01
11 2017
2541

Elaborarea documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile

Instrucţiunea Agenției Relații Funciare și Cadastru, ce reglamentează conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea sectoarelor de teren, modalitatea de formare a construcţiilor şi încăperilor izolate, precum şi cea de formare a terenurilor proprietate publică a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 371-382 din 27 octombrie curent. Instrucțiunea va fi utilizată de persoanele care execută lucrări cadastrale de formare şi de persoanele care au atribuţii de avizare, recepţie şi înregistrare în Registrul bunurilor imobile. Potrivit acesteia, documentaţia cadastrală la executarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile va include cererea de formare, studiul privind posibilitatea formării bunului imobil, proiectul, planul geometric al bunurilor și o decizie de formare. În același timp, procedura se finalizează cu înscrierea drepturilor asupra bunului imobil nou format în Registrul bunurilor imobile. După cum am menționat, este nevoie de un studiu privind posibilitatea formării bunurilor imobile, care constă în examinarea cererii și a documentelor anexate la cerere, precum și a informației din cadastru, a regimului tehnico-economic şi juridic al bunului imobil inițial. De asemenea, studiul vizează identificarea bunului, examinarea rezultatelor din teren și elaborarea avizului privind posibilitatea formării bunului imobil. Confruntarea elementelor individuale ale bunului imobil din documentația cadastrală cu cele existente în teren se efectuează vizual, cum ar fi - caracteristica amplasării, a modului de folosință, și a elementelor constructive, prin metoda măsurărilor - caracteristica hotarului, determinarea coordonatelor punctelor de cotitură a contururilor materializate în teren și prin analiza datelor - caracteristica suprafeței. Dacă la identificarea bunului imobil în teren se constată divergenţe cu documentaţia cadastrală, de exemplu, clădirea sau încăperea izolată a suferit schimbări autorizate, hotarele terenului supus formării nu corespund cu datele din planul cadastral, procedura de formare nu se suspendă și, concomitent cu lucrarea de formare, se inițiază lucrările cadastrale pentru actualizarea datelor cadastrale. Dacă bunul imobil care se formează este grevat, atunci se solicită şi acordul scris al titularilor de drepturi sau al persoanelor ce au aplicat măsura de asigurare. Avizul scris al titularului dreptului de ipotecă este necesar şi în cazul formării terenului pe care este amplasată construcţia ipotecată, dacă proprietarul terenului şi al construcţiei este aceeaşi persoană. Cât privește elaborarea proiectelor de formare a încăperilor izolate din cămine, în suprafața totală a căreia au fost incluse și spaţiile de folosinţă comună, executantul lucrărilor de formare va întocmi proiectul fără identificarea suprafețelor aflate în folosință comună și va calcula suprafeţele ce revin fiecărei încăperi izolate nou-formate, cu raportarea suprafaței locative a fiecărei încăperi la suprafaţa locativă a încăperii izolate inițiale. Proiectul de formare al bunului imobil se coordonează, în cazul terenurilor cu destinație agricolă – de către inginerul pentru reglementarea regimului funciar, iar în cazul terenurilor destinate construcțiilor, terenurile cu altă destinație, pentru clădiri, încăperi izolate - de către arhitectul-şef al localităţii. Instrucțiunea publicată în Monitorul Oficial reglementează și formarea bunului imobil în temeiul hotărârii instanţei de judecată. În acest caz, bunul imobil se formează atunci când proprietarii bunurilor immobile - proprietate comună nu pot ajunge la o înţelegere privind modul şi condiţiile divizării lui sau când instanţa de judecată dispune sechestrarea sau comercializarea unei părţi din bunul imobil, inclusiv pentru stingerea datoriilor la plăţile obligatorii sau separarea bunurilor din masa debitoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.