12
04 2019
973

Ediția din aprilie a P.P. „monitorul fiscal FISC.md”

Stimați cititori, P.P. „monitorul fiscal FISC.md”, vine și în ediția cu nr. 3(51) cu informații utile și actuale pentru Dvs. În această ediție vă propunem articolele autorilor noi: Elena Taban – contabil practician, doctor în economie, conferențiar universitar, Olga Donciu – contabil practician, magistru în drept și Alexandru Ciuș - consilier pentru soluționarea contestațiilor, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. În această ediție vă propunem să citiți continuarea articolului despre Aplicarea metodei liniare privind calcularea amortizării, scris de inspectorul principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, SFS, Galina Șpac. Prima parte a acestui articol a fost plasată în ediția nr. 2(50). În rubrica Practica fiscală vă mai propunem următoarele materiale:
 • Corectarea dării de seamă TL13 în cazul achitării taxei pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii, autor - inspectorul principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, SFS, Olga Babanschi
 • Restituirea TVA la investițiile (cheltuielile) capitale în active biologice imobilizate (livada de nuci), scris de inspectorul principal Direcția generală administrare contribuabili mari, SFS, Roman Vieru
 • Activitatea agențiilor de turism și a tur-operatorilor: norme juridice și fiscale, elaborat de conferențiarul universitar, doctorul în economie, Nicolae Platon
În rubrica Contabilitate practică, veți găsi următoarele materiale:
 • Искажения, выявленные в результате аудита собственного капитала: опыт аудиторов в помощь бухгалтерам, autori: doctorii în economie, conferențiari universitar, Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova.
 • Raportarea financiară în entitățile bugetare, elaborat de Elena Taban
 • Расходы будущих периодов: особенности учета и налогообложения, autor – directorul executiv ACAP, doctor în economie Natalia Zlatina
 • Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare), scris de profesorul universitar, doctorul habilitat în economie, Vasile Bucur și de membru Consiliului de supraveghere BNM, economist-contabil, Valeriu Iașan
 • Contabilizarea operațiunilor aferente procurării de bunuri/servicii de la agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, elaborat de auditorul Marina Brihuneț
 • Utilizarea serviciilor financiare de către entitățile publice finanțate din contul bugetului public național, autori: doctorul în științe economice, secretar de stat Veronica Ursu și șefa Serviciului reglementarea sectorului financiar, Ministerul Finanțelor, Ana Litocenco.
În rubrica Consultații juridice vă propunem:
 • Правовые ограничения распределения чистой прибыли предприятия, autor - Olga Donciu
 • Contestarea în instanța de judecată a actelor SFS începând cu 1 aprilie 2019, scris de șefa Direcției juridice, SFS, Victoria Belous
 • Drepturile și obligațiile executorului judecătoresc în raport cu creditorul – Serviciul Fiscal de Stat, autor - șefa Direcţie proceduri de executare a DGODGA, SFS, Natalia Trofăilă
 • Respectarea legislației muncii în contextul achizițiilor publice ce au ca obiect serviciile de pază, elaborat de Alexandru Ciuș
 • Răspunderea subsidiară a organelor de conducere ale întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate, elaborat de inspectorul principal al Secției asistență juridică din cadrul Direcției juridice, SFS, Alina Dadu
În rubrica Expert, unde publicăm opinia experților naționali şi internaționali în domeniul administrării fiscale și economiei naționale, vă propunem următoarele materiale:
 • Confirmarea stagiului de cotizare în sistemul public de asigurări sociale, elaborat de șef al Direcției generale evidentă individuală a contribuțiilor, CNAS, Clara Sorocean
 • Aplicarea metodei în baza costului unitar al mărfii: principii generale și particularități, autor - șefa Secției valoarea în vamă, Serviciul Vamal, Maria Bîrcă
În rubrica Microfon, vă propunem să citiți materialul semnat de economista Liliana Agarcova, intitulat Налоговое администрирование: налоговые санкции. În Întrebări-răspunsuri, venim cu următoarele materiale semnate de inspectorul principal, Direcția metodologia impozitelor şi taxelor, SFS, Irina Trocin și șeful Direcției impozite directe, SFS, Igor Lazari:
 • Recalculul impozitului pe venit al angajaților parcului pentru tehnologii informaționale
 • Regimul fiscal aplicabil plăților salariale în perioada de tranziție de către rezidenții IT-parcurilor
 • Impozitarea salariului de ucenicie achitat de agentul economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale
 • Determinarea sumei minime a impozitului unic de către rezidentul IT-parcului în cazul angajărilor efectuate pe parcursul lunii
De asemenea, vă propunem următoarele 4 articole elaborate de Andrei Nevreanschi
 • Страховое возмещение и Декларация по НДС
 • Выписка налоговой накладной при оплате в аванс услуг по размещению рекламы
 • Утеря налоговой накладной и невозможность ее восстановления
 • Вычет НДС при ремонте экономическим субъектом приобретенной жилой недвижимости
Daniela Gulea vă propune:
 • Reținerea primelor de asigurare medicală și contribuțiilor sociale din suplimentele la salariu acordate angajaților detașați
 • Corectitudinea calculării scutirii personale a angajatului în cazul stabilirii gradului de dezabilitate
Încheiem ediția din aprilie cu răspunsuri la un șir de întrebări oferite de Petru Griciuc și Valeriu Severin:
 • Reportarea pierderilor fiscale în cazul în care contribuabilul a fost subiect al impunerii cu IVAO
 • Aplicarea regimului fiscal privind impozitul pe venit în cazul în care acesta nu este specificat în politica de contabilitate
 • Restituirea impozitului reţinut la sursă din venitul nerezidentului în cazul prezentării ulterioare a certificatului de rezidenţă fiscală
 • Sancțiuni pentru prezentarea către SFS a Dării de seamă TAXI 18 cu date neveridice
 • Determinarea impozitului pe venit în cazul vinderii de către persoana fizică a depozitului, cu achitarea lui în două rate
 • Beneficierea de subvenții pentru crearea locurilor noi de muncă.
Vă mulțumim pentru că ne-ați ales ca sursă de informare și vă dorim lectură plăcută!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.