01
11 2017
1892

Executarea creanţei fără termen şi întârzierea executării. Concretizările CSJ

Pe parcursul judecării unei cauze civile, Judecătoria Chişinău (sediul Ciocana) prin încheierea din 07 iulie 2017, a solicitat Plenului Curţii Supreme de Justiţie emiterea unui aviz consultativ în privinţa următoarei chestiuni: - modul de punere în aplicare a prevederilor art. 170 alin. (1) lit. a) şi art. 267 lit. a) din Codul de procedură civilă, în raport cu dispozițiile art. 575 alin. (1), art. 617 alin. (2) lit. g) şi art. 871 alin. (4) Codul civil, şi anume, dacă nu este stabilită expres de către părţi o dată calendaristică pentru executarea obligaţiei, dacă această dată nu urmează din natura obligației şi nici din alte înscrisuri probatorii, inclusiv din ordonanța procurorului de neâncepere a urmăririi penale (sau, după caz, a ordonanței procurorului de clasare a cauzei penale); - modul de aplicare a prevederilor art. 619 alin. (1) Codul civil, în ce privește punerea debitorului în întârzierea executării obligației pecuniare, dacă termenul executării obligației nu a fost stabilit de părţi şi nu urmează din natura juridică a raportului de drept, dacă nu există cerere prealabilă a creditorului de executarea obligației de către debitor pe cale extrajudiciară, în raport cu dispozițiile art. 575 alin. (1), art. 871 alin. (4), art. 617 alin. (2) lit. g) din Codul civil. Prin Încheiere din 16 octombrie 2017 (Dosarul nr. 4ac-16/17), Plenul Curții Supreme de Justiție a considerat necesar de a reitera faptul că în cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricând executarea ei, iar debitorul este îndreptăţit să o execute oricând. Dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, contract sau din natura obligaţiei, debitorul trebuie să execute obligaţia în termen de 7 zile din momentul cererii creditorului. Nu este necesară somaţie în cazul în care este evident că somaţia nu va avea nici un rezultat. Debitorul este în întârziere dacă nu execută obligaţia în termen de 30 de zile de la scadenţă şi de la intrarea unei note de plată sau unei alte invitaţii de plată similare. Această dispoziţie se aplică debitorului consumator numai dacă actele specificate sunt indicate, în mod special, efectele menţionate. Obligaţiilor pecuniare li se aplică dobânzi pe perioada întârzierii. Aceasta reprezintă 5% peste rata dobânzii prevăzută la art.585 Cod civil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Este admisă şi proba unui prejudiciu mai redus. Dacă în contractul de împrumut nu este stabilit nici termenul de restituire, nici termenul de preaviz, împrumutul trebuie restituit în decursul a 30 de zile de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire. Plenul Curţii Supreme de Justiție menționează că, prin decizia irevocabilă a Curţii de Apel Chișinău din 06 aprilie 2017, încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 22 februarie 2017, prin care a fost scoasă cererea de pe rol, în temeiul art. 267 lit. a) Codul de procedură civilă, în cazul în care, reclamantul nu a respectat procedura de soluționare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere, a fost casată, cu remiterea cauzei pentru examinare în fond. În sprijinul soluției exprimate, Curtea de Apel Chişinău a concluzionat că, adresarea reclamantului la poliție se echivalează cu cerere prealabilă privind restituirea mijloacelor bănești, or, somația nu posedă o formă reglementată de lege şi, prin urmare, somația poate avea şi o formă verbală, în condițiile în care acest fapt este recunoscut de potențialul debitor al obligației, în condițiile în care acest fapt poate fi probat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.