19
06 2020
1179

Modul de transmitere şi schimbare a terenurilor va fi revizuit

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat un șir de modificări și completări la Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri (Regulament), aprobat prin HG nr. 1170/2016.
 
Autorii proiectului afirmă că unele norme stipulate în Regulament contravin prevederilor art. 500 din Codul civil (CC), care indică expres că „proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului”. În acest sens, în ultima perioadă au parvenit mai multe solicitări de la autoritățile publice locale (APL) cu privire la necorespunderea prevederilor pct. 1 subpct. 3) lit. c) și pct. 39 alin. (2) din Regulament cu prevederile legislației în vigoare. Astfel, s-a stabilit că interdicția stabilită statului și APL de a efectua  schimbul  de terenuri din domeniul privat al proprietății publice cu terenuri proprietate private la iniţiativa persoanelor fizice și juridice ce dețin terenuri în proprietate privată contravine art. 500 din CC.

 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, bunurile domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) sunt alienabile, sesizabile și prescriptibile și pot fi obiectul oricărui act juridic civil conform procedurilor stabilite, cu excepţia unor categorii de bunuri al căror circuit civil este limitat în mod expres prin lege, pot fi înstrăinate/privatizate, depuse în calitate de aport în capitalul social al societăţilor comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legislație.

 

Actualmente există impedimente și la consolidarea loturilor pentru persoanele ce dețin terenuri agricole în proprietate privată și doresc să le consolideze, prin metoda schimbului de terenuri, cu implicarea în procesul respectiv a terenurilor din domeniul privat al proprietății publice. Totodată, în procesul de consolidare, în conformitate cu prevederile art. 705  din Codul funciar, APL au dreptul de a procura terenuri la preţul de piaţă prin tranzacţii benevole cu persoane fizice şi persoane juridice.

 

Prin proiectul elaborat se propune ajustarea pct. 1 și 39 din Regulament cu prevederile legislației în vigoare prin excluderea interdicțiilor enumerate supra și completarea cap. IV din document cu o secțiunea „Modul de realizare a schimbului de terenuri din iniţiativa proprietarilor de terenuri private”, care va reglementa procedura schimbului de terenuri din domeniul privat al proprietății publice a statului sau a UAT iniţiat de persoanele ce dețin terenuri în proprietate privată.

 

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, proprietarii de terenuri private interesați de schimbul lor cu terenuri din domeniul privat al proprietății publice a statului sau a UAT vor prezenta administratorului terenului (autorității publice, inclusiv administrației publice centrale), autorității APL o solicitare la care se vor anexa extrasul din Registrul bunurilor imobile şi copia de pe documentul  ce confirmă dreptul deţinătorului de teren; planul cadastral al terenului; raportul de evaluare.

 

La rândul său, autoritățile publice, inclusiv administrațiile publice centrale și locale care administrează terenul, vor examina propunerea privind schimbul terenurilor și, în cazul acceptului, vor perfecta și înainta Guvernului, autorității deliberative a APL în cazul proprietății publice a UAT spre examinare proiectele hotărârii, deciziei și materialele conexe privind schimbul terenurilor, în care va fi menționată autoritatea împuternicită și persoanele responsabile (în cazul proprietății publice a UAT) de semnarea contactului respectiv.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.