29
01 2016
1342

Din acest an, revista “Monitorul fiscal FISC.md” va ieși în luni pare

De altfel, am rămas fideli tradițiilor noastre – de a oferi cititorilor informații de la prima sursă – Serviciul Fiscal de Stat, reflectînd poziția oficială a organului de administrare cu privire la aplicarea legislației fiscale. În rubrica Documente și comentarii a primului număr din acest an editat în februarie publicăm două documente: Ordinul Ministerului finanțelor cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016 și Comunicatul informativ al Ministerului finanțelor (publicat în original) Privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr. 71 din 12.04.2015. În această rubrica veți găsi și materialele autorilor revistei. Veronica Vragaleva și Marina Cravcenco vă propun informații Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operațională a agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Ludmila Ablina examinează tema Privind regimul fiscal preferențial aferent veniturilor organizațiilor necomerciale. În rubrica Întrebări și Răspunsuri am publicat materialele autorilor – funcționarilor din cadrul SFS, ce prezintă poziția oficială a SFS în următoarele întrebări: Impozit pe venit Galina Șpac: Unele particularități privind impozitarea cultelor religioase și Privind prezentarea dărilor de seamă fiscale de către banca, aflată în proces de lichidare Maia Cațel: Privind deducerea unor cheltuieli în cazul utilizării autoturismului pe baza unui contract de comodat; Privind deducerea cheltuielilor aferente serviciilor de traducere; Despre dreptul la scutirea personală pentru cetățeanul străin; Privind calcularea procentului din suma solicitată de către persoana fizică spre restituire; Despre obligațiile aferente impozitului pe venit la achitarea plăților în folosul nerezidentului; Privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele aferente serviciilor prestate de titularii patentei de întreprinzător. Мarina Cravcenco: Privind dreptul persoanei fizice la deduceri la prezentarea Declarației privind impozitul pe venit; Cu privire la locul de declarare de către o persoană fizică rezidentă a venitului sub formă de salariul obținut în Austria; Despre obligațiile fiscale ale persoanei fizice în cazul vînzării cotei de participație în capitalul persoanei juridice; Despre unele particularități de declarare a sumei venitului achitat și a impozitului pe venit reținut la sursa de plată – în contextul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015; Cu referire la consecințele fiscale aferente achitării transportului pentru lucrători; Unele particularități ale impozitului pe venit pentru persoanele fizice care prestează servicii. Daniela Gulea examinează temele Privind deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale; Privind restituirea impozitului pe venit; Despre darea de seamă fiscală corectată. T.V.A. și accize Igor Lazari și Аlexandra Culicova răspund la întrebările Cu privire la dreptul la restituirea T.V.A.; Privind consecințele aferente T.V.A. la modificarea destinației achitării prealabile din avans în împrumut; Despre consecințele fiscale privind T.V.A. la acordarea unei reduceri; Cu privire la reportarea la trecere în cont a sumelor T.V.A. aferente deservirii automobilelor de serviciu. Blocul de întrebări la care răspunde autorul Andrei Nevreanschi include următoarele tematici: Despre perioada de declarare a facturii fiscale în declarația cu privire la T.V.A. atunci cînd data prestării serviciului diferă de data eliberării facturii; Cu privire la sumele T.V.A. aferente investițiilor (cheltuielilor) capitale achitate prin intermediul conturilor bancare; Referitor la documentele primare pentru producătorul autohton aferente livrărilor de mărfuri și servicii, destinate realizării Programului „Compact”; Cu privire la trecerea în cont a sumei T.V.A. aferente valorilor materiale procurate, utilizate pentru acordarea serviciilor de garanție; Despre modalitatea eliberării documentului primar cu regim special „Factură fiscală” în locul facturii fiscale retrase. Autorul Ion Chitoroagă prezintă răspunsuri la întrebările privind aplicarea corectă a accizelor și T.V.A., inclusiv, Cu referire la declararea și achitarea accizelor în cazul majorării cotei; Cu privire la dreptul de trecere în cont a T.V.A. în cazul lipsei facturii fiscale la realizarea bunurilor sechestrate în contul stingerii datoriei debitorului; Despre trecerea în cont a T.V.A. aferente bunurilor materiale, care au fost sustrase sau distruse în urma unui accident rutier; Achitarea accizelor la exportul de mărfuri accizate, în cazul în care nu a avut loc repatrierea mijloacelor bănești; Cu privire la scutirea de accize în cazul lipsei de licență în domeniul fabricării producției alcoolice; Cu privire la cota T.V.A. ce se aplică agentului economic prestator al serviciilor de audit unui rezident al ZEL; Despre restabilirea exemplarelor facturii fiscale, în cazul pierderii. Impozite și taxe locale Ludmila Gropa și Cristina Chira abordează tema Despre unele particularități aferente aplicării taxelor locale; Cu privire la solicitarea autorizației pentru amplasarea publicității pe bunurile aflate în proprietatea privată; Referitor la desfășurarea unor activități în baza patentei de întreprinzător. În selecția răspunsurilor la întrebări, întocmite de autorii Petru Griciuc și Valeriu Severin, cititorul va găsi soluții pentru diverse probleme, inclusiv, Privind deducerea dobînzilor aferente împrumutu¬rilor primite de la nerezidenți; Despre obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit în cazul donațiilor; Cu referire la prezentarea de către casele de amanet (lombarduri) în adresa organului fiscal a informațiilor despre împrumuturile nerambursate aferente anului 2015; Despre acțiunile agentului economic în cazul diminuării reținerilor la sursă a impozitului pe venit din salariul unor angajați. Alla Pojoga răspunde la întrebări Cu privire la aplicarea unor sancțiuni fiscale. În rubrica Practica fiscală autorul Аlexei Sochircă examinează Unele aspecte referitoare la aplicarea MCC și terminalelor POS; Petru Griciuc și Valeriu Severin relatează despre Aspectele aferente efectuării vizitelor fiscale. Tema insolvabilității este continuată de Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc în rubrica Consultații juridice. Anastasia Certan propune încă un articol despre Impozitarea nerezidenților în rubrica cu același nume. Expertul nostru Liliana Agarcova abordează în acest număr Impozitul, legat de trecerea dreptului de proprietate, sau impozitul pe creșterea (pierderi) de capital. Viziunea sa asupra Consecințelor fiscale a evidenței pierderilor supranormative și reziduurilor returnabile ne propune Lev Gorenștein în rubrica Мicrofon. Recomandări practice pentru contabili sunt acordate în rubrica Contabilitate practică de către autorii Ludmila Scacunova – Cu privire la evidența contabilă a cheltuielilor de producție fără utilizarea conturilor administrative și Ion Prisăcaru și Marcela Dima - Particularități contabile şi fiscale ale activității în silvicultura. În Panorama propunem cititorilor noștri o relatare scurtă despre succesele administrației fiscale din Suedia - „Corect de la bun început”, pregătită de către Maia Tverdohleb.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.