23
05 2017
1196

Managementul proprietății publice va avea un ghid

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a elaborat și propune spre consultare publică Ghidul practic „Managementul proprietății publice”, în vederea acordării suportului și consolidării capacităților autorităților publice locale în domeniul gestionării proprietății publice. Potrivit autorilor, APL se confruntă cu un șir de deficiențe cu caracter economico-juridic, financiar, instituțional, organizatoric în administrarea proprietății publice. S-a constatat, că autoritățile nu folosesc toate mijloacele posibile care să asigure folosirea eficientă și punerea lor în uz, iar în consecință, multe din bunurile proprietate publică au fost privatizate cu încălcarea prevederilor legale, valoarea bunurilor proprietate publică fiind diminuată nejustificat. Din această cauză, se ratează venituri în bugetele locale, precum și oportunități de a dezvolta proprietatea publică. Cu toate că există oportunități de finanțare internă și externă, iar volumul finanțărilor este în creștere constantă, preluarea în proprietate și gestionarea bunurilor formate în urma implementării programelor de asistență, întâmpină unele impedimente de ordin legal procedural. Pentru depășirea situațiilor menționate, dar și altor existente în practică, este propus Ghidul, care conține 11 capitole ce stipulează prevederi despre înregistrarea, gestionarea și administrarea proprietății publice, precum și responsabilitățile actorilor implicați în implementarea proiectelor de dezvoltare regională și comunitară, finanțate din diferite surse, care vizează construcția și reabilitarea obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară și socio-economice. Ghidul concretizează şi modalitatea de administrare fiducială. Astfel, autoritățile publice, în virtutea atribuțiilor stabilite de lege, nu pot figura în calitate de administrator fiduciar. O interdicție legală este imposibilitatea comasării statutului de administrator fiduciar și beneficiar. În raporturile cu terții, administratorul fiduciar are prerogativele unui proprietar. În același timp, fiduciantul nu transmite administratorului fiduciar împuternicirile sale de proprietar, dar numai posibilitatea realizării lor prin intermediul săvârșirii acțiunilor de administrare. În această situație, statutul administratorului fiduciar are asemănări considerabile cu cele ale reprezentantului. Porivit Ghidului, fiduciantul, ca proprietar al patrimoniului, poartă povara întreținerii patrimoniului. Riscul micșorării sau măririi patrimoniului administrat, inclusiv apariția drepturilor și obligațiilor ce decurg din contract, îl suportă proprietarul. Însă contractul poate prevedea și obligația de a preda aceste drepturi fiduciantului sau beneficiarului imediat după dobândirea lor, fapt ce exclude majorarea din contul lor a patrimoniului administrat. Ghidul conține și prevederi ce țin de trasnmiterea bunurilor cu titlul gratiut. Astfel, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică se va efectua la:
  • trecerea acestor bunuri dintr-un domeniu al proprietății publice în altul, în condițiile legislației privind proprietatea publică;
  • trecerea întreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor acestora, bunurilor distincte proprietate a statului în proprietatea unității administrativ-teritoriale și invers;
  • trecerea întreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor acestora, bunurilor distincte proprietate a statului sau a unității administrativ-teritoriale din subordinea unei autorități publice în subordinea altei autorități publice.
Pe de altă parte, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică din domeniul privat în domeniul public se efectuează numai pentru utilitate publică. Hotărârile de transmitere a întreprinderilor de stat, subdiviziunilor lor sau a bunurilor distincte proprietate a statului se vor adopta de Guvern în cazul:
  • transmiterii în proprietate unităților administrativ-teritoriale a întreprinderilor de stat, a subdiviziunilor lor, a bunurilor distincte proprietate de stat, inclusiv a cotelor de participare ale statului în societățile comerciale;
  • înființării sau reorganizării întreprinderilor de stat;
  • schimbării subordonării întreprinderilor de stat, societăților comerciale cu capital de stat, subdiviziunilor lor și bunurilor imobile proprietate a statului în legătură cu reorganizarea autorităților administrației publice centrale.
Transmiterea cu titlu gratuit a subdiviziunilor instituțiilor și întreprinderilor de stat în cadrul unui și aceluiași organ central de specialitate fără reorganizarea lor se va efectua prin hotărârea organului respectiv. Ghidul răspunde și la întrebarea cum pot fi comercializate activele neutilizate. Acestea vor fi vândute la decizia consiliului întreprinderii de stat sau al societății comerciale cu capital integral sau majoritar public, cu acordul prealabil al autorității administrației publice centrale sau locale. Contractul încheiat fără acest este lovit de nulitate absolută. Mijloacele financiare obținute din vânzarea activelor neutilizate, după acoperirea cheltuielilor aferente vânzării lor, sunt folosite pentru achitarea restanțelor întreprinderii față de bugetul public național, iar mijloacele financiare rămase se investesc în dezvoltarea întreprinderii. În cazul în care întreprinderile de stat sau municipale nu utilizează activele sale în procesul tehnologic, ele pot fi comercializate în baza Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor. Conform Regulamentului, pot fi comercializate: clădiri, edificii, dispozitive de transmisie, mașini și utilaj, tehnică de calcul, aparataj de tot tipul, mijloace de transport, animale de lucru și productive, construcții nefinalizate, alte mijloace fixe. Potrivit Ghidului, pentru determinarea activelor neutilizate ale întreprinderilor va fi instituită comisia pentru determinarea activelor neutilizate, care va fi formată din 5-7 persoane. Comisia va adota decizia, pe care o va prezenta consiliului de administrare a întreprinderii. În baza acesteia, administratorul va înainta propunerile de comercializare a activelor neutilizate autorității publice pentru examinare și obținerea autorizației necesare. În urma deciziei, autoritățile administrației publice analizează situația economico-financiară la întreprinderea respectivă, apreciază posibilitatea de comercializare a activelor neutilizate și, potrivit rezultatelor examinării, eliberează autorizații sau respinge propunerile de comercializare. Autorizațiile privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderilor incluse în lista bunurilor supuse privatizării pot fi eliberare doar după obținerea acordului scris al Agenției Proprietății Publice sau al consiliului local. Totodată, va fi instiuită și o comisie de licitație, în componența căreia, în mod obligatoriu, va fi inclus reprezentantul autorității ce a autorizat comercializarea și reprezentantul Agenției Proprietății Publice sau al consiliului local, în cazul expunerii la licitație a activelor întreprinderilor incluse în lista bunurilor supuse privatizării. Ghidul mai conține delimitări, noțiuni și aspecte referitoare la bunurile mobile și cele imobile, bunurile divizibile și indivizibile, bunurile din domeniul public și din domeniul privat etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.