu mai prevede o anumită categorie a sancţiunii, sancţiunea de o astfel de categorie, stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi, nu se mai execută (art. 3 alin. (4) din Cod). Astfel, în cazul în care prin Legea nr. 208 o anumită faptă nu mai este considerată contravenţie, sancţiunea stabilită şi neexecutată până la 16 martie 2017 nu se va mai executa. 3. Conform modificărilor operate la art. 30 din Cod, termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an. Termenul de prescripție curge de la data săvârșirii contravenției şi până la data rămânerii definitive a hotărârii cu privire la cauza contravențională. În cazul săvârșirii unei noi contravenții de către aceeași persoană, termenul de prescripție se calculează pentru fiecare contravenție separat. Conform art. 30 alin. (7) din Cod, curgerea termenului de prescripție se suspendă dacă persoana care a săvârșit contravenția se sustrage de la procesul contravențional. În acest caz, curgerea termenului de prescripție se reia de la data reținerii persoanei sau autodenunțării. Termenul de prescripție al punerii în executare a sancțiunii contravenționale este de un an, calculat din data la care decizia sau hotărârea prin care aceasta a fost aplicată a rămas definitivă. 4. Începând cu 16 martie 2017, amenda aplicată persoanelor fizice poate să fie de la una la 500 de unităţi convenţionale (de la 50 lei până la 25 000 lei), iar persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale (de la 500 lei până la 75 000 lei). 5. Conform art. 34 alin. (21) din Cod, amenda care se va aplica persoanelor juridice în limitele stabilite de articolul din partea specială a cărţii întâi a Codului contravenţional va fi, după caz:
 1. amenda de la 10 la 1 500 de unităţi convenţionale (de la 500 lei până la 75 000 lei);
 2. amenda în mărimea valorii produsului, serviciului respectiv care constituie obiectul contravenţiei, dar nu mai puţin de valoarea limitei maxime în unităţi convenţionale, în cazul în care acest fapt este prevăzut expres de norma materială din partea specială a cărţii întâi.
Comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul unui an calendaristic (între 1 ianuarie și 31 decembrie), a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întâi a Codului contravenţional se va sancţiona cu amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întâi (art. 34 alin. (22) din Cod). Comiterea de către persoana juridică a treia oară şi mai mult, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întâi a Codului contravenţional se va sancţiona cu amendă în mărime triplă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întâi (art. 34 alin. (23) din Cod). 6. Conform modificărilor operate la art. 34 din Cod, amenda se va achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia. Executarea silită a amenzilor se va efectua după expirarea a cel puţin 30 zile de la data stabilirii amenzii. Contravenientul va fi în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o va plăti în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se va considera că sancţiunea amenzii este executată integral. 7. O noutate legislativă introdusă prin Legea nr. 208 este că evidența executării sancțiunilor amenzilor se va ține în Registrul debitorilor. Conținutul Registrului debitorilor, modul de ținere a acestuia și modul de evidență a executării sancțiunilor amenzilor se va reglementa de către Guvern (art. 34 alin. (31) din Cod). Conform modificărilor operate la art. 34 alin. (4) din Cod, dacă persoana fizică sau juridică nu va achita amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, amenda se va executa în modul general stabilit de către Codul de executare. În cazul în care achitarea amenzii nu va fi posibilă din cauza lipsei ori a insuficienței bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia, instanța de judecată va înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu:
 1. amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de Cod;
 2. privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an;
 3. muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculându-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;
 4. arest contravenţional, calculându-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 alin. (4).
Suma neachitată a amenzii stabilite persoanei juridice poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an (art. 34 alin. (7) din Cod). Amenda se va înlocui de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care sancțiunea este aplicată de către instanța de judecată, înlocuirea se efectuează de către instanța care a judecat cauza în fond, la demersul executorului judecătoresc (art. 34 alin. (8) din Cod). Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi (art. 39 alin. (1) din Cod). Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu al unităţii administrativ-teritoriale sau/şi la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pentru un termen de la 3 luni la un an (art. 39 alin. (2) din Cod). 7. Urmare a modificărilor operate la art. 43 alin.(1) lit. b) din Cod, la aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se va consideră circumstanţă agravantă săvârșirea contravenției de către o persoană care anterior a fost sancționată pentru o contravenție similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză. 8. Codul contravenţional a fost completat cu un nou articol care reglementează aplicarea sancţiunii contravenţionale în cazul tentativei de contravenţie. Astfel, conform art. 431 din Cod, la aplicarea sancțiunii pentru tentativa de contravenție se ține cont de circumstanțele în virtutea cărora fapta nu şi-a produs efectul. Mărimea sancțiunii pentru tentativa de contravenție nu poate depăşi trei sferturi din maximul celei mai aspre sancțiuni prevăzute la articolul corespunzător din partea specială a cărții întâi pentru contravenția consumată. 9. Conform art. 44 din Cod, în cazul în care una şi aceeaşi persoană săvârșește două sau mai multe contravenţii, se va aplică sancţiunea pentru fiecare contravenţie în parte. Dacă persoana va fi declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multe contravenţii indiferent că au fost săvârșite până/sau după 16 martie 2017, se va aplica sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin cumulul sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă. 10. Conform completărilor operate la art. 384 din Cod, persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul să ceară şi să primească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sau inacțiunile ilicite ale autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza contravențională (art. 384 alin. (2) lit. u) din Cod). Dreptul să ceară şi să primească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sau inacțiunile ilicite ale autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza contravențională se oferă persoanei doar în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă s-a constatat caracterul ilicit al acțiunilor sau al inacțiunilor autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza contravențională. 11. Conform art. 385 din Cod, agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională în modul prevăzut de Cod. Este desemnat ca agent constatator funcţionarul din autorităţile indicate la art. 400–42310 din Cod, împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare. Funcţionarul din autorităţile indicate la art. 400–42310 din Cod nu poate participa la desfăşurarea procesului contravențional în calitate de agent constatator dacă:
 1. există cel puțin una dintre circumstanțele indicate la art. 33 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător;
 2. se află în situație de conflict de interese.
Faptul că agentul constatator a constatat contravenția sau a soluționat, în limitele competenței sale, cauza contravențională ori a participat anterior în calitate de agent constatator în fața instanței de judecată pe cauza respectivă nu constituie un impediment pentru participarea lui ulterioară la judecarea aceleiaşi cauze contravenționale. În cazul în care există motivele prevăzute la art. 385 alin. (3) din Cod, agentul constatator este obligat să facă declarație de abținere. Pentru aceleaşi motive, agentul constatator poate fi recuzat şi de către participanții la procesul contravențional în cauza respectivă, învestiți cu asemenea drept prin Cod. Examinarea declarației de abținere sau a cererii de recuzare:
 1. depuse în privința agentului constatator are loc în termen de 2 zile lucrătoare de către conducătorul autorității publice în cadrul căreia activează acesta sau, în cazul în care declarația de abținere sau cererea de recuzare este depusă la etapa examinării cauzei în instanța judecătorească, de către instanța judecătorească competentă să examineze cauza contravențională;
 2. depuse în privința conducătorului autorității competente să soluționeze cauza contravențională, are loc în termen de 10 zile lucrătoare de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea respectivă.
Decizia sau hotărârea asupra abținerii ori a recuzării nu este susceptibilă de a fi atacată. Decizia agentului constatator în cauza contravențională emisă cu încălcarea prevederilor art. 385 alin. (3) din Cod este pasibilă de a fi atacată în instanța de judecată. În cazurile prevăzute la art. 385 alin. (5) şi (6) din Cod, precum şi în cazul imposibilității motivate de participare a agentului constatator la examinarea cauzei contravenționale în instanța judecătorească, autoritățile indicate la art.400–42310 din Cod pot desemna un alt reprezentant în acest scop. 12. Prin Legea nr. 208 măsurile procesuale de constrângere aplicate în cadrul procesului contravenţional au fost completate cu două măsuri:
 1. Amenda judiciară;
 2. Punerea sub sechestru.
Punerea sub sechestru este o măsură procesuală de constrângere care poate fi aplicată de către judecătorul de instrucție sau de către instanța de judecată, la solicitarea agentului constatator sau a procurorului, pentru a asigura eventuala confiscare specială, precum şi pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii, conform art. 203–210 din Codul de procedură penală aplicate corespunzător (art. 4393 alin. (1) din Cod). Punerea sub sechestru a bunurilor pentru a asigura eventuala confiscare specială şi pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii poate fi aplicată asupra bunurilor persoanei în privința căreia s-a pornit proces contravențional. Punerea sub sechestru, pentru a asigura eventuala confiscare specială, poate fi aplicată şi asupra bunurilor altor persoane care le-au acceptat, ştiind despre dobândirea ilegală a acestora (art. 4393 alin. (2) din Cod). 13. Codul contravenţional a fost completat cu un nou capitol V1 care reglementează măsurile de siguranţă. Astfel, conform prevederilor art. 4394 din Cod, în procesul contravențional, în scopul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvârșirii faptelor contravenționale prevăzute de cod, chiar dacă nu sunt întrunite condițiile de tragere la răspundere contravențională, se poate aplica una sau mai multe din următoarele măsuri de siguranță:
 1. expulzarea;
 2. demolarea construcțiilor neautorizate şi/sau defrişarea arborilor şi arbuştilor;
 3. confiscarea specială.
Conform art. 4397 din Cod, confiscarea specială constă în trecerea forțată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Conform art. 4397 alin. (2) din Cod, sunt supuse confiscării speciale bunurile:
 1. utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei contravenții;
 2. rezultate din săvârșirea contravenției, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri;
 3. date pentru a determina săvârșirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient;
 4. deținute contrar regimului stabilit de legislație şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravențional;
 5. convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.
Confiscarea specială se aplică de către instanța de judecată la demersul agentului constatator. Până la pronunțarea hotărârii cu privire la confiscarea specială, agentul constatator dispune restituirea către proprietar sau către posesorul legal al bunurilor uşor alterabile, în acest caz confiscându-se contravaloarea lor. Dacă bunurile rezultate din săvârșirea contravenției şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din săvârșirea contravenției şi a veniturilor de la aceste bunuri. Dacă bunurile indicate la alin. (2) lit. a) și b) din art. 4397 din Cod aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională. Confiscarea specială nu se aplică în cazul contravențiilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă. 14. Conform modificărilor operate la art. 443 alin. (6) din Cod, faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicându-se şi datele de identitate ale acestuia. 15. Aducem la cunoştinţă noile contravenţii introduce în Cod prin Legea nr. 208 care au tangenţă cu onorarea obligațiilor fiscale și anume: Articolul 541. Practicarea fără drept a unei profesii sau a unei activități Practicarea unei profesii sau a unei activități, alta decât activitatea de întreprinzător, fără deținerea licenței sau a altei autorizații, dacă legea prevede ca obligatorie deținerea acesteia, se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Articolul 273 a fost completat cu pct. 91 cu următorul cuprins: „91 organizarea sau desfăşurarea comerțului în alt loc decât cel notificat autorității administrației publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pieței, se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere; Articolul 284 a fost completat cu alineatele (5)–(11) cu următorul cuprins: „(5) Comercializarea cu ridicata a producției alcoolice ambalate prin depozite specializate deținute fără drept de proprietate se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (6) Producerea în vederea comercializării, punerea în consum sau comercializarea vinurilor ori a produselor obținute pe bază de vin cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată cu încălcarea prevederilor legislației ori a reglementărilor tehnice se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (7) Comercializarea producției alcoolice cu ridicata ori livrarea în alt mod agenților economici care nu dispun de depozite specializate și nu dețin licența respectivă se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (8) Fabricarea alcoolului etilic sau a producției alcoolice din materia primă a furnizorului dacă acesta nu deține licență pentru comercializarea angro a alcoolului etilic și a producției alcoolice se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (9) Comercializarea alcoolului etilic agenților economici care nu dețin licența respectivă sau nu dispun de avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ori cu depăşirea cantității indicate în aviz se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (10) Darea în locațiune agenților economici care nu dispun de licențele respective a spațiilor pentru fabricarea alcoolului etilic și a producției alcoolice, a utilajului tehnologic ori a depozitelor specializate se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (11) Utilizarea sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producției alcoolice se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. Articolul 311 va avea următorul cuprins: „Articolul 311. Încălcarea termenului de restituire a taxei pe valoarea adăugată Încălcarea termenului stabilit de legislație pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată de către autoritatea cu atribuții de administrare fiscală în obligația căreia este restituirea taxei pe valoarea adăugată se sancționează cu amendă de la 60 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere”. Codul contraventional a fost completat cu un nou articol: Articolul 3501. Încălcarea legislației cu privire la ținerea condicii de înregistrarea a controalelor (1) Omiterea ținerii sau lipsa la sediul persoanei fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi, după caz, în subdiviziunile acesteia a condicii de înregistrare a controalelor se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 27 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (2) Refuzul punerii la dispoziția reprezentanților organelor de control a condicii de înregistrare a controalelor se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.