29
08 2014
1593

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2013

Investiţiile în active materiale pe termen lung
în Republica Moldova în anul 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în active materiale pe termen lung pentru anul 2013.

În anul 2013 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 18635,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale. Comparativ cu anul 2012 volumul a crescut cu 1,5% (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 5236,9 lei investiţii, faţă de 4819,2 lei în anul 2012.

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:Investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 9467,8 mil. lei (50,8% din total), fiind în descreştere cu 0,5% comparativ cu anul 2012. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 8016,3 mil. lei (reprezentînd 43,0% din total), fiind în creştere faţă de anul 2012 cu 2,4%. Din volumul total al investiţiilor utilizate pentru procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport 95,4% le-au revenit celor de import.Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în anul 2013 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, constituind 11044,0 mil. lei investiţii, cota-parte a cărora a constituit 59,3% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere faţă de nivelul anului 2012 cu 1,4 puncte procentuale.

În anul 2013, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare a constituit 11,4% din volumul total al investiţiilor realizate. Din contul acestor surse au fost utilizate 2120,2 mil. lei, fiind în creştere faţă de anul 2012 cu 13,5% (în preţuri comparabile).

Cota-parte a sferei bancare în finanţarea sectorului real al economiei naţionale a constituit 15,8% în volumul total al investiţiilor utilizate şi s-a majorat cu 1,2 puncte procentuale faţă de anul 2012.

Cota-parte a mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 0,4 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2012, constituind 7,5% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Investiţiile în active materiale pe surse de finanţare se prezintă după cum urmează:Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 9098,2 mil. lei investiţii, fiind în creştere cu 2,5% faţă de anul 2012 şi au executat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4439,1 mil. lei (sau 48,8% şi 46,9% din volumul total al investiţiilor realizate şi lucrărilor de construcţii executate).

Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică a constituit 32,9% în volumul total al investiţiilor realizate. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 17,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,9 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările anului 2012.

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

Investiţii în active materiale pe tipuri de activităţi economice. Volumul preponderent al investiţiilor în anul 2013 a fost îndreptat pentru dezvoltarea următoarelor sectoare economice: industria prelucrătoare (15,0%), tranzacţii imobiliare (13,2%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (11,6%), transporturi şi comunicaţii (11,3% din volumul total al investiţiilor utilizate).

Ponderea investiţiilor în industria prelucrătoare a crescut cu 1,5 puncte procentuale faţă de anul 2012, cel mai mare volum al investiţiilor din acest domeniu (54,6%) a fost utilizat la dezvoltarea fabricării produselor alimentare şi a băuturilor.

Investiţiile în active materiale pe tipuri de activităţi economice se prezintă în următorul tabel:Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul mai mare al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora în totalul investiţiilor realizate a constituit 43,0% (comparativ cu 43,4% în anul 2012).

Cota-parte a investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 34,2% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 12,7%­ ­­– clădirilor de locuit şi 21,5% – altor clădiri şi edificii), cu 0,9 puncte procentuale mai mult decît în anul precedent.

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă după cum urmează:

Investiţii pentru protecţia mediului. În anul 2013 pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale au fost însuşite 47,9 mil. lei investiţii, micşorîndu-se cu 39,0% faţă de anul 2012. Cota-parte a investiţiilor pentru protecţia mediului în volumul total al investiţiilor utilizate în total pe ţară a constituit 0,3% (în anul 2012 – 0,4%).

Investiţii pentru protecţia mediului se caracterizează prin următoarele date:Investiţiile pentru protecţia mediului au fost realizate de către agenţii economici cu următoarele forme de proprietate: publică (76,4%), privată (20,1%), a întreprinderilor mixte (3,5%).

Investiţii în active materiale pe regiuni de dezvoltare. Volumul cel mai mare al investiţiilor în active materiale a fost realizat de către întreprinderile şi organizaţiile din municipiul Chişinău, care au valorificat 12238,7 mil. lei sau 65,7% din volumul total al investiţiilor însuşite în total pe ţară. Comparativ cu anul 2012, acest volum s-a micşorat
cu 2,2% (în preţuri comparabile).

Investiţiile în active materiale pe termen lung pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel:Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor. Din contul construcţiilor noi, reconstrucţiilor şi extinderilor întreprinderilor în funcţiune, în anul 2013 au fost date în exploatare un şir de obiecte şi capacităţi.

Din obiectele gospodăriei comunale au fost date în exploatare apeducte cu lungimea de 284,7 km şi cu capacitate de tranzit de 1,7 mii m³ de apă în 24 ore, reţele de canalizare cu lungimea de 30,3 km şi cu capacitatea de evacuare de 8,0 mii m³ de apă în 24 ore, reţele termice cu lungimea de 11,4 km şi cu capacitatea de 2,2 Gcal pe oră; au fost date în folosinţă reţele de gaze naturale cu lungimea de 101,6 km sau 50,9% faţă de anul 2012. În anul 2013 au fost construite întreprinderi de comerţ cu suprafaţa comercială de 43,6 mii m², întreprinderi de alimentaţie publică cu 1,6 mii locuri.

Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2013 au fost construite şi date în folosinţă: 2 şcoli (cu capacitatea totală de 130 locuri pentru elevi), o instituţie preşcolară (cu capacitatea totală de 65 locuri), policlinici (cu 959 vizite pe schimb).

Construcţia de locuinţe. În anul 2013 pentru construcţia locuinţelor au fost însuşite 2372,5 mil. lei investiţii în active materiale, ceea ce constituie 12,7% din volumul total al investiţiilor sau 97,5% faţă de nivelul anului 2012.

În anul 2013 agenţii economici de toate formele de proprietate, precum şi beneficiarii individuali au dat în folosinţă 5,5 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 515,0 mii m², fiind în creştere cu 2,5% faţă de nivelul anului 2012.

Construcţia de locuinţe s-a realizat, în fond, de către agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, care au construit 4,8 mii apartamente cu suprafaţa totală de 456,9 mii m², ceea ce a constituit 88,7% din suprafaţa totală a caselor de locuit date în folosinţă. Comparativ cu anul 2012 acest indicator s-a majorat cu 9,1%.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi mediul de rezidenţă se prezintă astfel:


În anul 2013 din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite 1,6 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 245,3 mii m², constituind 47,6% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă, fiind în descreştere cu 9,3% faţă de realizările anului 2012.

Locuinţe date în folosinţă în anul 2013 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

În anul 2013 din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite 1,6 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 245,3 mii m², constituind 47,6% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă, fiind în descreştere cu 9,3% faţă de realizările anului 2012.

Locuinţe date în folosinţă în anul 2013 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 4,2 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 387,3 mii m2 (75,2% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în creştere cu 7,8% faţă de anul precedent.

În anul 2013 numărul clădirilor de locuit (fără casele de locuit individuale) aflate în construcţie neterminată a constituit 360 unităţi (în anul 2012 – 320 unităţi) cu suprafaţa totală de 1682,9 mii m2.

Notă:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate în ianuarie 2014 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică infraanuală. Datele anuale finale se prezintă conform situaţiei raportate la 1 aprilie 2014.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.