19
11 2015
1208

Lucrările de împădurire vor fi mai bine reglementate

Procesului de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră din contul terenurilor degradate va fi perfecționat, prin elaborarea unui Regulament privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată. Proiectul Regulamentului este expus pentru consultări publice. Proiectul stabilește modul de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii – primării), precum și a terenurilor degradate aflate în proprietate privată – persoane fizice și juridice. Astfel, procesul de împădurire, potrivit proiectului Regulamentului, include etapa de identificare a terenurilor degradate de către comisii specializate, instituite la nivelul autorităților publice locale de nivelul doi – raion, municipiu și UTA Găgăuză. Alocarea terenurilor degradate sub împădurire se prevede de a fi realizată prin intermediul a două modalități. Prima, cu păstrarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor degradate destinate împăduririi și a doua, cu transmiterea terenurilor degradate destinate împăduririi în proprietatea statului, adică, entităților (ocolurilor) silvice de stat teritoriale. Documentul stabilește că estimarea costurilor lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se va realiza în baza hărţilor tehnologice, elaborate și aprobate de Agenția ”Moldsilva”. Finanţarea acestor lucrări va fi efectuată de către stat prin intermediul bugetului public, precum și alte surse legale – bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, donații, mijloace internaționale. Concomitent, proprietarii privați ai terenurilor degradate vor avea o contribuție de minim 15% din costul împăduririi și menținerii acestora pînă la realizarea stării de masiv. Contribuția respectivă va fi inclusă în contractele bilaterale pentru împădurirea terenurilor degradate, semnate între entitățile silvice de stat teritoriale și proprietarii respectivi. Această prevedere va contribui la ridicarea responsabilității beneficiarilor de program, inclusiv sub aspectul asigurării integrității pădurilor noi create. O importanță deosebită va fi acordată lucrărilor de proiectare a culturilor silvice. Această activitate se va realiza sub egida Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), cu argumentarea tehnico-ştiinţifică corespunzătoare (elaborarea de norme şi îndrumări tehnice, ghiduri, proiecte-tip, studii pedologice). La procesul respectiv se prevede participarea activă și a instituțiilor de profil din cadrul Academiei de Științe a Moldovei – Grădina Botanică, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”N. Dimo”. Monitorizarea activităților de împădurire a terenurilor degradate, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și a terenurilor degradate, proprietate privată va fi efectuată de către Ministerul Mediului, Agenţia ”Moldsilva” şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Activitățile de monitorizare vor include recepția tehnică a lucrărilor, controlul anual al lucrărilor de împădurire, revizii de control. Structurile teritoriale ale Ministerului Mediului (Inspectoratul Ecologic de Stat) vor efectua anual controlul asupra stării şi integrităţii culturilor silvice create pe terenuri degradate în cadrul programelor naționale finanțate din mijloace publice cu prezentarea unei note informative Guvernului. Activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat în domeniul dat va include și controlul anual asupra prezenței terenurilor degradate, inclusiv influența acestora asupra localităților, obiectivelor de interes naţional sau viaţa locuitorilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.