16
10 2018
736

IPO nu va putea fi modificată de către autoritatea contractantă

Orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, asociaţii de astfel de persoane pot fi participanţi la licitaţiile privind achiziţiile publice, dacă corespund cerinţelor impuse de Legea nr. 131. Totodată, dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Prevederile sunt incluse în Instrucţiunea pentru ofertanţi, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153 din cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri din 5 octombrie 2018, publicat în MO din 12 octombrie curent. Documentul prevede expres că Instrucţiunea pentru ofertanţi (IPO) nu va putea fi modificată de către Autoritatea Contractantă şi stabileşte principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie: libera concurenţă şi transparenţa; eficienţa utilizării fondurilor publice şi minimizarea riscurilor autorităţilor/entităţilor contractante; tratamentul egal, imparţial şi nediscriminatoriu în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici; protecţia mediului; respectarea ordinii de drept şi confidenţialitatea, dar şi asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Conform ordinului, documentaţia standard va fi perfectată în limba de stat. Cu toate acestea, documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Documentul este structurat în cinci capitole: Instrucţiuni pentru ofertanţi; Fişa de date a achiziţiei; Formulare pentru depunerea ofertei; Specificaţii tehnice şi de preţ şi Formularul de contract. Printre criteriile de calificare stabilite se regăsesc cele de eligibili-tate a ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, economice, financiare şi tehnice úi/sau profesională; standardele de asigurare a calităţii. Detaliat cu cerinţele impuse Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, dar şi pentru achiziţiile de servicii (Ordinul MF nr.174 din 5 octombrie 2018) persoanele interesate pot lua cunoştinţă în MO nr. 396-397 (6791-6792) din 12 octombrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.