14
04 2017
864

Guvernul luptă cu degradarea solurilor

În anul 2017, lucrări de stopare a degradării solurilor vor fi efectuate doar la un sfert din obiectivele solicitate de administrațiile publice locale. Guvernul a aprobat, printr-o decizie a sa, Lista obiectivelor și mijloacelor financiare necesare în 2017 pentru realizarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011 – 2020. Programul nominalizat a fost aprobat la 20 august 2010 și constituie un document de bază pentru promovarea de către organele administrative publice a politicii unice de stat în domeniul protecţiei resurselor funciare și combaterii eroziunii solurilor. Aceasta, prin înfăptuirea măsurilor de stopare a degradării solurilor, modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne şi a practicilor agricole prietenoase mediului. În Legea bugetului pe anul 2017 sunt prevăzute pentru aceste lucrări 15 mil. lei. Lista obiectivelor, unde se preconizează efectuarea în acest an a lucrărilor, include doar 27 obiective la o etapă avansată de construcţie sau în proces de finalizare, 4 obiective pentru care urmează să fie elaborată documentaţia de proiect, la 8 obiective lucrările vor finalizate și înaintate spre protocolare la Comisia de finalizare și dare în exploatare, constituită prin ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC). Acestea, din numarul total a celor 108 obiective, incluse anterior în Listă, la solicitările autorităţilor administraţiei publice locale. Referindu-se la caracterul lucrărilor ce vor fi efectuate, directorul general al ARFC Anatolie Ghilaș a menționat în ședința Guvernului, că vor fi desecate şi incluse în circuitul agricol circa 60 hectare de terenuri supraumede, construite 6 iazuri antierozionale şi excavate cu oglinda apei de 102 hectare, care vor proteja localităţile adiacente de inundaţii şi vor permite irigarea a circa 1000 hectare terenuri agricole. Vor fi curăţate 6 km canale de desecare, albiile râurilor mici în mai multe localități rurale - 3,3 km, care vor reduce nivelul apelor subterane şi vor proteja terenurile agricole de mlaștină. În ansamblu, va fi asigurată protejarea contra eroziunii a 440 hectare terenuri agricole, iar contra inundaţiilor - 605 hectare.Executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și protecția solurilor va ameliora starea ecologică pe terenurile date, se va îmbunătăți calitatea apelor de suprafață și subterane, contribuind la majorarea volumului producției agricole în urma intervenției la amenajarea corespunzătoare a terenului”, a precizat directorul general al ARFC. Decizia aprobată de Guvern prevede și actualizarea grafică a arealurilor de sol după reindexarea şi recalcularea notelor de bonitate a solurilor pentru aproximativ 65-70 UAT anual în conformitate cu Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general din 10 decembrie 2014 și Concepţia Sistemului Informaţional “Registrul Solurilor Republicii Moldova”. În procesul creării datelor textuale şi geospaţiale în format vector despre solurile Republicii Moldova, substituind datele păstrate în format analogic, se va obţine componenta cea mai importantă a unui sistem informaţional – baza de date. Acest obiectiv este prevăzut în Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. De asemenea, potrivit deciziei aprobate de Guvern, urmează să fie efectuate cercetări și studierea procesului de fertilizare organică pentru aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare a solurilor întru ecologizarea producerii agricole. În acest sens, având în bază investigațiile savanților, va fi elaborat un îndrumar pentru regiunile de Nord, Sud și Centru ale Moldovei. ”Costul de deviz al lucrărilor la obiectivele incluse în Lista anuală, aprobată de Guvern, depășește 396 mln.lei. Pentru finalizarea obiectelor sunt necesare circa 260 mil.lei. Iar pentru anul 2017 sunt planificate 15 mil.lei. Suspendarea lucrărilor va genera prejudicii enorme, deoarece starea obiectelor degradează, construcţiile hidrotehnice se distrug, canalele de desecare se înnămolesc. Pentru restabilirea acestora vor fi necesare cheltuieli suplimentare,” a mai adăugat Ghilas. Potrivit unor date, pe utilizarea solului se bazează 75% din economia națională. În ultimele decenii, solurile au fost supuse unui proces continuu de degradare din cauza activităților omului și reducerii suprafețelor de fâșii forestiere. În prezent 920 mii hectare din totalul de 2, 2 mil hectare de terenuri agricole sunt supuse unor procese de eroziune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.