11
04 2017
1175

Metodologia privind controlul ex-post, publicată

Prin Ordinul Agenţiei Achiziţii Publice, Nr. 17 din 30 martie 2017 a fost aprobată Metodologia privind controlul ex-post şi care a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 109-118 din 7 aprilie curent. Metodologia controlului ex-post stabilește procedura de organizare și desfășurare a activităților de verificare a respectării de către autoritățile contractante a legislației în domeniul achizițiilor publice exercitate de către Agenția Achiziții Publice, precum și modul de valorificare a rezultatelor obținute în cadrul controalelor. La organizarea și desfășurarea controlului se va asigura respectarea legalităţii şi competenţei în cadrul controlului, obiectivitatea şi imparţialitatea în procesul de desfășurare a controlului, întocmirii documentelor aferente controlului și dispunerea de măsuri. Totodată, controlul desfăşurat va asigura eficiența în selectarea obiectului controlului prin evaluarea corespunzătoare a riscurilor, asigurarea confidențialității datelor obținute în urma controlului și a protecției datelor cu caracter personal, evidenţa tuturor acţiunilor şi rapoartelor de control şi evitarea conflictului de interese. Controlul ex-post se inițiază în urma adoptării deciziei de control ex-post de către Agenţie. În termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de control, Agenţia expediază autorității contractante comunicarea privind inițierea controlului ex-post care va conține informația cu privire la numărul procedurii de achiziție publică, autoritatea contractantă, alte informații cu privire la obiectul controlului. În comunicare vor fi incluse şi indicații către autoritatea contractantă privind prezentarea dosarului achiziției și a tuturor documentelor și informațiilor cu privire la procedura de achiziții publice supuse controlului, termenul și locul prezentării acestora, dar și alte informații relevante etapei de pregătire a controlului. Potrivit Metodologiei, la înaintarea comunicării privind inițierea controlului ex-post se asigură obținerea dovezii de recepționare. Astfel, informarea poate avea loc prin trimitere recomandată sau prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, atunci când este posibilă asigurarea dovezii recepționării. Autoritatea contractantă prezintă dosarul achiziției, precum și orice alte informații aferente procedurii de achiziție publică pe adresa Agenţiei în termen de până la 5 zile lucrătoare. În raportul de control se vor introduce cel puțin menţiuni privind comunicatul cu privire la inițierea controlului ex-post, data inițierii și data finalizării controlului, autoritatea contractantă, numărul și tipul procedurii controlate, actele examinate, constatări privind neregularitățile identificate, informații despre procesele-verbale contravenționale întocmite, propuneri și alte informații relevante.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.