19
08 2019
582

Jurisprudența pertinentă legislației fiscale. În atenția instituțiilor medicale și a entităților care practică activitatea farmaceutică

Serviciul Fiscal de Stat (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca - la momentul efectuării controlului), a efectuat la Instituția Medico-Sanitară Publică ,,Centrul de Sănătate Basarabeasca” (IMPS) un control fiscal la fața locului prin metoda verificării tematice privind constatarea venitului din realizarea obținută în urma pretinsei activități fără licență în activitatea farmaceutică pentru perioada 19 aprilie 2014 -13 mai 2015. Ulterior, a fost întocmit un act de control, potrivit căruia, conform registrelor valorilor materiale realizate și registrelor contabile, s-a constatat că IMSP pentru perioada supusă verificării, a realizat medicamente cu amănuntul populației în sumă de 3,3 mil. lei, iar în baza facturilor fiscale a realizat medicamente Companiei Naționale de Asigurare în Medicină, în aceeași perioadă, în sumă totală de 1,14 mil. lei. Conform actului de control, genul de activitate supus licențierii - activitatea farmaceutică – a fost exercitat în farmacia amplasată în incinta IMSP, în lipsa licenței. Respectiv, au fost încălcate prevederile art. 1, art. 8 alin. (1) lit. a) subpct. 25 din Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (în vigoare la momentul întocmirii actului). Potrivit acestor prevederi, activitatea farmaceutică este supusă licențierii. Totodată, au fost constatate încălcări ale prevederilor art. 10 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi Prin urmare, întreprinderea are dreptul să practice anumite genuri de activitate, determinate de legislație, numai după ce a obținut autorizarea pentru genul respectiv de activitate conform Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Caracterul autorizat al activității de întreprinzător desfășurate de întreprindere se atestă prin deținerea actului permisiv corespunzător. Pentru desfășurarea activității fără licență sau a activităților interzise pe teritoriul RM, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licențiere sau alt organ abilitat cu atribuția de eliberare a licenței aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activităților menționate (art. 10 alin. (4) (în vigoare la momentul întocmirii actului de control)). În baza actului de control a fost emisă o decizia, prin care SFS a aplicat IMSP pentru desfășurarea activității fără licență o amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activității fără de a dispune de licență în activitatea farmaceutică în sumă de 4,45mil. lei. Ulterior, IMSP a depus la data de 2 octombrie 2015, cerere de chemare în judecată privind anularea deciziei respective. În susținerea cererii IMSP a invocat că este o instituție medico-sanitară publică ce prestează populației servicii medicale, nu reprezintă în sine o întreprindere farmaceutică și nu desfășoară prin activitățile sale activitate de antreprenoriat cu profit şi fiind o instituție publică este limitată la aplicarea adaosului comercial conform ordinului Ministerului Sănătății nr.400 din 06.11.2009. Totodată, a precizat că IMSP nu are în componența sa o farmacie, ci numai o secție farmaceutică, care îşi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătății nr.60 din 21.02.2008 ,,Cu privire la Regulamentul provizoriu al secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale (farmacie) Centrul Medicilor de Familie și filialelor ei”. Prin hotărârea din 29.12.2015 a Judecătoriei Basarabeasca, cererea de chemare în judecată a fost respinsă. La 28.01.2016 IMSP a declarat apel împotriva hotărârii din 29.12.2015 a Judecătoriei Basarabeasca. Prin decizia din 16.06.2016 a Curţii de Apel Chişinău, a fost respins apelul declarat de IMSP şi a fost menţinută hotărârea din 29.12.2015 a Judecătoriei Basarabeasca. Prin încheierea din 13.10.2016 a Curţii Supreme de Justiţie, recursul declarat de IMSP, a fost considerat inadmisibil. La 26.04.2018, IMSP a depus cerere de revizuire la decizia din 16.06.2016 a Curţii de Apel Chişinău. Prin încheierea din 05.11.2018 a Curţii de Apel Chişinăua fost admisă cererea de revizuire a IMSP, a fost casată decizia din 16.06.2016 a Curţii de Apel Chişinău, cu reţinerea cauzei spre examinare în ordine de apel. Prin decizia din 23.01.2019 a Curţii de Apel Chişinău, a fost respins apelul declarat de IMSP şi a fost menţinută hotărârea din 29.12.2015 a Judecătoriei Basarabeasca. La 13.04.2019 IMSP a declarat recurs împotriva deciziei din 23.01.2019 a Curţii de Apel Chişinău. Respectiv, la data de 17.07.2019, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a respins recursul ca inadmisibil. Pentru a decide astfel, instanţa ierarhic superioară a apreciat ca fiind întemeiată concluzia primei instanțe referitoare la respingerea cererii de chemare în judecată. În acest sens, instanţa de judecată a reţinut că în perioada 19.04.2014 -13.05.2015 IMSP nu dispunea de licență pentru genul de activitate farmaceutică, realizând medicamente în sumă de 4,49 mil. lei, iar decizia contestată a fost emisă cu respectarea procedurii și a legislației în vigoare. Prin Hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 30.01.2018, în vigoare 30.01.2018, s-a declarat neconstituționale textele „activității fără licență” şi „amendă în mărimea venitului brut” din art.10 pct.4. Totodată, cu referire la efectele Hotărârii CC din 30.01.2018, prin care s-a declarat neconstituțional textul ,,activității fără licență” și ,,amendă în mărimea venitului brut” din art. 10 pct. 4 al Legii nr. 845/1992, pe care a fost motivată soluţia anterioară pe litigiul dat, instanţa de apel a menţionat că aceasta produce efecte numai pentru viitor. Prin urmare, instanţa de judecată ierarhic superioară a conchis că prima instanţă a dat o apreciere obiectivă probelor administrate, a constatat şi elucidat pe deplin toate circumstanțele care au importantă pentru soluționarea cauzei şi corect a aplicat normele de drept material şi procedural.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.