09
10 2018
1038

Expiră termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

P.P. “Monitorul Fiscal FISC.MD” respectuos aminteşte tuturor contribuabililor – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare la 15 octombrie expiră termenul de achitare a impozitului respectiv, care se achită în mărime de ½ pentru perioada fiscală a anului 2018. Prima parte urma să fie achitată până la 15 august curent. Totodată, reamintim prevederile art. 277 din Codul fiscal:Subiecţii impunerii (1) Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel; c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova; d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile; e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar; f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile sînt obligate să prezinte gratuit subiecţilor impunerii, în termen de pînă la data de 25 mai a anului fiscal în curs, informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune. (2) Faptul că persoanele specificate la alin.(1) nu deţin un document ce ar atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare, precum şi faptul neexecutării obligaţiei de înregistrare a drepturilor patrimoniale prevăzute de legislaţie nu pot constitui temei pentru nerecunoaşterea acestor persoane în calitate de subiecţi ai impunerii privind bunurile imobiliare respective, în cazul în care aceste persoane exercită, de fapt, dreptul de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra acestor bunuri. (3) În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate (în folosinţă) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine. (4) În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerată, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale.” De asemenea, comunicăm că, până la data de 2 iulie 2018, perioadă în care contribuabilii au beneficiat de reducere de 15% din suma impozitului calculat, Serviciul Fiscal de Stat a acumulat 338,7 mil. lei la bugetul public național din taxele achitate de către contribuabili drept impozit pe bunurile imobiliare, depășind acumulările perioadei similare a anului precedent cu 23,2 mil. lei sau cu 7,4%. În contextul conformării benevole, venim către contribuabilii care nu au reuşit să achite impozitul pentru bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, cu apelul de a-şi onora obligaţiile fiscale nu mai târziu de 15 octombrie curent. Persoanelor care nu vor achita în termen acest impozit, li se va calcula penalitate pentru fiecare zi de întârziere (0,0329 % din suma impozitului pe bunurile imobiliare neachitat). Pentru informații suplimentare, urmează să vă adresați serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din componența primăriilor în raza căreia este amplasat bunul imobil sau la numărul 080001525, apel gratuit. Totodată, la orice oră şi în orice zi aveţi posibilitatea să consultaţi ediţia electronică monitorul.fisc.md pentru a obţine răspunsul la întrebările care vă pot apărea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.