15
05 2017
1011

Eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere au un Regulament

În Monitorul Oficial, nr. 149-154 din 12 mai curent, a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere. Regulamentul a fost elaborat cu scopul stabilirii principiilor și condițiilor de repartizare, eliberare, utilizare și restituire a autorizațiilor de transporturile rutiere.

Prevedererile Regulamentului se aplică tuturor întreprinderilor și persoanelor fizice, care utilizează în activitatea lor autorizații pentru efectuarea transporturilor rutiere sau serviciilor conexe, eliberate de către autoritatea administrativă Agenția Națională Transport Auto. Autorizațiile de transporturi rutiere vor fi eliberate prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, contra unui cost ce urmează a fi stabilit, în limitele stocului disponibil.

Administrarea informațiilor din sistemul informațional „e-Autorizație transport” va fi efectuată de către o persoană abilitată din cadrul Agenției sus numite, care va valida înregistrarea operatorilor de transport și a persoanelor fizice în sistem, înregistrarea mijloacelor de, modificarea datelor și radierea operatorilor de transport rutier și a mijloacelor de transport.

Persoana fizică va prezenta, pentru pentru înregistrarea buletinul de identitate, certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport și datele de contact (adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa electronică, persoana de contact).
Pentru înregistrarea autovehiculului în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, se vor prezenta copia conformă a licenței pentru autovehicul, certificatul de înmatriculare, certificatul CEMT, certificatul de siguranță pentru un camion ce corespunde categoriei EURO sau certificatul CEMT pentru condițiile controlului tehnic în cazul vehiculelor și remorcilor, eliberat de stația de inspecție tehnică periodică autorizată de Agenție.

Radierea operatorilor de transport rutier sau a mijloacelor de transport va fi efectuată la solicitarea operatorului de transport, în cazul în care licența de transport rutier a fost retrasă sau în cazul inactivității în sistem mai mult de 12 luni calendaristice.

Documentul prevede și sancțiunile pentru utilizarea neconformă a autorizației. Astfel, pentru transmiterea autorizației unitare sau multiple de transport rutier sau utilizarea pentru alt vehicul decât cel menționat în autorizație, fără acordul Agenției, altui operator de transport rutier, utilizarea pentru efectuarea unui alt tip de transport decât cel prevăzut de autorizație, ambii operatori de transport rutier implicați vor fi suspendați în sistemul informațional „e-Autorizație transport”.

Pentru prima transmitere suspendarea va fi pe o perioadă de o lună, iar pentru cele repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.

În cazul nerestituirii autorizațiilor de transport rutier internațional unitare sau multiple în termenele stabilite, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate autorizații de același tip până la restituire. În cazul falsificării autorizațiilor de către operatori, aceştea vor fi suspendaţi din sistemul informațional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de o lună.

În Regulament sunt incluse și prevederi referitoare la autorizațiile multilaterale CEMT, care se atribuie Republicii Moldova anual, conform criteriilor Forului Internațional de Transport (FIT), în vederea facilitării transporturilor rutiere internaționale de mărfuri şi utilizării mai eficiente a autovehiculelor.
Autorizațiile CEMT pot fi utilizate doar pentru intrarea-ieșirea sau tranzitarea în/din statele-membre ale CEMT, în cadrul transportului rutier internaţional de mărfuri de către operatorii de transport rutier.

Pe durata valabilității autorizaţiei CEMT transportatorul are dreptul la un număr nelimitat de curse, cu respectarea condiției ca numărul de curse consecutive cu încărcătură ce pot fi efectuate în afara Republicii Moldova, să fie de cel mult trei, după care operatorul de transport rutier este obligat să asigure întoarcerea autovehiculului respectiv pe teritoriul țării, pentru efectuarea unei operațiuni de transport. Cursele fără încărcătură în afara Republicii Moldova nu se iau în considerare.

Pentru obținerea autorizației CEMT, operatorii de transport rutier trebuie să fie domiciliați în Republica Moldova, să dispună de licență valabilă de transport rutier internaţional de mărfuri la momentul repartizării autorizaţiilor CEMT și să dețină în proprietate, leasing sau locațiune cel puțin un autovehicul eligibil, cu masa totală maximă autorizată de peste 6 tone.

Totodată, operatorii vor fi verificați dacă au utilizat autorizații false sau că au comis mai mult de două încălcări grave ale modului de utilizare a autorizaţiilor CEMT, în perioada de 365 de zile consecutive care precedă data repartizării autorizaţiilor CEMT, inclusiv pe teritoriul statelor unde au fost utilizate CEMT.

De asemenea, se va lua în considerare dacă aceștia au utilizat eficient autorizațiile CEMT în perioada anului calendaristic în curs: efectuarea a cel puțin două curse cu încărcătură pe lună pentru fiecare autorizație CEMT repartizată, cu excepția lunilor ianuarie și februarie și efectuarea a cel puțin 3000 km/lună, cu excepția lunilor ianuarie și februarie, cu încărcătură în afara teritoriului RM sau pe teritoriul RM, când operațiunea de transport, în baza autorizaţiei CEMT, începe, se termină sau este în tranzit pe teritoriul RM.

Cât privește retragerea autorizațiilor CEMT, acestea vor fi efectuate în baza deciziei Comisiei CEMT, fără restituirea costului operatorilor de transport rutier, dacă se va constata lipsa copiilor conforme a licenței de transport rutier (numărul acestora este mai mic decât numărul de autorizații eliberate). Se va retrage autorizația și în cazul utilizării autorizaţiei CEMT de către alt operator de transport rutier decât cel căruia i-a fost repartizată autorizaţia. Suplimentar, operatorul de transport va fi exclus din concursul pentru obținerea autorizațiilor CEMT pentru anul următor.

Utilizarea autorizaţiei CEMT pentru operațiunea de transport efectuată cu un autovehicul de categorie inferioară față de cea indicată în autorizaţia CEMT în cauză, la fel, va condiționa retragerea unei autorizației pentru fiecare abatere constatată, iar dacă autorizaţia CEMT nu conține denumirea şi adresa completă a operatorului de transport, semnătura şi ștampila organului emitent, data de eliberare a autorizaţiei CEMT, datele referitoare la începutul perioadei de valabilitate şi la sfîrșitul perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT, la fel, se va purcede la retragerea autorizației.

Dacă autorizaţia CEMT nu este însoțită de carnetul de drum completat corespunzător, se va retrage doar autorizația care nu este însoțită de carnet, iar dacă operatorul de transport rutier nu a prezentat de două sau mai multe ori sau nu a prezentat în termen de 7 zile, chiar o singură dată după recepționarea notificării scrise din partea Agenției, darea de seamă lunară privind utilizarea autorizaţiilor CEMT pe termen scurt, se va retrage numai autorizaţia CEMT pentru care nu este prezentat raportul privind utilizarea ei.

Documentul conține o serie de prevederi privind carnetul foii de parcurs Interbus.Regulamentul prevede că, până la începerea curselor, operatorul de transport rutier va aplica ștampila pe coperta Carnetului, precum și în rubrica 7 a fiecărei foi de parcurs, care le va completa în două exemplare. Originalul foii de parcurs se păstrează în autobuz, autocar pe tot timpul călătoriei pentru care a fost întocmită. Pe parcursul prestării serviciilor de transport de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea și, respectiv, debarcarea persoanelor vor fi permise numai întru-un singur punct. Persoanele care vor fi transportate prin servicii de transport rutier public ocazionale trebuie să posede acte de identitate corespunzătoare înscrierilor din documentul de control al Acordului Interbus.

Conform Hotărârii, Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere intră în vigoare după 2 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor capitolului II din titlul IV, care intră în vigoare la 1 septembrie 2018, iar prevederile privind obligativitatea utilizării exclusive a sistemului informațional „e-Autorizație transport” în procesul de repartizare și raportare a autorizațiilor rutiere intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

2 comentariu

avatar
Buna ziua! Am adresat o intrebare si mi sa transmis linkul dat.Repet intrebarea mea si va rog mult raspuns concret.
Intreprinderea are in posesie autoturism,autocamion si autobus. Utilizam mijloacele de transport in scopuri interne (autobus pentru transportarea angajatilor) nu obtinem încasări suplimentare din servicii de transport. Pot elibera pentru toate trei tipuri de transport foaie de parcurs pentru autoturism? si a doua intrebare- pot elibera foile de parcurs pe o luna de zile? multumesc
avatar
Stimată dnă Olga S., P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” recomandă să adresați întrebarea DVS., conform competenței Ministerului Economiei și Infrastructurii. Totodată, comunicăm că, conform Instrucțiunii, foile de parcurs trebuie perfectate pentru fiecare unitate de transport separat, conform formularelor aprobate. Termenul pentru care poate fi eliberată foaia de parcurs este indicat în Instrucțiune
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.