22
12 2020
507

Legea privind fondurile de pensii facultative, publicată

În Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicată Legea nr.198 din 20 noiembrie 2020 privind fondurile de pensii facultative, ce stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative (Fond) ca parte a sistemului de asigurare facultativă pe baza economiilor individuale capitalizate, cerințele privind organizarea, licențierea și activitățile desfășurate de administratorii Fondurilor, normele aplicabile depozitarilor, precum și competențele de supraveghere a acestor entități atribuite Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).
 
Potrivit legii, Fondul se înființează de către administrator pe baza contractului de societate civilă încheiat în formă scrisă, la care participantul devine parte după semnarea contractului individual de aderare și virarea contribuției. Un Fond trebuie să aibă minimum 15 participanți și funcționează pe baza principiului de finanțare prin capitalizare doar în scopul furnizării pensiilor facultative.
 
Aderarea la un Fond este o opţiune individuală. Angajatorul şi sindicatul prin contractul colectiv de muncă sau prin convenţia colectivă la nivel de grup de unităţi sau de ramură, ori angajatorul de unul singur sau prin asociere cu alţi angajatori şi reprezentanţi ai salariaţilor, în lipsa unui contract colectiv de muncă ori a unei convenţii colective şi/sau în lipsa sindicatului, pot propune participarea la un fond de pensii ocupaţionale.
 
Totodată, legea reglementează și fondurile de pensii ocupaționale, care reprezintă fonduri de pensii facultative la care angajatorul contribuie pentru salariaţii proprii și care este gestionat de un administrator pe baza unui contract de administrare fiduciară încheiat cu angajatorul. În acest caz, fondul de pensii se înființează cu condiția acceptării de către angajatorul care intenționează să achite contribuții pentru salariații proprii a planului de pensii facultative și încheierii contractului de administrare fiduciară cu administratorul.
 
Potrivit legii, mijloacele financiare ale Fondului se constituie din:
 • contribuţiile plătite după deducerea comisionului de administrare, convertite în unităţi de fond;
 • drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie;
 • dobânzile/penalităţile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen
 • donaţii, subvenţii, alocaţii şi alte venituri;
 • sumele provenite din investirea veniturilor.
 
Totodată, din activele fondului de pensii vor putea fi acoperite cheltuielile ce țin de taxa plătită administratorului pentru administrarea fondului de pensii, taxa plătită depozitarului pentru serviciile prestate, comisioanele și taxele legate de achiziționarea sau vânzarea activelor fondului, comisioanele bancare și onorariile pentru serviciile entității de audit.
 
Legea mai prevede că fondurile de pensii facultative pot fuziona prin absorbție în conformitate cu legislaţia în domeniul concurenţei, actele normative ale Comisiei Naționale și cu prezenta lege.
 
Cuantumul pensiei facultative se stabileşte pe baza activului personal conform calculelor actuariale.  Pensia facultativă poate fi plătită sub formă de plată forfetară, anuitate viageră sau anuitate limitată.
 
Raportare și transparență
 
Potrivit legii, administratorul Fondului va elabora și va publica pe pagina web, cel târziu la data de 31 mai, un raport cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent. Totodată, acesta va prezenta CNPF raportul anual (până la data de 10 aprilie).
Raportul anual oferă o imagine reală și fidelă a situației administratorului și a Fondului şi conţine:
 • lista persoanelor care gestionează activitatea administratorului;
 • lista persoanelor care deţin împreună cu persoanele afiliate mai mult de 5% din capitalul social al administratorului, cu indicarea procentului total deţinut de aceştia
 • denumirea şi sediul depozitarului;
 • situaţiile financiare ale administratorului și raportul conducerii;
 • informații privind cuantumul total al remunerațiilor plătite de administrator personalului său;
 • situaţia activelor şi pasivelor, a veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii;
 • situaţia comisioanelor plătite depozitarului și administratorului, precum şi alte informații privind costurile suportate din activele fondului de pensii;
 • numărul de participanţi la fiecare fond de pensii;
 • informaţii privind principalele categorii de active în care au fost investite activele fondului de pensii;
 • orice modificare semnificativă a informaţiilor furnizate participanţilor, care a avut loc în perioada de gestiune vizată de raport;
 • alte informaţii stabilite prin actele normative ale CNPF.
 
 Situațiile financiare ale administratorului sunt supuse auditului obligatoriu efectuat de către o entitate de audit, iar raportul auditorului se anexează la raportul anual al administratorului.
 
Dizolvarea unui fond de pensii
Dizolvarea Fondului poate fi decisă doar dacă nu poate fi efectuat transferul administrării acestuia către un alt administrator sau transferul activului personal al fiecărui participant la un alt Fond desemnat de participant, ori la un asigurător de viaţă. În cazul fondului de pensii ocupaţionale, dizolvarea poate fi decisă şi ca rezultat al insolvabilității angajatorului care achită contribuţii la respectivul fond.
 
Legea intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, respectiv, la 18 iunie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.