24
03 2017
738

Moldova urmează să prezinte primele rapoarte privind energia electrică şi gazele naturale Secretariatului Comunităţii Energetice

Raportul privind monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică şi gaze naturale şi Raportul referitor la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice şi de gaze naturale a obligaţiilor de serviciu public, care urmează a fi prezentate Secretariatului Comunităţii Energetice, sunt propuse spre consultare de Ministerul Economiei. Rapoartele au fost elaborate și vor fi transmise Secretariatului Comunităţii Energetice în scopul realizării prevederilor art. 96 ale Legii cu privire la energia electrică şi a art. 114 din Legea cu privire la gazele naturale, prin care este stabilit că Guvernul urmează să aprobe şi să prezinte Secretariatului primul raport privind monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică şi gaze natuale, precum şi primul raport referitor la îndeplinirea de către întreperinderile electroenergetice şi de gaze naturale a obligaţiilor de serviciu public. Astfel, potrivit Raportului referitor la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice și de gaze naturale a obligațiilor de serviciu public, obiectivele principale ale Republicii Moldova în sectorul energetic sunt sporirea securității furnizării energiei prin diversificarea surselor de energie și asigurarea unor servicii accesibile și fiabile. Menţionăm că Obligația de serviciului public este impusă întreprinderilor electroenergetice pentru asigurarea realizării activității de furnizor de serviciu universal, furnizor de ultimă opțiune și furnizor central de energie electrică. Obligaţia de serviciu public este impusă întreprinderii electroenergetice în interesul economic general, care se poate referi la securitate, inclusiv la securitatea aprovizionării cu energie electrică, la continuitate, la calitate şi la preţurile furnizărilor, precum şi la protecţia mediului, şi care nu este discriminatorie şi nu denaturează concurența în afară de ceea ce este strict necesar pentru a realiza obligația de serviciu public în cauză. Autorii menţionează în Raport documentele europene transpuse în legislaţia noastră în scopul armonizării acquis-ului comunitar. În acest sens, Republica Moldova a transpus în legislația națională Directiva nr. 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei nr. 2003/54/CE, Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, precum și Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, prin aprobarea noii Legi nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică. Una din realizările din domeniul aprovizionării cu gaze naturale, despre care se vorbeşte în Raportul menţionat, se referă la adoptarea Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, care a transpus parțial Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale. Tot în acest raport se menţionează despre prevederile Legii cu privire la energia electrică, unde sunt specificaţi furnizorii de ultimă opţiune, furnizori ai servicului universal şi funrnizori centrali de energie electrică. În acelaşi timp, în Raportul privind monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică şi gaze naturale este prezentat Bilanțul energetic al Republicii Moldova pentru anul 2015, conform căruia, aprovizionarea cu energie primară totală a țării, produse petroliere și gaze naturale este în raport de 35%, și, respectiv, 34,7%, iar gazul natural este 100% importat din Rusia (Gazprom), pe când produsele petroliere din România, Bulgaria, Rusia și alte țări. În general, sectorul energetic al Republicii Moldova întâmpină dificultăți, cum ar fi dependența excesivă de gazele importate și electricitate, datorii istorice, sisteme de producție învechite de generare a energiei și de încălzire urbană, sisteme de termoficare ineficiente, împreună cu tarife stabilite cu mult sub nivelurile economice din trecut, care, toate împreună, dezvăluie performanța slabă a sectorului, se spune în Raportul privind monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică şi gaze naturale. Menţionăm că aceste două rapoarte urmează, mai întâi, a fi aprobate de Guvern, după care vor fi prezentate Secretariatului Comunităţii Energetice. Potrivit proiectului, în scopul realizării unor măsur prevăzute în legile menţionate, nu s-au identiifcat cheltuieli financiare din partea statului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.