04
05 2017
1513

Legea privind concesiunile de lucrări şi servicii, susținută de Guvern

Guvernul a susținut legea ce reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii, regimul juridic aplicabil, precum și aspecte specifice atribuirii și executării contractelor. Proiectul are drept misiune promovarea concurenței loiale între operatorii economici, utilizând instrumentele și resursele disponibile pe principii de cooperare și eficiență. Trebuie de constatat că cadrul legal actual care a fost adoptat în anul 1995 este un pic învechit și are nevoie de actualizare, bazată pe directivele europene în acest domeniu. Astfel, ne propunem să stabilim pragul valoric la atribuirea contractelor de concesiune, durata minimă și maximă de implementare, precum și modul de calculare al valorilor estimate la fiecare etapă de atribuire a contractelor, a specificat Ministrul Economiei, Octavian Calmâc. Potrivit documentului, legea va asigura cadrul legal pentru atribuirea și executarea contractelor de concesiune de lucrări și servicii de către autoritățile contractante, integritatea și transparența procedurii de atribuire a contractelor. În același timp menționăm, că prevederile legii nu se vor aplica serviciilor de interes general fără caracter economic, cum ar fi cele care constituie prerogativele exclusive ale statului - poliția, justiția și sistemele obligatorii de securitate socială, precum și alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic. Legea nu se va aplica nici asupra contractelor de concesiune care sunt atribuite de autoritatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziții stabilite de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele de concesiune sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă. În cazul contractelor de concesiune cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile. Conform proiectului, Guvernul va fi responsabil de aprobarea documentelor de politici privind dezvoltarea concesiunilor și a actelor normative necesare executării legii, aprobarea documentelor standard, precum și a procedurilor pentru asigurarea funcționării concesiunilor, aprobarea listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse concesiunii, a obiectivelor concesiunii de interes național, desemnarea autorității administrației publice centrale în calitate de autoritate contractantă abilitată cu dreptul de a încheia contractul cu concesionarul. La rândul său, Ministerul Finanțelor se va ocupa de elaborarea documentelor de politici privind concesiunile și a propunerilor de modificare și completare a actelor normative privind concesiunea, iar Agenția Proprietății Publice va asigura coordonarea inițierii concesiunilor la nivel național, avizarea studiilor de fezabilitate, consultarea autorităților administrației publice centrale în identificarea obiectivelor concesiunii de interes național, a condițiilor generale de selectare a concesionarului și condițiilor concesiunii, în baza studiilor de fezabilitate. Proiectul prevede că redevența concesiunii se stabilește în natură, în bani sau în ambele modalități, sub formă de plăți într-o singură tranșă sau periodice pe toată durata contractului de concesiune. Redevența reprezintă valoarea investițiilor necesare realizării îmbunătățirilor care urmează a fi aduse obiectului concesiunii, precum și bunurilor accesorii. Cuantumul minim al redevenței pentru fiecare proiect de concesiune în parte se va aproba de Guvern, în cazul proiectelor de interes public național. Pentru proiectele de interes local cuantumul minim al redevenței va fi stabilit de autoritățile administrației publice locale. Este important să cunoaștem că valoarea unei concesiuni de lucrări sau de servicii va reprezenta cifra totală de afaceri a concesionarului sau întreprinderii concesionale generată pe durata contractului, fără TVA, în urma executării lucrărilor și prestării serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și valoarea bunurilor accesorii lucrărilor și serviciilor. Autoritatea contractantă va calcula valoarea estimată a concesiunii de lucrări și va utiliza o metodă obiectivă, ținând cont de plățile sau orice avantaje financiare sub orice formă efectuate de autoritatea contractantă, de valoarea granturilor sau a oricăror avantaje financiare primite de la terți pentru executarea concesiunii de lucrări sau de servicii și de venitul din vânzarea oricăror active care fac parte din concesiunea de lucrări sau de servicii. La calcularea valorii estimative se va mai avea în vedere valoarea tuturor bunurilor și serviciilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către autoritățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor, precum și de costurile investiției și costurile în legătură cu executarea lucrărilor și prestarea serviciilor. Autoritatea contractantă va estima valoarea unei concesiuni de lucrări sau de servicii înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunțului de concesiune. Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței şi se estimează pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate, termenul maxim fiind de 35 ani. Pentru concesiunile de lucrări sau de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși termenul estimat necesar concesionarului pentru a obține un venit minim, care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor și a unui profit rezonabil. Documentul conține prevederi importante ce țin de operatorii economici, care vor indica în ofertă numele și calificarea profesională a persoanelor fizice responsabile de executarea contractului de concesiune. În perioada executării contractelor de concesiune, operatorii economici au obligația să respecte normele legale aplicabile în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația națională și internațională. Orice operator economic are dreptul să participe la procedura de atribuire a concesiunii în calitate de ofertant individual sau în comun cu alți operatori economici, inclusiv în formă de asociere temporară. Pentru desfășurarea procedurii de selectare a concesionarului, va fi instituită de către autoritatea contractantă o Comisie de selectare a concesionarului, care se va ocupa de organizarea și desfășurarea concursului, examinarea și aprobarea documentației de atribuire a concesiunii, evaluarea ofertelor și materialelor prezentate la concurs de către ofertanți, precum și de examinarea contestărilor referitor la rezultatele concursului. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării în MO RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.